Эрх зүйн чадавхыг дээшлүүлэх төсөл

Иргэдийн эрх зүйн чадавхыг дээшлүүлэх төслийн танилцуулга