Эрх зүйн баримт бичиг Нотариат

# Эрх зүйн акт Огноо Дугаар Төрөл
1 бугат сумын ЕБС-ийн сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ 2018-01-06 0003426 Улсын дээд шүүхийн тогтоол
2 Монгол Улсын Үндсэн хууль /Хэсэгчлэн авав/ 1992-01-13 Монгол Улсын хууль
3 Газрын хэвлийн тухай /Хэсэгчлэн авав/ 1988-11-29 Монгол Улсын хууль
4 Монгол Улсын Засгийн газарт эрх олгох тухай /Хэсэгчлэн авав/ 1991-01-04 Монгол Улсын хууль
5 БНМАУ-ын өмч хувьчлах тухай хууль /Хэсэгчлэн авав/ 1991-05-22 Монгол Улсын хууль
6 Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай /Хэсэгчлэн авав/ 1993-12-24 Монгол Улсын хууль
7 Валютын зохицуулалтын тухай /Хэсэгчлэн авав/ 1994-05-12 Монгол Улсын хууль
8 Нөхөрлөлийн тухай /Хэсэгчлэн авав/ 1995-05-11 Монгол Улсын хууль
9 Харьяатын тухай /Хэсэгчлэн авав/ 1995-06-05 Монгол Улсын хууль
10 Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр тооцоо, зээлийн үйл ажиллагааны тухай /Хэсэгчлэн авав/ 1995-10-31 Монгол Улсын хууль
11 Векселийн тухай /Хэсэгчлэн авав/ 1995-11-02 Монгол Улсын хууль
12 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай /Хэсэгчлэн авав/ 1996-05-27 Монгол Улсын хууль
13 Орон сууц хувьчлах тухай /Хэсэгчлэн авав/ 1996-10-25 Монгол Улсын хууль
14 Төрийн бус байгууллагын тухай /Хэсэгчлэн авав/ 1997-01-31 Монгол Улсын хууль
15 Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай /Хэсэгчлэн авав/ 1998-01-02 Монгол Улсын хууль
16 Хоршооны тухай /Шинэчилсэн найруулгаас хэсэгчлэн авав/ 1998-01-08 Монгол Улсын хууль
17 Гэр бүлийн тухай /Хэсэгчлэн авав/ 1999-06-01 Монгол Улсын хууль
18 Иргэний Улсын бүртгэлийн тухай хууль /Хэсэгчлэн авав/ 2018-06-21 Монгол Улсын хууль
19 Дипломат албаны тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2000-10-05 Монгол Улсын хууль
20 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2001-02-01 Монгол Улсын хууль
21 Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2001-04-12 Монгол Улсын хууль
22 Иргэний хууль /Хэсэгчлэн авав/ 2002-01-10 Монгол Улсын хууль
23 Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2002-01-10 Монгол Улсын хууль
24 Зар сурталчилгааны тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2002-05-30 Монгол Улсын хууль
25 Газрын тухай /Шинэчилсэн найруулгаас хэсэгчлэн авав/ 2002-06-07 Монгол Улсын хууль
26 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2002-06-27 Монгол Улсын хууль
27 Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалтын тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2002-11-28 Монгол Улсын хууль
28 Даатгалын тухай /Шинэчилсэн найруулгаас хэсэгчлэн авав/ 2004-04-30 Монгол Улсын хууль
29 Даатгалын тухай /Шинэчилсэн найруулгаас хэсэгчлэн авав/ 2004-04-30 Монгол Улсын хууль
30 Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай /Шинэчилсэн найруулгаас хэсэгчлэн авав/ 2006-01-19 Монгол Улсын хууль
31 Ашигт малтмалын тухай /Шинэчилсэн найруулгаас хэсэгчлэн авав/ 2006-07-08 Монгол Улсын хууль
32 Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2007-01-11 Монгол Улсын хууль
33 Хувиргасан амьд организмын тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2007-06-28 Монгол Улсын хууль
34 Төмөр замын тээврийн тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2007-07-05 Монгол Улсын хууль
35 Жижиг, дунд yйлдвэрийн тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2007-07-27 Монгол Улсын хууль
36 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2009-07-09 Монгол Улсын хууль
37 Цөмийн энергийн тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2009-07-16 Монгол Улсын хууль
38 Олон хүүхэд төрүүлж өсгөсөн эхийг урамшуулах тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2010-06-25 Монгол Улсын хууль
39 Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай /Шинэчилсэн найруулгаас хэсэгчлэн авав/ 2010-11-25 Монгол Улсын хууль
40 Нотариатын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2011-02-10 Монгол Улсын хууль
41 Цахим гарын үсгийн тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2011-12-15 Монгол Улсын хууль
42 Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2012-03-07 Монгол Улсын хууль
43 Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2012-03-07 Монгол Улсын хууль
44 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай /Шинэчилсэн найруулгаас хэсэгчлэн авав/ 2013-05-31 Монгол Улсын хууль
45 Хөрөнгө оруулалтын тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2013-10-03 Монгол Улсын хууль
46 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2014-01-09 Монгол Улсын хууль
47 Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай /Шинэчилсэн найруулгаас хэсэгчлэн авав/ 2015-07-09 Монгол Улсын хууль
48 Эрүүгийн хууль /Шинэчилсэн найруулгаас хэсэгчлэн авав/ 2015-12-03 Монгол Улсын хууль
49 Сонгуулийн тухай хууль /Хэсэгчлэн авав/ 2015-12-25 Монгол Улсын хууль
50 Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай /Шинэчилсэн найруулгаас хэсэгчлэн авав/ 2016-02-04 Монгол Улсын хууль
51 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай /Шинэчилсэн найруулгаас хэсэгчлэн авав/ 2017-06-09 Монгол Улсын хууль
52 Дүрэм батлах тухай-Монгол Улсын Консулын дүрэм /Хэсэгчлэн авав/ 2002-10-31 71 Улсын Их Хурлын тогтоол
53 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай /Хэсэгчлэн авав/ 2016-09-09 45 Улсын Их Хурлын тогтоол
54 Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл батлах тухай /Хэсэгчлэн авав/ 0017-01-12 11 Улсын Их Хурлын тогтоол
55 Заавар шинэчлэн батлах тухай-Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх заавар /Хэсэгчлэн авав/ 2001-02-26 41 Засгийн газрын тогтоол
56 Жагсаалт, журам шинэчлэн батлах тухай-“Улсын хилээр төрийн хяналтын дор нэвтрүүлэх бараанд экспорт, импортын лиценз олгох журам” 2 дугаар хавсралт /Хэсэгчлэн авав/ 2002-10-25 Засгийн газрын тогтоол
57 “Нэг цонхны үйлчилгээ”-ний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай-“Нэг цонхны үйлчилгээ”-ний төвийн үйл ажиллагааны журам /Хэсэгчлэн авав/ 2013-04-27 153 Засгийн газрын тогтоол
58 Зарим яамдын үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай-“Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр” 2 дугаар хавсралт /Хэсэгчлэн авав/ 2006-09-21 91 Засгийн газрын тогтоол
59 Зарим яамдын үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай-“Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр” 3 дугаар хавсралт /Хэсэгчлэн авав/ 2016-09-21 91 Засгийн газрын тогтоол

Мэдээ мэдээлэл