Төрийн үйлчилгээ Улсын бүртгэл /эд хөрөнгийн бүртгэл/

# Нэр Аймаг хот
1 Худалдах, худалдан авах гэрээг улсын бүртгэлд бүртгэх Улсын хэмжээнд
2 Хамтран өмчлөгч хасагдах, нэмэгдэх өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгэх Улсын хэмжээнд
3 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны гэрээг эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх Улсын хэмжээнд
4 Өв залгамжлах эрхийг улсын бүртгэлд бүртгэх Улсын хэмжээнд
5 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн түрээсийн гэрээг эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх Улсын хэмжээнд
6 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах Улсын хэмжээнд
7 Үрэгдүүлсэн гэрчилгээг дахин олгох Улсын хэмжээнд
8 Хувийн сууц өмчлөх эрхийг эд хөрөнгийн улсын бүртгэлд анх удаа бүртгэх Улсын хэмжээнд
9 Шинээр баригдсан орон сууцыг анх удаа улсын бүртгэлд бүртгэх Улсын хэмжээнд
10 Шинээр баригдсан орон сууцыг анх удаа улсын бүртгэлд бүртгэх Улсын хэмжээнд
11 Шүүхийн шийдвэрээр эд хөрөнгө өмчлөх эрх шилжсэнийг улсын бүртгэлд бүртгэх Улсын хэмжээнд
12 Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн баримтаас хуулбар олгох Улсын хэмжээнд
13 Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд урьдчилсан тэмдэглэл хийх Улсын хэмжээнд
14 Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн эд хөрөнгийн лавлагаа олгох Улсын хэмжээнд
15 Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн эд хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа олгох Улсын хэмжээнд
16 Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг гэмтээсэн тохиолдолд түүнийг хүчингүй болгож нөхөн олгох Улсын хэмжээнд
17 Газрын харилцаа Өмнөговь аймаг
18 Газар эзэмших, ашиглах эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгэж, баталгаажуулах Улсын хэмжээнд
19 Төрөөс үнэгүй өмчлүүлсэн газар өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгэх Улсын хэмжээнд
20 Бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрхийн бүртгэл хийх Улсын хэмжээнд
21 Узуфруктын эрхийг эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх Улсын хэмжээнд
22 Бэлэглэх гэрээг улсын бүртгэлд бүртгэх Улсын хэмжээнд
23 Албадан дуудлага худалдаагаар эд хөрөнгө өмчлөх эрх шилжсэнийг улсын бүртгэлд бүртгэх Улсын хэмжээнд
24 Арилжих /солих/ гэрээг эрхийг улсын бүртгэлд бүртгэх Улсын хэмжээнд
25 Барьцаа, түрээсийн гэрээ дуусгавар болсныг эрхийн бүртгэлд бүртгэх Улсын хэмжээнд
26 Сервитутын эрхийг эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх Улсын хэмжээнд
27 Төрөөс хувьчилсан газар болон орон сууцнаас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлд анх удаа бүртгэж баталгаажуулах Улсын хэмжээнд
28 Төрөөс хувьчилсан орон сууц өмчлөх эрхийн бүртгэл хийх Улсын хэмжээнд
29 Урьдчилсан тэмдэглэлийг хүчингүй болгох Улсын хэмжээнд

Мэдээ мэдээлэл