Эрх зүйн баримт бичиг Монгол улсаас гадаад улстай байгуулсан иргэн, гэр бүл, эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх болон гэмт этгээдийг шилжүүлэн өгөх, ялтан шилжүүлэх тухай гэрээ

# Эрх зүйн акт Огноо Дугаар Төрөл
1 Байгууллагын гэрчилгээ 2006-05-04 270001003 Журам
2 ИРГЭН, ГЭР БҮЛ, ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ТАЛААР ЭРХ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ /МОНГОЛ УЛС - БҮГД НАЙРАМДАХ УНГАР АРД УЛС/ 1968-11-22 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
3 ИРГЭН БА ГЭР БҮЛ, ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ТАЛААР ЭРХ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ХАРИЛЦАН ҮЗҮҮЛЭХ /МОНГОЛ УЛС-БҮГД НАЙРАМДАХ БОЛГАР АРД УЛС/ 1968-11-27 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
4 ИРГЭН БОЛОН ГЭР БҮЛ, ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ТАЛААР ЭРХ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ХАРИЛЦАН ҮЗҮҮЛЭХ /МОНГОЛ УЛС-БҮГД НАЙРАМДАХ СОЦИАЛИСТ РУМЫН УЛС/ 1972-11-25 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
5 ИРГЭН, ГЭР БҮЛ БА ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ТАЛААР ЭРХ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ХАРИЛЦАН ҮЗҮҮЛЭХ БОЛОН ЭРХИЙН ХАРИЛЦАА ТОГТООХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ /МОНГОЛ УЛС-БҮГД НАЙРАМДАХ СОЦИАЛИСТ ЧЕХОСЛОВАК УЛС "1976онд байгуулсан энэхүү хэлэлцээр Чех улс, Словак улсын аль алинд нь мөрдөгдөж байгаа"/ 1976-10-15 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
6 ИРГЭН, ГЭР БҮЛ БА ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ТАЛААР ЭРХ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ХАРИЛЦАН ҮЗҮҮЛЭХ БОЛОН ЭРХИЙН ХАРИЛЦАА ТОГТООХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ /МОНГОЛ УЛС-БҮГД НАЙРАМДАХ СЛОВАК УЛС/ 1976-10-15 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
7 ЯЛТАН ШИЛЖҮҮЛЭН ӨГӨХ ГЭРЭЭ /МОНГОЛ УЛС-КАНАД УЛС/ 2004-10-20 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
8 ИРГЭН, ГЭР БҮЛ БОЛОН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ТАЛААР ЭРХ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ХАРИЛЦАН ҮЗҮҮЛЭХ /МОНГОЛ УЛС-БҮГД НАЙРАМДАХ АРДЧИЛСАН СОЛОНГОС АРД УЛС/ 1988-10-29 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
9 ИРГЭН, ГЭР БҮЛ, ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ТАЛААР ЭРХ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ХАРИЛЦАН ҮЗҮҮЛЭХ /МОНГОЛ УЛС-БҮГД НАЙРАМДАХ КУБА УЛС/ 1989-08-16 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
10 ИРГЭН, ГЭР БҮЛ БОЛОН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ТАЛААР ЭРХ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ХАРИЛЦАН ҮЗҮҮЛЭХ /МОНГОЛ УЛС-БҮГД НАЙРАМДАХ ХЯТАД АРД УЛС/ 1989-08-16 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
11 ГЭМТ ЭТГЭЭДИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭН ӨГӨХ /МОНГОЛ УЛС-БҮГД НАЙРАМДАХ ХЯТАД АРД УЛС/ 1997-08-19 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
12 ЯЛТАН ШИЛЖҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ /МОНГОЛ УЛС-БҮГД НАЙРАМДАХ ХЯТАД АРД УЛС/ 2011-06-16 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
13 ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ТАЛААР ЭРХ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ТАЛААРХИ ШИЙДВЭРИЙГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨРӨХ, БИЕЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ КОНВЕНЦ /МОНГОЛ УЛС-БҮГД НАЙРАМДАХ ФРАНЦ УЛС/ 1992-02-27 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
14 ИРГЭНИЙ БОЛОН ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГТ ХАРИЛЦАН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ /МОНГОЛ УЛС-БҮГД НАЙРАМДАХ КАЗАКСТАН УЛС/ 1993-10-22 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
15 ГЭМТ ХЭРЭГ ҮЙЛДЭГСДИЙГ ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГАД ТАТАХ БУЮУ ТАСЛАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТОГТООЛЫГ БИЕЛҮҮЛЭХЭЭР ШИЛЖҮҮЛЭН ӨГӨХ ТУХАЙ /МОНГОЛ УЛС-БҮГД НАЙРАМДАХ КАЗАКСТАН УЛС/ 1993-10-22 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
16 ИРГЭН, ГЭР БҮЛ, ХӨДӨЛМӨР, ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ТАЛААР ЭРХ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ХАРИЛЦАН ҮЗҮҮЛЭХ БОЛОН ЭРХ ЗҮЙН ХАРИЛЦААНЫ ТУХАЙ /МОНГОЛ УЛС-ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛС/ 1999-04-20 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
17 ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ТАЛААР ЭРХ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ХАРИЛЦАН ҮЗҮҮЛЭХ /МОНГОЛ УЛС-БҮГД НАЙРАМДАХ СОЛОНГОС УЛС/ 1999-05-31 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
18 ГЭМТ ЭТГЭЭДИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭН ӨГӨХ /МОНГОЛ УЛС-БҮГД НАЙРАМДАХ СОЛОНГОС УЛС/ 1999-05-31 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
19 ЯЛТАН ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ /МОНГОЛ УЛС-БҮГД НАЙРАМДАХ СОЛОНГОС УЛС/ 2007-05-29 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
20 ИРГЭНИЙ БОЛОН ХУДАЛДААНЫ ХЭРГИЙН ТАЛААР ЭРХ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ХАРИЛЦАН ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ /МОНГОЛ УЛС-БҮГД НАЙРАМДАХ СОЛОНГОС УЛС/ 2008-10-15 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
21 ИРГЭНИЙ БОЛОН ЭРҮҮГИЙН ТАЛААР ЭРХ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ /МОНГОЛ УЛС-УКРАИН УЛС/ 1995-06-27 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
22 ИРГЭН, ГЭР БҮЛИЙН БОЛОН ЭРҮҮГИЙН БОЛОН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ТАЛААР ЭРХ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ХАРИЛЦАН ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ /МОНГОЛ УЛС- БҮГД НАЙРАМДАХ СОЦИАЛИСТ ВЬЕТНАМ УЛС/ 2000-04-17 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
23 ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ТАЛААР ЭРХ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ /МОНГОЛ УЛС-БҮГД НАЙРАМДАХ КИРГИЗ УЛС/ 1999-12-04 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
24 ИРГЭН АЖ АХУЙН БОЛОН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ТАЛААР ЭРХ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ХАРИЛЦАН ҮЗҮҮЛЭХ /МОНГОЛ УЛС-БҮГД НАЙРАМДАХ ТУРК УЛС/ 2000-05-02 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
25 ИРГЭН, ГЭР БҮЛ, ХӨДӨЛМӨР, ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ТАЛААР ЭРХ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ХАРИЛЦАН ҮЗҮҮЛЭХ БОЛОН ЭРХ ЗҮЙН ХАРИЛЦААНЫ ТУХАЙ /МОНГОЛ УЛС-БҮГД НАЙРАМДАХ ПОЛЬШ УЛС/ 1998-10-19 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
26 ИРГЭНИЙ БОЛОН АЖ АХУЙН ХЭРГИЙН ТАЛААР ЭРХ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ХАРИЛЦАН ҮЗҮҮЛЭХ /МОНГОЛ УЛС- БҮГД НАЙРАМДАХ ЭНЭТХЭЛ УЛС/ 2001-01-03 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
27 ЭРҮҮГИЙ ХЭРГИЙН ТААЛР ЭРХ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ХАРИЛЦАН ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ /МОНГОЛ УЛС- БҮГД НАЙРАМДАХ ЭНЭТХЭЛ УЛС/ 2001-01-03 Монгол Улсын олон улсын гэрээ
28 ГАДААДЫН ИРГЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ 2020-12-31 58954 Монгол Улсын хууль

Мэдээ мэдээлэл