Төрийн үйлчилгээ Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газараас үзүүлж буй үйлчилгээ

# Нэр Аймаг хот
1 Гэр бүлийн хөгжлийн газрын Гэр бүлд зөвлөгөө өгөх төвийн үйлчилгээ Улсын хэмжээнд
2 Залуучуудын хөгжлийн төвийн Амьдрах ухааны чадвар олгох сургалт Улсын хэмжээнд
3 Залуучуудын хөгжлийн төвийн Зорилтод бүлгийн залуучуудад зориулсан амьдрах ухааны чадвар олгох 9 модуль хичээл Улсын хэмжээнд
4 Залуучуудын хөгжлийн төвийн Залуучуудын хүсэл, сонирхол, эрэлт, хэрэгцээнд тулгуурласан сонирхлын клуб, зөвлөл, бүлгийн үйл ажиллагааг дэмжих үйлчилгээ Улсын хэмжээнд
5 Залуучуудын хөгжлийн төвийн Залуучуудын эрх ашгийг хөндсөн аливаа асуудлаар шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд бүх түвшинд оролцож, саналаа холбогдох төрийн байгууллагад хүргүүлэх боломжийг бүрдүүлэх, мэдээллээр хангах үйлчилгээ Улсын хэмжээнд
6 Хүүхэд хөгжил хамгааллын газрын Мэдээлэл хүлээн авах, илрүүлэх, шалгах үйлчилгээ Улсын хэмжээнд
7 Хүүхэд хөгжил хамгааллын газрын Нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх үйлчилгээ Улсын хэмжээнд
8 Хүүхэд хөгжил хамгааллын газрын Дэмжих, холбон зуучлах үйлчилгээ Улсын хэмжээнд
9 Хүүхэд хөгжил хамгааллын газрын Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны үйлчилгээ Улсын хэмжээнд
10 Хүүхэд хөгжил хамгааллын газрын Гэр бүлд нь эргэн нэгтгэх үйлчилгээ Улсын хэмжээнд

Мэдээ мэдээлэл