Эрх зүйн баримт бичиг Хүний эрхийн Үндэсний комисс

# Эрх зүйн акт Огноо Дугаар Төрөл
1 Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай 2011-02-22 Монгол Улсын хууль
2 Авлигын эсрэг хууль 2006-07-06 Монгол Улсын хууль
3 Монгол Улсын Үндсэн хууль 1992-01-13 Монгол Улсын хууль
4 Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай 2000-12-07 Монгол Улсын хууль
5 Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай 2010-12-23 Монгол Улсын хууль
6 Хүүхдийн эрхийн тухай 2016-02-05 Монгол Улсын хууль
7 Нийтийн сонсголын тухай 2015-07-08 Монгол Улсын хууль

Мэдээ мэдээлэл