Төрийн үйлчилгээ Улсын бүртгэл /эд хөрөнгийн бүртгэл/

# Нэр Аймаг хот
1 эцэг, эх тогтоосны бүртгэл Хэнтий аймаг
2 монгол улсын иргэн газар өмчилж авах Хэнтий аймаг
3 Баян-Өлгий аймаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтэс Баян-Өлгий аймаг
4 улсын бүртгэлийн үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
5 иргэний үнэмлэх олголт үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
6 Худалдах, худалдан авах гэрээг улсын бүртгэлд бүртгэх Улсын хэмжээнд
7 Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх хэлцлийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх Улсын хэмжээнд
8 Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд дахин авах Улсын хэмжээнд
9 Өвлөх эрхийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх Улсын хэмжээнд
10 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн түрээсийн гэрээг эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх Улсын хэмжээнд
11 Эрхийн улсын бүртгэлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах бүртгэл Улсын хэмжээнд
12 Хувийн сууц /амины орон сууц/-ны өмчлөх эрхийг эд хөрөнгийн улсын бүртгэлд анх удаа бүртгэх Улсын хэмжээнд
13 Шинээр баригдсан орон сууц, оффис, үйлчилгээ, автозогсоол зэрэг нийтийн зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэх Улсын хэмжээнд
14 Шүүх, арбитрын шийдвэрээр эд хөрөнгө өмчлөх эрх шилжсэнийг улсын бүртгэлд бүртгэх Улсын хэмжээнд
15 Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд урьдчилсан тэмдэглэл хийх Улсын хэмжээнд
16 Газар өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэх Улсын хэмжээнд
17 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны /ипотек / гэрээг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх Улсын хэмжээнд
18 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны /ипотек / гэрээнд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх Улсын хэмжээнд
19 Усан замын тээврийн хэрэгсэл, агаарын хөлгийн санхүүгийн түрээс /лизинг/-ийн эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх Улсын хэмжээнд
20 Батлан даалтын гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх Улсын хэмжээнд
21 Эрхийн улсын бүртгэлд урьдчилсан тэмдэглэл хийлгэх Улсын хэмжээнд
22 Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ гэмтсэн, устсан тохиолдолд дахин авах Улсын хэмжээнд
23 Эрхийн улсын бүртгэлийг хаахад Улсын хэмжээнд
24 Газрын харилцаа Өмнөговь аймаг
25 Газар эзэмших, ашиглах эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгэж, баталгаажуулах Улсын хэмжээнд
26 Бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрхийн бүртгэл хийх Улсын хэмжээнд
27 Бусдын эд хөрөнгийг хязгаартайгаар эзэмших, ашиглах /узуфрукт/ эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх Улсын хэмжээнд
28 Бэлэглэлийн гэрээг улсын бүртгэлд бүртгэх Улсын хэмжээнд
29 Албадан дуудлага худалдаагаар эд хөрөнгө өмчлөх эрх шилжсэнийг улсын бүртгэлд бүртгэх Улсын хэмжээнд
30 Арилжааны гэрээг эрхийг улсын бүртгэлд бүртгэх Улсын хэмжээнд
31 Барьцааны эрх болон барьцаалбартай барьцааны эрх дуусгавар болсныг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх Улсын хэмжээнд
32 Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөгчийн эрхэд сервитут тогтоосныг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх Улсын хэмжээнд
33 Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэх Улсын хэмжээнд
34 Төрөөс хувьчилсан орон сууцны өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгэх Улсын хэмжээнд
35 гэрлэлт цуцлалтын үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
36 татварын үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
37 Эрхийн улсын бүртгэлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах Улсын хэмжээнд
38 төрсний бүртгэлийн үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
39 улсын бүртгэлийн үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг

Мэдээ мэдээлэл