Төрийн үйлчилгээ Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ

# Нэр Аймаг хот
1 өндөр насны тэтгэвэр Баян-Өлгий аймаг
2 тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр Баян-Өлгий аймаг
3 хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж, жирэмсэн амаржсаны тэтгэмж Баян-Өлгий аймаг
4 кадастрын зураг авах үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
5 өндөр насны тэтгэвэр Баян-Өлгий аймаг
6 тахир дутуугийн тэтгэвэр Баян-Өлгий аймаг
7 тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр Баян-Өлгий аймаг
8 тайлан хүлээж авах тухай Баян-Өлгий аймаг
9 цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр Баян-Өлгий аймаг
10 Хөдөлмөрийн чадвар түр алдалтын тэтгэмж Баян-Өлгий аймаг
11 оршуулгын тэтгэмж Баян-Өлгий аймаг
12 Нийгмийн даатгаалын тайлан хүлээж авах тухай Баян-Өлгий аймаг
13 нийгмийн даатгалын үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
14 Нийгмийн даатгалын тайлан хүлээж авах тухай Баян-Өлгий аймаг
15 үйлдвэрийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал Баян-Өлгий аймаг
16 сайн дурийн эрүүл мэндийн даатгал Баян-Өлгий аймаг
17 нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгал Баян-Өлгий аймаг
18 газрын ашиглалтын зориулалт өөрчлөх хүсэлт хүлээн авах үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
19 газар өмчлөх Баян-Өлгий аймаг
20 нийгмийн даатгалын үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
21 Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ Өвөрхангай аймаг
22 Боловсролын байгууллага. Баян-Өлгий аймаг
23 Нийгмийн даатгалын тайлан хүлээж авах тухай Баян-Өлгий аймаг
24 нийгмийн даатгалын үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
25 ажилгүйдлийн тэтгэмж Баян-Өлгий аймаг
26 Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
27 газар эзэмших эрхийн гэрчилгээгээ барьцаалах үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
28 газар эзэмших ашиглах эрхийн гэрчилгээ нөхөн олгох Баян-Өлгий аймаг
29 газар эзэмших ашиглах гэрээ гэрчилгээний хугацаа сунгах Баян-Өлгий аймаг
30 дугуйлан секц Баян-Өлгий аймаг
31 Өндөр насны тэтгэвэр авах Улсын хэмжээнд
32 Тахир дутуугийн тэтгэвэр авах Улсын хэмжээнд
33 Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр авах эрх Улсын хэмжээнд
34 Цэргийн албан хаагчиин тэтгэвэр Улсын хэмжээнд
35 Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж Улсын хэмжээнд
36 Жирэмсэн болон амаржсаны тэтгэмж Улсын хэмжээнд
37 Оршуулгын тэтгэмж Улсын хэмжээнд
38 Ажилгүйдлийн тэтгэмж Улсын хэмжээнд
39 Үйлдвэрлэлиин осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал Улсын хэмжээнд
40 Нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгал Улсын хэмжээнд
41 газрын эзэмшил газраа бусдад ашиглуулах хүсэлт хүлээн авах Баян-Өлгий аймаг
42 ажилгүйдлийн тэтгэмж Баян-Өлгий аймаг
43 газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх Баян-Өлгий аймаг
44 малчны тэтгэвэр Баян-Өлгий аймаг
45 Нийгмийн даатгаалын тайлан хүлээж авах тухай Дундговь аймаг
46 Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ Дундговь аймаг
47 Нийгмийн даатгалын тайлан авах тухай Баян-Өлгий аймаг
48 нийгмийн даатгал Баян-Өлгий аймаг
49 үйлдвэрийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал Баян-Өлгий аймаг
50 тахир дутуугийн тэтгэвэр Баян-Өлгий аймаг
51 шинээр газар эзэмших,ашиглах хүсэлт хүлээн авах үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг

Мэдээ мэдээлэл