Мэдээллийн сан Газар

# Нэр Хэлбэр
1 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ЭДЭЛБЭРИЙН ХЭЛБЭР, ГАЗРЫН БАЙРШИЛ, КАДАСТРЫН ЗУРГИЙН ХЭЛБЭР ӨӨРЧЛӨХ PDF файл
2 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ, ГЭРЭЭ ҮРЭГДҮҮЛСЭН ТОХИОЛДОЛД НӨХӨН АВАХ PDF файл
3 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЭЭ ҮРЭГДҮҮЛСЭН ТОХИОЛДОЛД НӨХӨН АВАХ PDF файл
4 ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗАР АШИГЛУУЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ PDF файл
5 ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ГАЗРААР ДАМЖУУЛАН АВСАН ӨМЧИЛСӨН ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ЗУРГИЙН НЭР ӨӨРЧЛӨХ PDF файл
6 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖААР ХАМТРАН ӨМЧЛӨГЧ ХАСУУЛСАН ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ЗУРГИЙН НЭР ӨӨРЧЛӨХ PDF файл
7 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖААР ХАМТРАН ӨМЧЛӨГЧ ХАСУУЛСАН ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ЗУРГИЙН НЭР ӨӨРЧЛӨХ PDF файл
8 ӨМЧИЛСӨН ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ЗУРГИЙН ХАЯГ СОЛИХ PDF файл
9 ГЭР ХОРООЛЛЫН ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ЧАНАРЫН УЛСЫН ХЯНАН БАТАЛГААНЫ ДҮГНЭЛТ ӨГӨХ PDF файл
10 ХАМТРАН ӨМЧЛӨГЧ ХАСУУЛАХ PDF файл
11 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХ БАРЬЦААНД БҮРТГЭЛТЭЙ ЭСЭХ ЛАВЛАГАА PDF файл
12 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХЭЭ БАРЬЦААНААС ЧӨЛӨӨЛӨХ PDF файл
13 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХЭЭ БАРЬЦААНД БҮРТГҮҮЛЭХ PDF файл
14 КАДАСТРЫН ЗУРГААР ҮЙЛЧЛЭХ PDF файл
15 ГАЗРЫН КАДАСТРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН САНД БАРИЛГА, БАЙШИН, ХАЯГ ДУГААР БҮРТГЭХ PDF файл
16 ГАЗАР ЭЗЭМШИГЧ, АШИГЛАГЧИЙН ОНООСОН НЭР ӨӨРЧЛӨХ PDF файл
17 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ ӨӨРЧЛӨХ PDF файл
18 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭХ PDF файл
19 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЗОРИУЛАЛТ ӨӨРЧЛӨХ PDF файл

Мэдээ мэдээлэл