Төрийн үйлчилгээ Нийгмийн халамж

# Нэр Аймаг хот
1 Ахмад настны нийгмийн халамж үйлчилгээ /Хөнгөлөлт урамшуулал/ Улсын хэмжээнд
2 Ахмад настны нийгмийн халамж үйлчилгээ / Алдар цолтой ахмад настан/ Улсын хэмжээнд
3 Ахмадын зориулалттай амралт сувилал Улсын хэмжээнд
4 Зорилтот бүлгэд чиглэсэн Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр Улсын хэмжээнд
5 Зорилтот бүлгэд чиглэсэн Нийгмийн халамжийн тэтгэмж Улсын хэмжээнд
6 Хүүхдийн мөнгө Улсын хэмжээнд
7 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн халамж / Унааны зардлын хөнгөлөлт/ Улсын хэмжээнд
8 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн халамж / Протез, ортопедийн хөнгөлөлт / Улсын хэмжээнд
9 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн халамж / Түлшний хөнгөлөлт / Улсын хэмжээнд
10 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн халамж / Бусад хөнгөлөлт, тусламжийн үйлчилгээнүүд / Улсын хэмжээнд
11 Сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдэд нөхөн олговор олгох үйлчилгээ Төв аймаг

Мэдээ мэдээлэл