Мэдээллийн сан Гэр бүлийн харилцаа /гэрлэлт, гэр бүлийн гишүүдийн эрх, үүрэг, хуваарьт болон дундын хөрөнгийн маргаан, гэр бүл цуцлах, үрчлэлт/

# Нэр Хэлбэр

Мэдээ мэдээлэл