"БАЙГАЛИА ХАМГААЛЪЯ" аяны хүрээнд бүтээв

2023 оны 04 сарын 25

Монгол Улсад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, Монголын Хуульчдын холбоо "БАЙГАЛИА ХАМГААЛЪЯ" аяны хүрээнд Ангийн зөвшөөрөл авах, Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, Хууль бусаар мод бэлтгэх гэмт хэрэг, "Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг"-ээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зурагт хуудас бэлтгэн хүргэж байна.

Мэдээ мэдээлэл