Эрх зүйн баримт бичиг Замын хөдөлгөөн

# Эрх зүйн акт Огноо Дугаар Төрөл
1 ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 2019-04-23 163 Засгийн газрын тогтоол
2 ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ХӨДӨЛГӨӨНД ХЯЗГААРЛАЛТТОГТООХ ЖУРАМ 2020-08-14 A/1037 Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын захирамж
3 ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2015-07-08 Монгол Улсын хууль
4 ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ /Хэсэгчлэн авав/ 2015-12-03 Монгол Улсын хууль
5 ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ /Хэсэгчлэн авав/ 2017-05-11 Монгол Улсын хууль
6 ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ 2004-04-05 74 Засгийн газрын тогтоол
7 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 2015-08-28 А/190 Сайдын тушаал
8 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Жолоочийн зөрчлийн бүртгэлийн оноо тооцох журам/ 2015-08-28 А/187 Журам
9 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 2015-08-28 А/188 Сайдын тушаал
10 ЖУРАМ, ЗАГВАР БАТЛАХ, ҮНЭ ТОГТООХ ТУХАЙ 2015-08-28 А/189 Сайдын тушаал
11 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Жолоодох эрхийн шалгалтын төвийн үйл ажиллагааны журам/ 2015-10-05 А/181, А/218 Сайдын тушаал
12 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн шалгалт авах журам/ 2015-10-05 А/180, А/217 Сайдын тушаал
13 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх дуусгавар болох, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг сэргээх журам/ 2015-08-28 А/186 Сайдын тушаал
14 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Жолооч согтууруулах ундаа, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэсэн эсэхийг шалгах журам/ 2016-04-25 А/138, А/131 Сайдын тушаал
15 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Орон нутгийн чанартай авто зам, замын байгууламжаар зорчиж байгаа тээврийн хэрэгслээс төлбөр авах журам/ 2013-03-15 176 Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын захирамж

Мэдээ мэдээлэл