Эрх зүйн баримт бичиг Хөдөлмөрийн харилцаа

# Эрх зүйн акт Огноо Дугаар Төрөл
1 ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ /Шинэчилсэн найруулга/ 2015-12-03 Монгол Улсын хууль
2 ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ /хэсэгчлэн авав/ 2017-05-18 Монгол Улсын хууль
3 ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ /хэсэгчлэн авав/ 2002-01-10 Монгол Улсын хууль
4 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ /хэсэгчлэн авав/ 2002-06-28 Монгол Улсын хууль
5 НИЙТЭЭР ТЭМДЭГЛЭХ БАЯРЫН БОЛОН ТЭМДЭГЛЭЛТ ӨДРҮҮДИЙН ТУХАЙ 2003-12-18 Монгол Улсын хууль
6 НИЙТЭЭР ТЭМДЭГЛЭХ БАЯРЫН БОЛОН ТЭМДЭГЛЭЛТ ӨДРҮҮДИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2016-11-18 Монгол Улсын хууль
7 ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ 2008-05-22 Монгол Улсын хууль
8 МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН ТУХАЙ 2009-02-13 Монгол Улсын хууль
9 ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛСНИЙ ДООД ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2010-04-16 Монгол Улсын хууль
10 ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ 2011-06-17 Монгол Улсын хууль
11 ХӨДӨЛМӨРИЙН АРБИТРЫН ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ 2001-06-08 55 Улсын Их Хурлын тогтоол
12 ТӨРӨӨС АЛБАН БУС ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ 2006-01-05 Монгол Улсын хууль
13 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх, тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоолгох хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын бүрэлдэхүүн, дунджийг тодорхойлох журам, Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцогдох хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журам) 1994-12-21 212 Засгийн газрын тогтоол
14 ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛСНИЙ ЖИШИГ, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Улсын үйлдвэрийн газар болон төрийн өмч давамгайлсан хувьцаат компанид ажиллагчдын хөдөлмөрийн хөлсний тогтолцоог бүрдүүлэхэд баримтлах нийтлэг журам/ 1995-06-05 90 Засгийн газрын тогтоол
15 ЖУРАМ, ДҮРЭМ БАТЛАХ, ДҮРЭМД НЭМЭЛТ,ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /Ажлын цагийг нэгтгэн бодох журам/ 1999-08-11 122 Засгийн газрын тогтоол
16 ҮНДЭСНИЙ ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ /Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт Үндэсний хорооны дүрэм/ 1999-08-11 123 Засгийн газрын тогтоол
17 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Түүхэн ой, тэмдэглэлт өдөр) /хэсэгчлэн авав/ 2010-07-07 172 Засгийн газрын тогтоол
18 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /“Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, хяналт тавих журам”-ыг 1 дүгээр, “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас жижиг зээл, санхүүгийн дэмжлэг олгох журам”-ыг 2 дугаар, хавсралт / 2011-12-28 375 Засгийн газрын тогтоол
19 ДҮРЭМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /"Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын дүрэм"/ 2015-01-12 11 Засгийн газрын тогтоол
20 ДҮРЭМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм/ 2015-06-29 269 Засгийн газрын тогтоол
21 ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ /Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу одой хүнийг ажиллуулаагүй орон тоо тутамд сар бүр төлөх төлбөр/ 2009-01-28 26 Засгийн газрын тогтоол
22 ЗӨВЛӨМЖ БАТЛАХ ТУХАЙ /Хөдөлмөрийн гэрээний нөхцлийг тодорхойлох тухай зөвлөмж/ 2000-05-05 128 Сайдын тушаал
23 ЗААВАР, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /“Ээлжийн амралт олгох заавар”-1 дүгээр хавсралт, “Ээлжийн амралтын олговор тооцох журам”- 2 дугаар хавсралт/ 2000-06-14 166 Сайдын тушаал
24 ЖУРАМ БОЛОВСРУУЛАХ ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /Хөдөлмөрийн дотоод журам боловсруулах загвар/ 2000-07-20 213 Сайдын тушаал
25 АРГАЧЛАЛ, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Мэргэжил албан тушаалын тариф мэргэжлийн лавлах зохиох аргачлалыг нэгдүгээр хавсралтаар, Хөдөлмөрийн норм, норматив тогтоох журмыг хоёрдугаар хавсралт/ 2001-05-11 48 Сайдын тушаал
26 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / Эрхийн бичгээр Мэргэжлийн түр сургалтыг зохион байгуулах журам / /хэсэгчлэн авав/ 2003-02-26 26 Сайдын тушаал
27 ТЭТГЭВРИЙГ ХӨНГӨЛТТЭЙ ТОГТООХ ГАЗРЫН ДОР БОЛОН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХОРТОЙ, ХАЛУУН, ХҮНД НӨХЦӨЛД ХАМААРАХ АЖИЛ, МЭРГЭЖЛИЙН ЖАГСААЛТЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ 2004-05-03 77 Сайдын тушаал
28 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Дундаж цалин хөлс тодорхойлох журам/ 2005-05-05 55 Сайдын тушаал
29 ЖАГСААЛТ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Насанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалт/ 2016-02-28 А/36 Сайдын тушаал
30 Даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах өвчний жагсаалт, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ, хугацааг шинэчлэн батлах тухай 2016-06-30 А/252, А/74 Сайдын тушаал
31 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх журам/ 2015-11-13 А/223 Сайдын тушаал
32 ГАДААДЫН ИРГЭНД ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖУРАМ, ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ БАТЛАХ ТУХАЙ 2015-06-16 А/108/149 Сайдын тушаал
33 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Хөдөлмөрийн хувийн биржийг бүртгэж, санхүүжилт олгох/ 2014-05-16 А/123 Сайдын тушаал
34 Журам шинэчлэн батлах тухай /“Мэргэжлийн сургалтын байгууллагыг бүртгэх, сургалтын үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлагыг тогтоох журам”/ 2016-11-02 А/216,А/104 Сайдын тушаал
35 ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛСНИЙ ДООД ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ 2011-04-05 01 Бусад эрх зүйн акт
36 МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ /хэсэгчлэн авав/ 1992-01-13 Монгол Улсын хууль
37 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУХАЙ /хэсэгчлэн авав/ 1993-05-06 Монгол Улсын хууль
38 ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ 1999-05-14 Монгол Улсын хууль
39 ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛҮҮДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ /хэсэгчлэн авав/ 1991-04-19 Монгол Улсын хууль
40 ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИНГ ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ /хэсэгчлэн авав/ 1998-01-08 Монгол Улсын хууль
41 ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИНГ ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ /хэсэгчлэн авав/ 1998-01-08 Монгол Улсын хууль
42 АЖИЛЛАХ ХҮЧ ГАДААДАД ГАРГАХ, ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ ТУХАЙ 2001-04-12 Монгол Улсын хууль
43 ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ /хэсэгчлэн авав/ 2002-01-03 Монгол Улсын хууль

Мэдээ мэдээлэл