Төрийн үйлчилгээ Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ

# Нэр Аймаг хот
1 хөдөлмөр эрхлэлт нийгмийн халамжийн хүүхдийн мөнгө олгох үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
2 Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамжаас үзүүлж буй хүнсний эрхийн бичиг олгох үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
3 мал аж ахуй газар тариалан Баян-Өлгий аймаг
4 халамж Хэнтий аймаг
5 цалинтай ээжийн тэтгэмж авах Хэнтий аймаг
6 тэтгэвэр тогтоолгох Хэнтий аймаг
7 улаанхус сумын МАА-н тасаг Баян-Өлгий аймаг
8 тэтгэмж Хэнтий аймаг
9 оршуулгын тэтгэмж Баян-Өлгий аймаг
10 Эхийн алдар I болон II одонтой эхэд олгох мөнгөн тэтгэмж авах Хэнтий аймаг
11 ажилгүйдлийн тэтгэмж Хэнтий аймаг
12 татвар Хэнтий аймаг
13 оршуулгын тэтгэмж Баян-Өлгий аймаг
14 Баян-Өлгий аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар Баян-Өлгий аймаг
15 нийгмийн даатгалын тайлан хүлээж авах Улаанбаатар хот
16 тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр авах Хэнтий аймаг
17 төрсний бүртгэл Хэнтий аймаг
18 бүтэн өнчин хүүхдийн асаргаа авах Хэнтий аймаг
19 гэрлэсний бүртгэл Хэнтий аймаг
20 гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл Хэнтий аймаг
21 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
22 Эмнэлгийн хяналтанд байдаг ахмад настан, хөгжлийн бэоршээлтэй хүүхэд, иргэний асаргаа авах Хэнтий аймаг
23 Хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн үйлчилгэжэ Баян-Өлгий аймаг
24 Оршуулгын тэтгэмж Өвөрхангай аймаг
25 Эмийн үнийн хөнгөлөлт Баян-Өлгий аймаг
26 хөдөлмөр халамж үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
27 Өрх толгойлсон эх /эцгийн/-ийн тэтгэмж авах Хэнтий аймаг
28 Багануур дүүргийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн мэдээлэл Улаанбаатар хот
29 Ахмад настны нийгмийн халамж үйлчилгээ /Хөнгөлөлт урамшуулал/ Улсын хэмжээнд
30 Ахмад настны нийгмийн халамж үйлчилгээ / Алдар цолтой ахмад настан/ Улсын хэмжээнд
31 Ахмадын зориулалттай амралт сувилал Улсын хэмжээнд
32 Зорилтот бүлгэд чиглэсэн Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр Улсын хэмжээнд
33 Зорилтот бүлгэд чиглэсэн Нийгмийн халамжийн тэтгэмж Улсын хэмжээнд
34 Хүүхдийн мөнгө Улсын хэмжээнд
35 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн халамж / Унааны зардлын хөнгөлөлт/ Улсын хэмжээнд
36 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн халамж / Протез, ортопедийн хөнгөлөлт / Улсын хэмжээнд
37 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн халамж / Түлшний хөнгөлөлт / Улсын хэмжээнд
38 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн халамж / Бусад хөнгөлөлт, тусламжийн үйлчилгээнүүд / Улсын хэмжээнд
39 Баруунтуруун сумын соёлын төвийн Дугуйлан секц Увс аймаг
40 Зүүнхангай сумд үзүүлж буй Ахмад настын тусламж, хөнгөлөлт олгох үйлчилгээ Увс аймаг
41 Зүүнхангай сумд хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамжийн үзүүлж буй Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөр Увс аймаг
42 Зүүнхангай сумд хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамжийн ажилгүйдлийн тэтгэмж олгох үйлчилгээ Увс аймаг
43 Зүүнхангай сумын иргэний улсын бүртгэлээс үзүүлж буй Нас баралтыг бүртгэх үйлчилгээ Увс аймаг
44 Зүүнговь сумд үзүүлж буй хөдөлмөр халамж үйлчилгээ Увс аймаг
45 Хүнс, хөдөө аж ахуйн газраас үзүүлэх төрийн үйлчилгээ Ноос, арьс ширний урамшуулал олгох Увс аймаг
46 Оршуулгын тэтгэмж Дундговь аймаг
47 оршуулгын тэтгэмж Баян-Өлгий аймаг
48 2 ба түүнээс дээш ихэр хүүхэд төрүүлж өсгөж байгаа өрх иргэн Хэнтий аймаг
49 Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшүүлэх, гэрчилгээ олгох үйлчилгээ Баян-Өлгий аймаг
50 Соёлын төвийн Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалт газрыг хадгалж хамгаалах, сэргээн засварлах, сурталчлах үйлчилгээ Төв аймаг
51 Засаг даргын Тамгын газрын Архивын лавлагаа , бичиг хэргийн үйлчилгээ Төв аймаг
52 Сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдэд нөхөн олговор олгох үйлчилгээ Төв аймаг
53 Цэцэрлэгийн СӨБ-ын үйлчилгээ: танхимын болон явуулын сургалт, гэр цэцэрлэг, хувилбарт сургалтын үйлчилгээ Төв аймаг
54 Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуй газар тариалангийн үйлчилгээ Төв аймаг
55 Засаг даргын Тамгын газрын татвар хураах, татварын буцаан олголт, хөнгөлөлт чөлөөлөлтийн үйлчилгээ Төв аймаг
56 Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, дүгнэлт үйлчилгээ Төв аймаг
57 Засаг даргын Тамгын газрын Интернэт, мэдээллийн үйлчилгээ Төв аймаг
58 Сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдэд нөхөн олговор олгох үйлчилгээ Төв аймаг
59 Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, дүгнэлт үйлчилгээ Төв аймаг
60 Соёлын төвийн Сургалт, дугуйлангийн үйлчилгээ Төв аймаг
61 соёлын төвийн орон нутгийн онцлогтой ардын уламжлалт зан үйл, өв соёлыг сурталчлах, түгээн дэлгэрүүлэх, өвлүүлэн уламжлуулах үйлчилгээ Төв аймаг
62 Эрүүл мэндийн төвийн Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, эрүүл мэндийн боловсрол олгох үйлчилгээ Төв аймаг
63 Соёлын төвийн Соёлын биет болон биет бус өвийг судлан тогтоох, бүртгэх, хадгалж хамгаалах, сэргээн засварлах сурталчлах, өвлөн уламжлуулах үйлчилгээ Төв аймаг
64 Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшүүлэх, гэрчилгээ олгох үйлчилгээ Төв аймаг
65 Засаг даргын Тамгын газрын нийгмийн даатгалын үйлчилгээ Төв аймаг
66 Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү төрийн сангийн үйлчилгээ Төв аймаг
67 Ерөнхий боловсролын сургуулийн албан бус, насан туршийн боловсрол олгох үйлчилгээ Төв аймаг
68 Эрүүл мэндийн төвийн вакцинжуулалтын үйлчилгээ Төв аймаг
69 Засаг даргын Тамгын газрын Нотариатын үйлчилгээ Төв аймаг
70 Засаг даргын Тамгын газрын Эрх зүйн зөвлөгөө, сургалт сурталчилгаа Төв аймаг
71 Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуй газар тариалангийн үйлчилгээ Төв аймаг
72 Засаг даргын Тамгын газрын нийгмийн даатгалын үйлчилгээ Төв аймаг
73 Засаг даргын Тамгын газрын татвар хураах, татварын буцаан олголт, хөнгөлөлт чөлөөлөлт үйлчилгээ Төв аймаг
74 Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшүүлэх, гэрчилгээ олгох үйлчилгээ Төв аймаг
75 Соёлын төвийн номын сангийн үйлчилгээ Төв аймаг
76 ХЭРЭГЖИХ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР Дундговь аймаг
77 НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ Дундговь аймаг

Мэдээ мэдээлэл