Төрийн үйлчилгээ Нийслэлийн төр захиргааны байгууллагаас цахимаар үзүүлж буй үйлчилгээ /eservice.ulaanbaatar.mn/

# Нэр Аймаг хот
1 Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг байгуулах Өвөрхангай аймаг
2 Улсын бүртгэл Улсын хэмжээнд
3 Хөдөлмөр эрхлэлт Улсын хэмжээнд
4 Соёл урлаг Улсын хэмжээнд
5 Нийгмийн даатгал Улсын хэмжээнд
6 Барилга байгууламж Улсын хэмжээнд
7 Хот төлөвлөлт, дэд бүтэц Улсын хэмжээнд
8 Хүнс, хөдөө аж ахуй Улсын хэмжээнд
9 Нийгмийн хэв журам Улсын хэмжээнд
10 Нийгмийн хамгаалал Улсын хэмжээнд
11 Боловсрол Улсын хэмжээнд
12 Төрийн захиргаа Улсын хэмжээнд
13 Үйлдвэр, хөдөө аж ахуй Улсын хэмжээнд
14 Эрүүл мэнд Улсын хэмжээнд
15 Архив Улсын хэмжээнд
16 Өмчийн харилцаа Улсын хэмжээнд
17 Байгаль хамгаалал Улсын хэмжээнд
18 Мэдээлэл технологи Улсын хэмжээнд
19 Авто зам Улсын хэмжээнд
20 Газрын харилцаа Улсын хэмжээнд
21 Зам тээвэр, дэд бүтэц, хот төлөвлөлт Улсын хэмжээнд
22 Нийгмийн хөгжил Улсын хэмжээнд
23 Хяналт шалгалт Улсын хэмжээнд
24 Нийгмийн халамж Улсын хэмжээнд
25 Аюулгүй байдал Улсын хэмжээнд
26 Татвар Улсын хэмжээнд
27 Санхүү, эдийн засаг Улсын хэмжээнд
28 Нийгмийн хэв журам, аюулгүй байдал Улсын хэмжээнд
29 ЗДТГ-аас үзүүлэх төрийн үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
30 Хүүхэд хөгжил хамгааллын газрын Хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах үйлчилгээ Улсын хэмжээнд
31 Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшүүлэх, гэрчилгээ олгох үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
32 Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ /Даатгуулагчдыг албан журмын болон сайн дурын даатгалд хамруулах / Дундговь аймаг

Мэдээ мэдээлэл