Төрийн үйлчилгээ Хөдөлмөр эрхлэлт

# Нэр Аймаг хот
1 хөдөлмөр халамж үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
2 хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамжийн ажилгүйдлийн тэтгэмж олгох үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
3 Нийтлэг үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
4 хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
5 ЦАР ТАХЛЫН ҮЕД АЖ АХУЙ ЭРХЛЭГЧДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ СЭРГЭЭХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ЭРГЭН ТӨЛӨГДӨХ САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭ Баян-Өлгий аймаг
6 Ажлын байранд зуучлах үйлчилгээ Улсын хэмжээнд
7 Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх үйлчилгээ Улсын хэмжээнд
8 Ажлын шинэ байрны бүртгэлийн үйлчилгээ Улаанбаатар хот
9 Ажилгүйдлийн тэтгэмж авах эрх үүссэн иргэдэд тодорхойлолт олгох үйлчилгээ Улсын хэмжээнд
10 Ажлын байрны захиалга өгөх үйлчилгээ Улсын хэмжээнд
11 Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авахад санал өгөх үйлчилгээ Улаанбаатар хот
12 Их дээд, сургууль болон МСҮТ-д суралцагчдыг цагийн ажлын байраар хангах Улаанбаатар хот
13 Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн малчин өрхийг малжуулах арга хэмжээ Баян-Өлгий аймаг
14 соёлын төвөөс үзүүлэх үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
15 Хөдөлмөр эрхлэлт, халамж Өмнөговь аймаг
16 хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
17 хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамжаас үзүүлж буй хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох төлбөрийн үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
18 АХМАД МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ АХМАД НАСТНЫ ТӨСӨЛ Баян-Өлгий аймаг
19 ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭ Баян-Өлгий аймаг

Мэдээ мэдээлэл