Төрийн үйлчилгээ Шүүхийн төрөлжсөн архивын үйлчилгээ

# Нэр Аймаг хот
1 “Ойрхон архив” үйлчилгээ Улсын хэмжээнд
2 Шүүхийн төрөлжсөн архивын үйлчилгээ Улсын хэмжээнд

Мэдээ мэдээлэл