Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн сан www.legalinfo.mn цахим хуудсанд хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний актын төслийг байршуулан санал авч байна

2023 оны 06 сарын 05

мөнгө ба "эрх зуйн мэдээллийн нэгдсэн сан www.legalinfo.mn цахим хуудсанд хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний актын тослийг байршуулан санал авч байна. лага ундсэн хууль хууль зуйн ундэсний хурээлэн хуулийн тесел, захиргааны X3M хэмжээний ктын алегне энд дарна yy Tio хуулийн тесол, захиргааны хэм хэмжээний актын теселд санал еγох бол www.legalinfo.mn цахим хуудас pyy нэвтэрч "энд дарна товч дээр дарна. захиргааны хэм хэмжээний тесел терел: -сонгох- телев: сонгох! идэвхитай 2 зуйлсийг "хуулийн тесол" "захиргааны хэм хэмжээний актын тесол" гэсэн товчноос сонгоод дарна. эзлийн ажиллагааг зохицуула сгудлага саналогех еренхий -сонгох- бичихталбар* ChooseFil 3 Noieh санал ΘΓΟΧ хэсэгт саналаа егеед илгээнэ." гэсэн бичвэр-н график зураг байж магадгүй

Мэдээ мэдээлэл