Улсын бүртгэлтэй холбоотой харилцаа /эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл/ Бусдын газар дээр барилга байгууламж барих улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

Мэдээлэл оруулаагүй байна !

Мэдээ мэдээлэл