Эрх зүйн баримт бичиг Өмгөөлөл

# Эрх зүйн акт Огноо Дугаар Төрөл
1 Монгол Улсын Үндсэн хууль /Хэсэгчлэн авав/ 1992-01-13 Монгол Улсын хууль
2 Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын дүрэм /Хэсэгчлэн авав/ 1945-06-26 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
3 Олон улсын шүүхийн дүрэм /Хэсэгчлэн авав/ 1945-06-26 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
4 Хүний эрхийн бүх нийтийн тунхаглал /Хэсэгчлэн авав/ 1946-12-10 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
5 Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай конвенц /Хэсэгчлэн авав/ 1954-03-01 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
6 Иргэний байцаан шийтгэх ажиллагааны асуудлаарх конвенц /Хэсэгчлэн авав/ 1954-03-01 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
7 Улс болон гадаад улсын иргэний хооронд хөрөнгө оруулалтын маргааныг шийдвэрлэх тухай конвенц / Хэсэгчлэн авав/ 1965-03-18 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
8 Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт /Хэсэгчлэн авав/ 1966-12-16 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
9 Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын нэмэлт I протокол /Хэсэгчлэн авав/ 1966-12-16 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
10 Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын цаазаар авах ялыг халахад чиглэсэн нэмэлт II протокол 1966-12-16 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
11 Олон улсын зэвсэгт мөргөлдөөнд хэлмэгдэгсдийг хамгаалах тухай 1949 оны 8 дугаар сарын 12-ны өдрийн женевийн конвенцуудын нэмэлт I протокол /Хэсэгчлэн авав/ 1977-06-08 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
12 Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц /Хэсэгчлэн авав/ 1979-12-18 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
13 Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцийн нэмэлт протокол /Хэсэгчлэн авав/ 1999-12-10 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
14 Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенц /Хэсэгчлэн авав/ 1984-12-10 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
15 Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын хууль бус эргэлтийн эсрэг нэгдсэн үндэстний байгууллагын конвенц /Хэсэгчлэн авав/ 1988-12-20 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
16 Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц /Хэсэгчлэн авав/ 1989-11-20 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
17 Хүүхдийг худалдах, хүүхдийн биеийг үнэлэх, хүүхдийг садар самуунд сурталчлахын эсрэг хүүхдийн эрхийн тухай конвенцид оруулах нэмэлт протокол /Хэсэгчлэн авав/ 2000-05-25 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
18 Хүүхдийг зэвсэгт мөргөлдөөнд оролцуулахын эсрэг хүүхдийн эрхийн тухай конвенцид оруулах нэмэлт протокол /Хэсэгчлэн авав/ 2000-05-25 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
19 Иргэний болон эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Казахстан Улсын хоорондын гэрээ /Хэсэгчлэн авав/ 1993-10-22 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
20 Олон улсын эрүүгийн шүүхийн Ромын дүрэм /Хэсэгчлэн авав/ 1998-07-18 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
21 Монгол Улсын Засгийн газрын тухай /Хэсэгчлэн авав/ 1993-05-06 Монгол Улсын хууль
22 Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай /Хэсэгчлэн авав/ 1997-05-01 Монгол Улсын хууль
23 Гүйцэтгэх ажлын тухай /Хэсэгчлэн авав/ 1997-12-19 Монгол Улсын хууль
24 Хөдөлмөрийн тухай /Хэсэгчлэн авав/ 1999-05-14 Монгол Улсын хууль
25 Сэжигтэн, яллагдагчийг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай /Хэсэгчлэн авав/ 1999-07-01 Монгол Улсын хууль
26 Согтуурах, мансуурах донтой өвчтэй этгээдийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2000-01-28 Монгол Улсын хууль
27 Монгол Улсын хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2000-12-07 Монгол Улсын хууль
28 Хувийн хамгаалалтын тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2001-06-07 Монгол Улсын хууль
29 Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2002-01-10 Монгол Улсын хууль
30 Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2003-11-07 Монгол Улсын хууль
31 Монгол Улсын Их Хурлын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ /Хэсэгчлэн авав/ 2006-01-26 Монгол Улсын хууль
32 Хувь хүний орлогын албан татварын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ /Хэсэгчлэн авав/ 2006-06-16 Монгол Улсын хууль
33 Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2007-10-11 Монгол Улсын хууль
34 Гаалийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ /Хэсэгчлэн авав/ 2008-05-20 Монгол Улсын хууль
35 Татварын ерөнхий хууль /Шинэчилсэн найруулга/ /Хэсэгчлэн авав/ 2008-05-20 Монгол Улсын хууль
36 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2008-05-22 Монгол Улсын хууль
37 Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль /Хэсэгчлэн авав/ 2009-06-25 Монгол Улсын хууль
38 Шүүхийн шинжилгээний тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2009-12-03 Монгол Улсын хууль
39 Нотариатын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ /Хэсэгчлэн авав/ 2011-02-10 Монгол Улсын хууль
40 Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2012-01-19 Монгол Улсын хууль
41 Монгол Улсын шүүхийн тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2012-03-07 Монгол Улсын хууль
42 Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2012-03-07 Монгол Улсын хууль
43 Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2012-03-07 Монгол Улсын хууль
44 Шүүхийн захиргааны тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2012-05-22 Монгол Улсын хууль
45 Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2012-05-22 Монгол Улсын хууль
46 Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2012-05-22 Монгол Улсын хууль
47 Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2013-07-05 Монгол Улсын хууль
48 Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2013-07-05 Монгол Улсын хууль
49 Захиргааны ерөнхий хууль /Хэсэгчлэн авав/ 2015-06-19 Монгол Улсын хууль
50 Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ Хэсэгчлэн авав/ 2015-07-09 Монгол Улсын хууль
51 Эрүүгийн хууль /Шинэчилсэн найруулга//Хэсэгчлэн авав/ 2015-12-03 Монгол Улсын хууль
52 Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай /Шинэчилсэн найруулга/ /Хэсэгчлэн авав/ 2016-02-04 Монгол Улсын хууль
53 Хүүхэд хамгааллын тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2016-02-05 Монгол Улсын хууль
54 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2016-02-05 Монгол Улсын хууль
55 Олон улсын гэрээний тухай /Шинэчилсэн найруулга/ /Хэсэгчлэн авав/ 2016-12-01 Монгол Улсын хууль
56 Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай /Шинэчилсэн найруулга/ /Хэсэгчлэн авав/ 2016-12-22 Монгол Улсын хууль
57 Ахмад настны тухай /Шинэчилсэн найруулга/ /Хэсэгчлэн авав/ 2017-01-26 Монгол Улсын хууль
58 Арбитрын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ /Хэсэгчлэн авав/ 2017-01-26 Монгол Улсын хууль
59 Цагдаагийн албаны тухай /Шинэчилсэн найруулга/ /Хэсэгчлэн авав/ 2017-02-09 Монгол Улсын хууль
60 Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2017-05-18 Монгол Улсын хууль
61 Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай /Шинэчилсэн найруулга/ /Хэсэгчлэн авав/ 2017-05-18 Монгол Улсын хууль
62 Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2017-05-18 Монгол Улсын хууль
63 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай /Шинэчилсэн найруулга/ /Хэсэгчлэн авав/ 2017-06-09 Монгол Улсын хууль
64 Прокурорын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ /Хэсэгчлэн авав/ 2017-06-09 Монгол Улсын хууль
65 Монгол Улсад хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөр батлах тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2003-10-24 41 Улсын Их Хурлын тогтоол
66 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2016-09-09 45 Улсын Их Хурлын тогтоол
67 Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай-“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо, хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр” /Хэсэгчлэн авав/ 2017-11-29 321 Засгийн газрын тогтоол
68 Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай-“Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр” /Хэсэгчлэн авав/ 2018-02-14 50 Засгийн газрын тогтоол

Мэдээ мэдээлэл