Эрх зүйн баримт бичиг Газрын харилцаа

# Эрх зүйн акт Огноо Дугаар Төрөл
1 ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2002-07-06 Монгол Улсын хууль
2 МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ /хэсэгчлэн авав/ 1992-01-13 Монгол Улсын хууль
3 МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНД ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ 2017-06-27 Монгол Улсын хууль
4 МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНД ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2017-06-27 Монгол Улсын хууль
5 ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 1997-04-24 Монгол Улсын хууль
6 ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ /хэсэгчлэн авав/ 2002-01-10 Монгол Улсын хууль
7 ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ /хэсэгчлэн авав/ 2008-05-20 Монгол Улсын хууль
8 ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ТУХАЙ 1997-10-31 Монгол Улсын хууль
9 КАДАСТРЫН ЗУРАГЛАЛ БА ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ТУХАЙ 1999-12-16 Монгол Улсын хууль
10 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ 1995-03-30 Монгол Улсын хууль
11 БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ 2012-05-01 Монгол Улсын хууль
12 ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ТУХАЙ 1994-11-15 Монгол Улсын хууль
13 ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ОРЧНЫ БҮСИЙН ТУХАЙ 1997-10-23 Монгол Улсын хууль
14 ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ТУХАЙ /хэсэгчлэн авав/ 2007-07-05 Монгол Улсын хууль
15 ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ТУХАЙ /хэсэгчлэн авав/ 2008-05-29 Монгол Улсын хууль
16 ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ТУХАЙ /хэсэгчлэн авав/ 2001-10-18 Монгол Улсын хууль
17 ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ /хэсэгчлэн авав/ 2001-02-01 Монгол Улсын хууль
18 СУУЦ ӨМЧЛӨГЧДИЙН ХОЛБООНЫ ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ, НИЙТИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ОРОН СУУЦНЫ БАЙШИНГИЙН ДУНДЫН ӨМЧЛӨЛИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН ТУХАЙ /хэсэгчлэн авав/ 2003-06-18 Монгол Улсын хууль
19 ГАЗРЫН ХЭВЛИЙН ТУХАЙ /хэсэгчлэн авав/ 1988-11-29 Монгол Улсын хууль
20 УРГАМАЛ ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ /хэсэгчлэн авав/ 2007-11-15 Монгол Улсын хууль
21 УСНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ /хэсэгчлэн авав/ 2012-05-12 Монгол Улсын хууль

Мэдээ мэдээлэл