Төрийн үйлчилгээ Улсын бүртгэл /иргэний бүртгэл/

# Нэр Аймаг хот
1 үрчилсний бүртгэл Хэнтий аймаг
2 овог эцэг/эх/-ийн нэр өөрчилсний бүртгэл Хэнтий аймаг
3 нас барсны бүртгэл Хэнтий аймаг
4 Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэл Хэнтий аймаг
5 үндэсний энгийн гадаад паспорт Хэнтий аймаг
6 шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл Хэнтий аймаг
7 Эзэмшиж буй эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх Хэнтий аймаг
8 эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах Хэнтий аймаг
9 улсын бүртгэл Баян-Өлгий аймаг
10 Төрийн байгууллага Улаанбаатар хот
11 хүйс өөрчлөгдсний бүртгэл Хэнтий аймаг
12 Налайх дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтэс Улаанбаатар хот
13 Аймаг, нийслэлийн Засаг даргаас олгодог тусгай зөвшөөрөл Баян-Өлгий аймаг
14 оршуулгын тэтгэмж Баян-Өлгий аймаг
15 улсын бүртгэл Баян-Өлгий аймаг
16 улсын бүртгэл Баян-Өлгий аймаг
17 үрчлэл Баян-Өлгий аймаг
18 Санхүү төрийн сангийн үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
19 Төрсний бүртгэл Улсын хэмжээнд
20 Гэрлэсний бүртгэл Улсын хэмжээнд
21 Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл Улсын хэмжээнд
22 Гэрлэлт сэргээсний бүртгэл Улсын хэмжээнд
23 Эцэг/эх тогтоосны бүртгэл Улсын хэмжээнд
24 Үрчилсний бүртгэл Улсын хэмжээнд
25 Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэл Улсын хэмжээнд
26 Нас барсны бүртгэл Улсын хэмжээнд
27 Хүйс өөрчлөгдсөний бүртгэл Улсын хэмжээнд
28 Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэл Улсын хэмжээнд
29 Иргэний үнэмлэхийн бүртгэл Улсын хэмжээнд
30 Үндэсний гадаад паспортын бүртгэл Улсын хэмжээнд
31 Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл Улсын хэмжээнд
32 УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН СУДАЛГАА Дундговь аймаг

Мэдээ мэдээлэл