Төрийн үйлчилгээ Улсын бүртгэл /хуулийн этгээдийн бүртгэл/

# Нэр Аймаг хот
1 Шашны байгууллага шинээр бүртгүүлэх Улсын хэмжээнд
2 Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага /Холбоо/шинээр бүртгүүлэхэд Улсын хэмжээнд
3 Хоршоо шинээр бүртгүүлэх Улсын хэмжээнд
4 Нөхөрлөл шинээр бүртгүүлэх Улсын хэмжээнд
5 Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар шинээр бүртгүүлэх Улсын хэмжээнд
6 Салбар, төлөөлөгчийн газар шинээр бүртгүүлэх Улсын хэмжээнд
7 Хуулийн этгээдийн хэлбэр өөрчлөгдөх Улсын хэмжээнд
8 Шинэчилсэн бүртгэлд /2005 оноос өмнө байгуулагдсан хуулийн этгээд/ Улсын хэмжээнд
9 Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани шинээр бүртгүүлэх Улсын хэмжээнд
10 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хувьцаа эзэмшигч өөрчлөгдөх /нэмэгдэх, хасагдах/ Улсын хэмжээнд
11 Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө өөрчлөх /нэмэх, хасах/ Улсын хэмжээнд
12 Хуулийн этгээдийн удирдлага өөрчлөх /гүйцэтгэх захирал, дарга, тэргүүн/ Улсын хэмжээнд
13 Дүрмийн шинэчилсэн найруулга бүртгүүлэхэд Улсын хэмжээнд
14 Үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөх /нэмэх, хасах/ Улсын хэмжээнд
15 Үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөх /нэмэх, хасах/ Улсын хэмжээнд
16 Хуулийн этгээдийн хаяг өөрчлөх Улсын хэмжээнд
17 Хуулийн этгээдийн нэр өөрчлөх Улсын хэмжээнд
18 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ дахин авах /үрэгдүүлсэн, хуучирсан, гэмтээсэн/ Улсын хэмжээнд
19 Хуулийн этгээд татан буулгах Улсын хэмжээнд
20 Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанийн үйл ажиллагаа явуулах хугацаа сунгах Улсын хэмжээнд
21 Гадаадын компанийн төлөөлөгчийн газрын хугацаа сунгах Улсын хэмжээнд
22 Тамга, тэмдгийн хяналтын дугаар шинээр авах Улсын хэмжээнд
23 Тамга, тэмдэг устсан, хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд хяналтын дугаар дахин авах Улсын хэмжээнд
24 Хяналтын дугаарын улсын бүртгэлийн хуудсыг хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд дахин авах Улсын хэмжээнд
25 Тамга, тэмдгээ хураалган хяналтын дугаар дахин авах Улсын хэмжээнд
26 Тамга, тэмдгээ хураалгах Улсын хэмжээнд
27 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани Улсын хэмжээнд
28 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани шинээр бүртгүүлэхэд Улсын хэмжээнд
29 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани шинээр бүртгүүлэх Улсын хэмжээнд
30 Холбоо /Төрийн бус байгууллага шинээр бүртгүүлэхэд Улсын хэмжээнд
31 Сан шинээр бүртгүүлэхэд Улсын хэмжээнд

Мэдээ мэдээлэл