Төрийн үйлчилгээ Аймаг, нийслэлийн Засаг даргаас олгодог тусгай зөвшөөрөл

# Нэр Аймаг хот

Мэдээ мэдээлэл