Мэдээллийн сан Газар

# Нэр Хэлбэр
1 Газрын эрх зүй PDF файл
2 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ЭДЭЛБЭРИЙН ХЭЛБЭР, ГАЗРЫН БАЙРШИЛ, КАДАСТРЫН ЗУРГИЙН ХЭЛБЭР ӨӨРЧЛӨХ PDF файл
3 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ, ГЭРЭЭ ҮРЭГДҮҮЛСЭН ТОХИОЛДОЛД НӨХӨН АВАХ PDF файл
4 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЭЭ ҮРЭГДҮҮЛСЭН ТОХИОЛДОЛД НӨХӨН АВАХ PDF файл
5 ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗАР АШИГЛУУЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ PDF файл
6 ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ГАЗРААР ДАМЖУУЛАН АВСАН ӨМЧИЛСӨН ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ЗУРГИЙН НЭР ӨӨРЧЛӨХ PDF файл
7 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖААР ХАМТРАН ӨМЧЛӨГЧ ХАСУУЛСАН ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ЗУРГИЙН НЭР ӨӨРЧЛӨХ PDF файл
8 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖААР ХАМТРАН ӨМЧЛӨГЧ ХАСУУЛСАН ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ЗУРГИЙН НЭР ӨӨРЧЛӨХ PDF файл
9 ӨМЧИЛСӨН ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ЗУРГИЙН ХАЯГ СОЛИХ PDF файл
10 ГЭР ХОРООЛЛЫН ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ЧАНАРЫН УЛСЫН ХЯНАН БАТАЛГААНЫ ДҮГНЭЛТ ӨГӨХ PDF файл
11 ХАМТРАН ӨМЧЛӨГЧ ХАСУУЛАХ PDF файл
12 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХ БАРЬЦААНД БҮРТГЭЛТЭЙ ЭСЭХ ЛАВЛАГАА PDF файл
13 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХЭЭ БАРЬЦААНААС ЧӨЛӨӨЛӨХ PDF файл
14 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХЭЭ БАРЬЦААНД БҮРТГҮҮЛЭХ PDF файл
15 КАДАСТРЫН ЗУРГААР ҮЙЛЧЛЭХ PDF файл
16 ГАЗРЫН КАДАСТРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН САНД БАРИЛГА, БАЙШИН, ХАЯГ ДУГААР БҮРТГЭХ PDF файл
17 ГАЗАР ЭЗЭМШИГЧ, АШИГЛАГЧИЙН ОНООСОН НЭР ӨӨРЧЛӨХ PDF файл
18 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ ӨӨРЧЛӨХ PDF файл
19 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭХ PDF файл
20 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЗОРИУЛАЛТ ӨӨРЧЛӨХ PDF файл
21 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ НЭГТГЭХ, ХУВААХ PDF файл

Мэдээ мэдээлэл