Эрх зүйн баримт бичиг Ахмад настан

# Эрх зүйн акт Огноо Дугаар Төрөл
1 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ /хэсэгчлэн авав/ 1994-06-07 Монгол Улсын хууль
2 ЦЭРГИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ 1994-06-13 Монгол Улсын хууль
3 БАЙГАЛЬ ОРЧИН ХАМГААЛАХ ТУХАЙ / хэсэгчлэн авав/ 1996-04-11 Монгол Улсын хууль
4 СОЁЛЫН ТУХАЙ /хэсэгчлэн авав/ 1996-04-11 Монгол Улсын хууль
5 ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИНГ ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ /хэсэгчлэн авав/ 1998-01-08 Монгол Улсын хууль
6 ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ / хэсэгчлэн авав/ 1999-05-14 Монгол Улсын хууль
7 ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙН НЭРИЙН ДАНСНЫ ТУХАЙ 1999-06-10 Монгол Улсын хууль
8 ТАГНУУЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ /хэсэгчлэн авав/ 1999-07-08 Монгол Улсын хууль
9 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ / хэсэгчлэн авав/ 2002-06-28 Монгол Улсын хууль
10 ТЭТГЭМЖИЙН ДООД ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ 2002-11-21 Монгол Улсын хууль
11 НИЙТЭЭР ТЭМДЭГЛЭХ БАЯРЫН БОЛОН ТЭМДЭГЛЭЛТ ӨДРИЙН ТУХАЙ / хэсэгчлэн авав/ 2003-12-18 Монгол Улсын хууль
12 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ /хэсэгчлэн авав/ 2006-12-15 Монгол Улсын хууль
13 ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ТУХАЙ /хэсэгчлэн авав/ 2007-07-05 Монгол Улсын хууль
14 ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛСНИЙ ДООД ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ /хэсэгчлэн авав/ 2010-04-16 Монгол Улсын хууль
15 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ / хэсэгчлэн авав/ 2011-05-05 Монгол Улсын хууль
16 ТӨСВИЙН ТУХАЙ /хэсэгчлэн авав/ 2011-12-23 Монгол Улсын хууль
17 НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТУХАЙ /хэсэгчлэн авав/ 2012-01-19 Монгол Улсын хууль
18 АЖИЛЛАСАН ЖИЛ, ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙГ НӨХӨН ТООЦОХ ТУХАЙ 2012-09-04 Монгол Улсын хууль
19 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ /хэсэгчлэн авав/ 2015-01-29 Монгол Улсын хууль
20 ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ /хэсэгчлэн авав/ 2015-12-03 Монгол Улсын хууль
21 ИРЭЭДҮЙН ТЭТГЭВРИЙН НӨӨЦ САНГИЙН ТУХАЙ 2016-01-22 Монгол Улсын хууль
22 МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛИЙН ТУХАЙ / хэсэгчлэн авав/ 2016-12-28 Монгол Улсын хууль
23 АХМАД НАСТНЫ ТУХАЙ 2017-01-26 Монгол Улсын хууль
24 АЛДАР ЦОЛТОН АХМАД НАСТАНД ТӨРӨӨС НЭГДМЭЛ, ХӨНГӨЛӨЛТ ОЛГОХ ТУХАЙ 2017-02-02 Монгол Улсын хууль
25 МАЛЧИН, ХУВИАРАА ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭГЧИЙН ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙГ НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2017-02-02 Монгол Улсын хууль
26 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ТУХАЙ, НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ 2017-04-14 Монгол Улсын хууль
27 ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ /хэсэгчлэн авав/ 2017-05-12 Монгол Улсын хууль
28 НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛИУД, АХМАД НАСТАН, ТҮҮНД ҮЗҮҮЛЭХ ХӨНГӨЛӨЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ БОЛОН ТАХИР ДУТУУ ХҮНИЙ НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛТ, ТҮҮНД ҮЗҮҮЛЭХ ХӨНГӨЛӨЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИУДЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 1995-12-19 89 Улсын Их Хурлын тогтоол
29 ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ЦАЛИН, НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭВРИЙН ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛЭХТЭЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2006-02-03 Улсын Их Хурлын тогтоол
30 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ / хэсэгчлэн авав/ 2016-09-09 45 Улсын Их Хурлын тогтоол
31 "МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ" БАТЛАХ ТУХАЙ /хэсэгчлэн авав/ 2015-05-31 42 Улсын Их Хурлын тогтоол
32 АХМАД ДАЙЧДАД НЭГ УДААГИЙН БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ ОЛГОХ ТУХАЙ 2005-05-25 109 Засгийн газрын тогтоол
33 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТАНД НЭМЭГДЭЛ, МӨНГӨН УРАМШИЛ ОЛГОХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /хэсэгчлэн авав/ 2012-05-02 Засгийн газрын тогтоол
34 ЖУХАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /"НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ ОЛГОХ ЖУРАМ"-ЫН 1 ДҮГЭЭР ХАВСРАЛТААР/ 2012-05-30 185 Засгийн газрын тогтоол
35 ТЭТГЭМЖ, ТУСЛАМЖ, ХӨНГӨЛӨЛТИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2012-11-24 136 Засгийн газрын тогтоол
36 ПРОТЕЗ, ОРТОПЕДЫН БОЛОН ТУСГАЙ ХЭРЭГСЛИЙН ЖИШИГ ҮНИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2012-12-01 153 Засгийн газрын тогтоол
37 АХМАД ДАЙЧИНД ОРОН СУУЦНЫ ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2012-12-22 198 Засгийн газрын тогтоол
38 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭХ БАТЛАХ ТУХАЙ /ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИД НЭГ УДААГИЙН БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ ОЛГОХ ЖУРАМ/ 2014-12-30 405 Засгийн газрын тогтоол
39 ТЭТГЭВРИЙН ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2016-05-31 292 Засгийн газрын тогтоол
40 ЖУХАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / АХМАД НАСТАНД " НАСНЫ ХИШИГ ОЛГОХ ЖУРАМ"/ 2017-01-25 31 Засгийн газрын тогтоол
41 ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ / хэсэгчлэн авав/ 2017-04-26 129 Засгийн газрын тогтоол
42 ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ / хэсэгчлэн авав/ 2017-04-26 129 Засгийн газрын тогтоол
43 ЖУХАМ БАТЛАХ, ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ / "АХМАД НАСТАНД ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ, ДЭМЖЛЭГ, ХӨНГӨЛӨЛТ ОЛГОХ ЖУРАМ"-ЫГ 1 ДҮГЭЭР, "АХМАДЫН САН БАЙГУУЛАН АЖИЛЛУУЛАХ ЖУРАМ"-ЫГ 2 ДУГААР, "АХМАД НАСТАН, ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮН НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ЗОРЧИХ ЖУРАМ"-ЫГ 3 ДУГААР, " АХМАД НАСТНЫ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН САНГ УДИРДАХ, АШИГЛАХ ЖУРАМ"-ЫГ 4 ДҮГЭЭР, "ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНД ТУСЛАМЖ, ХӨНГӨЛӨЛТ ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ"-ЫГ 5 ДУГААР ХАВСРАЛТААР 2017-07-04 197 Засгийн газрын тогтоол
44 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛӨХ, ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ ТОГТООХОД БАРИМТЛАХ САРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛСНИЙ ДЭЭД ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2017-09-13 251 Засгийн газрын тогтоол
45 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ- СОЁЛЫН АЖИЛТНЫГ ТЭТГЭВЭРТ ГАРГАХАД НЬ ТЭТГЭЛЭГ ОЛГОХ ЖУРАМ 1997-07-15 197/232 Сайдын тушаал
46 ТЭТГЭВРИЙГ ХӨНГӨЛТТЭЙ ТОГТООХ ГАЗРЫН ДОР БОЛОН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХОРТОЙ, ХАЛУУН, ХҮНД, НӨХЦӨЛД ХАМААРАХ АЖИЛ, МЭРГЭЖЛИЙН ЖАГСААЛТЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ 2004-05-03 77 Сайдын тушаал
47 ЖУРАМ, ЗАГВАР, МАЯГТ БАТЛАХ ТУХАЙ -АЖИЛЛАСАН ЖИЛ, ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ НӨХӨН ИООЦУУЛАХ ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШМТГЭЛ НӨХӨН ТӨЛӨХ ЖУРАМ 2012-11-06 А/57 Сайдын тушаал
48 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ-ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ ТОГТООХОД ШААРДАГДАХ БАРИМТ, БИЧГИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ, ХЯНАХ ЖУХАМ 2010-05-31 163 Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал
49 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ-АЖЛЫН БАЙРНЫ ХӨДӨЛМӨРИЙН НӨХЦӨЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЖУРАМ /хэсэгчлэн авав/ 2015-11-13 А/223 Сайдын тушаал
50 АХМАД НАСТНЫ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2017-01-26 Монгол Улсын хууль
51 МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ 1992-01-13 Монгол Улсын хууль
52 Монгол Улсын Засгийн газрын тухай (хэсэгчлэн авав) 1993-05-06 Монгол Улсын хууль
53 ТӨР, СҮМ ХИЙДИЙН ХАРИЛЦААНЫ ТУХАЙ/хэсэгчлэн авав 1993-11-11 Монгол Улсын хууль
54 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ/хэсэгчлэн авав 1994-05-31 Монгол Улсын хууль

Мэдээ мэдээлэл