Мэдээллийн сан Хүний эрх, Үндсэн хууль

# Нэр Хэлбэр
1 Экономиксийн үндэс /Гарын авлага/ PDF файл
2 Төрийн онол /Гарын авлага/ PDF файл
3 Философи /Гарын авлага/ PDF файл
4 Хөдөлмөрийн эрх зүй /Гарын авлага/ PDF файл
5 Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх эрх зүй /Гарын авлага/ PDF файл
6 Гаалийн эрх зүй /Гарын авлага/ PDF файл
7 Эрүүгийн эрх зүй /Гарын авлага/ PDF файл
8 Экологийн эрх зүй /Гарын авлага/ PDF файл
9 Үндсэн хуулийн процессын эрх зүй /Оюутны гарын авлага/ PDF файл
10 Олон улсын нийтийн эрх зүй /Гарын авлага/ PDF файл
11 Банкны эрх зүй /Оюутны гарын авлага/ PDF файл
12 Криминалистик /Гарын авлага/ PDF файл
13 Криминологи /Гарын авлага/ PDF файл
14 Эрх зүйн философи /Гарын авлага/ PDF файл
15 Хууль зүйн клиник /Сургалтын гарын авлага/ PDF файл
16 Хуульчийн ёс зүй /Гарын авлага/ PDF файл
17 Иргэний харьяалал ба шилжих хөдөлгөөн /Оюутны гарын авлага/ PDF файл
18 Нотолгооны онол /Гарын авлага/ PDF файл
19 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх эрх зүй /Гарын авлага/ PDF файл
20 Эдийн болон эдийн бус баялгийн эрх зүй /Гарын авлага/ PDF файл
21 Үнэт цаасны эрх зүй /Гарын авлага/ PDF файл
22 Захиргааны процессын эрх зүй /Гарын авлага/ PDF файл
23 Бизнесийн эрх зүй /Оюутны гарын авлага/ PDF файл
24 Социологи /Гарын авлага/ PDF файл
25 Хууль тогтоомжийн хэрэглээ /Гарын авлага/ PDF файл
26 Таны хуулийн хөтөч /Иргэдийн эрх зүйн мэдлэгт зориулсан хялбаршуулсан гарын авлага/ PDF файл
27 Олон улсын хувийн эрх зүй /Оюутны гарын авлага/ PDF файл
28 Харьцуулсан эрх зүй /Гарын авлага/ PDF файл
29 Иргэний эрх зүй /Гарын авлага/ PDF файл
30 Нийгмийн хамгааллын эрх зүй /Гарын авлага/ PDF файл

Мэдээ мэдээлэл