Төрийн үйлчилгээ Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газараас үзүүлж буй үйлчилгээ

# Нэр Аймаг хот
1 Гэр бүлийн хөгжлийн газрын Гэр бүлд зөвлөгөө өгөх төвийн үйлчилгээ Улсын хэмжээнд
2 Залуучуудын хөгжлийн төвийн Амьдрах ухааны чадвар олгох сургалт Улсын хэмжээнд
3 Залуучуудын хөгжлийн төвийн Зорилтод бүлгийн залуучуудад зориулсан амьдрах ухааны чадвар олгох 9 модуль хичээл Улсын хэмжээнд
4 Залуучуудын хөгжлийн төвийн Залуучуудын хүсэл, сонирхол, эрэлт, хэрэгцээнд тулгуурласан сонирхлын клуб, зөвлөл, бүлгийн үйл ажиллагааг дэмжих үйлчилгээ Улсын хэмжээнд
5 Залуучуудын хөгжлийн төвийн Залуучуудын эрх ашгийг хөндсөн аливаа асуудлаар шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд бүх түвшинд оролцож, саналаа холбогдох төрийн байгууллагад хүргүүлэх боломжийг бүрдүүлэх, мэдээллээр хангах үйлчилгээ Улсын хэмжээнд
6 Хүүхэд хөгжил хамгааллын газрын Мэдээлэл хүлээн авах, илрүүлэх, шалгах үйлчилгээ Улсын хэмжээнд
7 Хүүхэд хөгжил хамгааллын газрын Нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх үйлчилгээ Улсын хэмжээнд
8 Хүүхэд хөгжил хамгааллын газрын Дэмжих, холбон зуучлах үйлчилгээ Улсын хэмжээнд
9 Хүүхэд хөгжил хамгааллын газрын Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны үйлчилгээ Улсын хэмжээнд
10 Хүүхэд хөгжил хамгааллын газрын Гэр бүлд нь эргэн нэгтгэх үйлчилгээ Улсын хэмжээнд
11 газар тариалан Хэнтий аймаг
12 ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ШИНЭЧЛЭГДЭХ МЭДЭЭЛЛҮҮД Дундговь аймаг
13 ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ШИНЭЧЛЭГДЭХ МЭДЭЭЛЛҮҮД Дундговь аймаг

Мэдээ мэдээлэл