Хөрөнгө оруулалт Монгол Улсад олон улсын болон гадаад улсын салбар, төлөөлөгчийн газар нээн ажиллуулах, сунгах /Төрийн бус байгууллага/

Компанийн салбар: Компанийн оршин байгаа газраас өөр газар байрладаг нэгж бөгөөд компанийн үндсэн чиг үүргийг бүхэлд нь буюу зарим хэсгийг нь, түүнчлэн төлөөлөгчийн газрын үүргийг гүйцэтгэж болно. Компанийн төлөөлөгчийн газар: Компанийн оршин байгаа газраас өөр газар байрладаг нэгж бөгөөд компанийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, компанийн нэрийн өмнөөс хэлцэл хийх зэрэг эрх зүйн төлөөллийн үйл ажиллагаа явуулна.

Гадаад улсын хуулийн этгээдийн Монгол Улсад оршин байгаа салбар, төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх байгууллагад бүртгүүлнэ. /Компанийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.5 дахь хэсэг/

Та “Компанийн тухай” хуулийг ЭНД дарж харна уу. legalinfo.mn/law/details/310?lawid=310

Та “Хуулийн этгээд, түүний салбар, төлөөлөгчийн газрын улсын бүртгэл хөтлөх журам”-ыг ЭНД дарж харна уу.

Монгол Улсад олон улсын болон гадаад улсын төрийн бус байгууллагын салбар төлөөлөгчийн газрыг бүртгүүлэх, үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл авах, хугацааг сунгах, татан буулгахад Гадаадын иргэн, харьяатын газарт хандана.

Олон улсын гэрээ, хэлэлцээрээр байгуулагдсан Засгийн газар хоорондын байгууллага, түүний төлөөлөгчийн газар, гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд, гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газрыг Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл бүртгэнэ.

Олон улсын болон гадаад улсын төрийн бус байгууллага нь Монгол Улсад салбар, төлөөлөгчийн газраа нээн ажиллуулах:

 1. Олон улсын болон гадаад улсын төрийн бус байгууллага нь Монгол Улсад салбар, төлөөлөгчийн газраа нээн ажиллуулах хүсэлтээ Гадаадын иргэн, харьяатын газарт гаргана. Хүсэлтэнд дараах бичиг баримтыг хавсаргана:

 • Өргөдөл гаргах;

 • Салбар, төлөөлөгчийн газар нээн ажиллуулах зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн маягт бөглөх;

 • Салбар, төлөөлөгчийн газар нээн ажиллуулах тухай төв байгууллагын төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр;

 • Төв байгууллагын дүрмийн хуулбар /хуудас бүр дээр тухайн байгууллагын тамгыг дарж баталгаажуулсан байна/;

 • Төв байгууллагын эрх бүхий удирдах байгууллагын гишүүдийн талаархи танилцуулга;

 • Өөрийн улсын хууль тогтоомжийн дагуу бүртгүүлсэн гэрчилгээний баталгаат хуулбар;

 • Салбар, төлөөлөгчийн газрын санхүүжилтийн эх үүсвэрийн талаархи тодорхойлолт /тухайн байгууллагын үйлчлүүлэгч банкны тодорхойлолт/;

 • Салбар, төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, хэрэгжүүлэх хугацаа, төсөв;

 • Салбар, төлөөлөгчийн газрын тэргүүний мэдүүлгийн маягт /1 хувь цээж зураг/;

 • Салбар, төлөөлөгчийн газрын тэргүүнд төв байгууллагаас олгосон итгэмжлэл;

 • Салбар, төлөөлөгчийн газрын тэргүүний үндэсний гадаад паспорт эсвэл иргэний үнэмлэхний хуулбар;

 • Салбар, төлөөлөгчийн газрын тэргүүн нь гэмт хэрэгт холбогдож байсан эсэх талаархи харьяалах улсын цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт;

 • Нээн ажиллуулах салбар, төлөөлөгчийн газрын дүрэм;

 • Нийт ажиллах хүний тоо;

 • Салбар, төлөөлөгчийн газрын зөвшөөрөл авахад дээрхи баримт бичгийг Монгол хэл дээр орчуулж, орчуулгын товчоогоор баталгаажуулж 3 хувь хуулбарласан байна;

 • Өргөдлийн маягт дээрхи салбар, төлөөлөгчийн газрын нэрийг Монгол хэл дээр орчуулж, кирилл үсгээр галиглаж бичсэн байна;

 • Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад бүртгэлтэй бусад салбар, төлөөлөгчийн газар, хуулийн этгээдийн нэртэй давхардаагүй байна.

Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулах салбар, төлөөлөгчийн газрыг нээн ажиллуулах зөвшөөрлийг нэг жил хүртэл хугацаагаар олгоно.

Та “Олон улсын болон бусад улсын салбар, төлөөлөгчийн газар нээн ажиллуулах зөвшөөрөл хүсэх өргөдлийн маягт”-ыг ЭНД дарж харна уу.

 

 1. Улсын бүртгэлийн газар салбар төлөөлөгчийн газар бүртгүүлэх: Бүрдүүлэх бичиг баримт:

 • улсын бүртгэлийн гэрчилгээ;

 • үүсгэн байгуулагч нь гадаадын хуулийн этгээд бол дүрмийн хуулбар;

 • үүсгэн байгуулах эрх бүхий байгууллагын шийдвэр /тогтоол/;

 • салбар, төлөөлөгчийн газрын ажиллах журам;

 • хуулийн этгээдийн хаягийн нотлох баримт;

 • шаардлагатай тохиолдолд итгэмжлэл;

 • улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт;

 • хуульд заасан тохиолдолд эрх бүхий байгууллагын бичгээр олгосон зөвшөөрөл

Салбар, төлөөлөгчийн газрын зөвшөөрлийн хугацааг сунгах:

 • Зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах тухай өргөдөл;

 • Хаягийн талаарх баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;

 • Татварын цахим тайлангийн системээс авсан тодорхойлолт;

 • Зөвшөөрлийн гэрчилгээ /эх хувь/;

 • Явуулж буй үйл ажиллагааны чиглэлийн тусгай зөвшөөрлийн хуулбар;

 • Үйл ажиллагааны тайлан;

 • Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн дэвтрийн хуулбар эсвэл харьяа дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсээс нийт ажилчдын нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаархи тодорхойлолт;

 • Хамтран ажилладаг төрийн байгууллага, төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн байгууллагын тодорхойлолт;

 • Дараа онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө;

 • Эрх бүхий албан тушаалтны баталгаажуулсан төсөв;

 • Санхүүжилтийн орлого, зарлагын тэнцэл.

Зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 45 хоногийн өмнө хугацааг сунгуулах хүсэлтээ ирүүлнэ. Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулах салбар, төлөөлөгчийн газрын зөвшөөрлийг 2 хүртэл жилийн хугацаагаар сунгах бөгөөд Тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд заасан хураамж төлсөн баримтыг үндэслэн зөвшөөрлийн гэрчилгээг олгоно.

Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийг Гадаадын иргэн, харьяатын газар 60 хоногийн дотор холбогдох байгууллагуудаас санал авч, Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэж мэдэгдэнэ.

Та Гадаадын иргэн, харьяатын газар болон хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газрын үйл ажиллагаатай холбоотой гомдлыг дээд шатны албан тушаалтанд нь гомдол гаргана. Дээд шатны албан тушаалтны шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд гомдол гаргах эрхтэй.

Монгол Улсад олон улсын болон гадаад улсын салбар, төлөөлөгчийн газар нээн ажиллуулах, хугацааг сунгах, татан буулгах асуудлыг Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлүүлнэ.

Салбар, төлөөлөгчийн газар нь явуулж буй чиглэлийнхээ дагуу холбогдох байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл авах шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрлийг авч Гадаадын иргэн, харьяатын газарт ажлын 5 хоногт багтаан бүртгүүлнэ.

Төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус шалгалтыг байгууллагын удирдлагаар эсхүл эрх бүхий төрийн бусад байгууллагатай хамтран баталсан удирдамжийн дагуу салбар, төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагаа, жилийн орлого, зарлага, татвар төлөлтийн байдал гэх мэт зорилгодоо нийцсэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа эсэхийг шалгана.

Салбар, төлөөлөгчийн газрын дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, нэр өөрчлөх тохиолдолд энэ тухайгаа Гадаадын иргэн, харьяатын газарт 10 хоногийн дотор мэдэгдэнэ.

Асуулт 1. Гадаадын аж ахуй нэгжийн салбар байгууллахад эхлээд улсын бүртгэлд хандах уу? Эсхүл гадаадын иргэн харьяатын газар хандах уу? Ямар дарааллаар явдаг вэ?         

Та эхлээд гадаадын иргэн харьяатын газар хандаж зөвшөөрөл авна. Үүний бараа хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газарт бүртгүүлнэ.

Асуулт 2. Гадаадын хуулийн этгээдийн салбар төлөөлөгчийн байгуулахад улсын тэмдэгтийн хураамж хэдийг төлдөг вэ?

Гадаадын иргэн, харьяатын газраас шинээр зөвшөөрөл олгоход 900.000, Гэрчилгээний сунгалт 360.000, Гэрчилгээ солих 10.000

Асуулт 3. Монгол улсад төлөөлөгчийн газраа нээн ажиллуулж байгаа бөгөөд Гадаадын иргэн, харьяатаас авсан зөвшөөрлийн хугацаа дуусах гэж байна. Хэрхэн сунгуулах вэ? Хэдий хугацаагаар сунгаж өгдөг вэ?

Зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 45 хоногийн өмнө хугацааг сунгуулах хүсэлтээ ирүүлнэ. Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулах салбар, төлөөлөгчийн газрын зөвшөөрлийг 2 хүртэл жилийн хугацаагаар сунгана. Дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:

 • Зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах тухай өргөдөл;

 • Хаягийн талаарх баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;

 • Татварын цахим тайлангийн системээс авсан тодорхойлолт;

 • Зөвшөөрлийн гэрчилгээ /эх хувь/;

 • Явуулж буй үйл ажиллагааны чиглэлийн тусгай зөвшөөрлийн хуулбар;

 • Үйл ажиллагааны тайлан;

 • Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн дэвтрийн хуулбар эсвэл харьяа дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсээс нийт ажилчдын нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаархи тодорхойлолт;

 • Хамтран ажилладаг төрийн байгууллага, төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн байгууллагын тодорхойлолт;

 • Дараа онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө;

 • Эрх бүхий албан тушаалтны баталгаажуулсан төсөв;

Санхүүжилтийн орлого, зарлагын тэнцэл.

Агуулга анх оруулсан: 2019-12-26 Шинэчилсэн: 2019-12-26

Мэдээ мэдээлэл