Гадаадын иргэн, харьяатын харилцаа Монгол Улсын харъяатаас гарах

Харьяатын тухай хуулиар тогтоосон журмын дагуу Монгол Улсын харьяат өөрийн хүсэлтийн дагуу Монгол Улсын харьяатаас гарч болно.

Монгол Улсын харьяатаас гарах асуудлыг Харьяатын тухай хуулиар  зохицуулдаг. Тус хуулийн 11 дүгээр зүйлийн дагуу Монгол Улсын харьяатаас гарах асуудлыг хуулиар тогтоосон журмын дагуу Монгол Улсын харьяат өөрийн хүсэлтийн дагуу Монгол Улсын харьяатаас гарч болно гэж заасан байдаг.

 

Таны судалсан байвал зохих хууль бусад эрх зүйн акт:

 • Монгол Улсын Үндсэн хууль /1992 он/ ЭНД дарж үзнэ үү.
 • Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль /2010 он/ ЭНД дарж үзнэ үү.
 • Харьяатын тухай хууль /1995 он/ ЭНД дарж үзнэ үү.

 Монгол Улсын харьяатаас гарах тухай хүсэлтийг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, хэрэв Монгол Улсын иргэн гадаад улсад оршин суугаа бол Монгол Улсаас гадаад улсад суугаа дипломат төлөөлөгчдийн буюу консулын газар, Монгол Улсын Гадаадын иргэн, харьяатын газраар дамжуулан Ерөнхийлөгчид уламжилна.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Монгол Улсын харьяатыг Монгол Улсын харьяатаас гаргах асуудлаар шийдвэр гаргах эрхтэй. /Харьяатын тухай хуулийн 19.2./

Монгол Улсын иргэний харьяаллын асуудлаарх хүсэлтийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн нэр дээр гаргана. Монгол Улсын харьяатаас гарахдаа гадаад улсын эрх бүхий байгууллагаас тухайн улсын харьяатаар хүлээн авах тухай урьдчилсан зөвшөөрлийг авсан байна.

Хэрэв өргөдөл гаргагч гэр бүлийн бусад гишүүний хамт Монгол Улсын харьяат болох, харьяатаас гарахыг хүсвэл өргөдлөө хамтран гаргаж болно.

Иргэнийхээ харьяаллыг өөрчилж буй эцэг буюу эх өргөдөлдөө 16 насанд хүрээгүй хүүхдийнхээ иргэний харьяаллыг өөрчлөх эсэх талаар бичсэн байна.

16-18 нас хүрээгүй хүүхдийн Монгол Улсын иргэний харьяаллын асуудлаархи хүсэлтийг өөрийн нь зөвшөөрч гарын үсэг зурсны дагуу эцэг, эх, эсхүл түүний асран хамгаалагч буюу харгалзан дэмжигч нь гаргана.

Монгол Улсын харьяат болох, харьяатаас гарах тухай хүсэлтийг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, хэрэв Монгол Улсын иргэн гадаад улсад оршин суугаа бол Монгол Улсаас гадаад улсад суугаа дипломат төлөөлөгчдийн буюу консулын газар, Монгол Улсын гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаар дамжуулан Ерөнхийлөгчид уламжилна.

Хүсэлтийг хүлээн авсан аймаг, нийслэлийн Засаг дарга уг хүний талаар тодорхойлолт, дүгнэлтийг сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг даргаас гаргуулан авна.

Хүсэлтийг хүлээн авсан аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, Монгол Улсаас гадаад улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн буюу консулын газар холбогдох бусад баримт бичгийн бүрдлийг шалган хэрвээ уг баримт бичиг нь гадаад хэл дээр үйлдэгдсэн бол түүний албан ёсоор баталгаажуулсан орчуулга тодорхой саналын хамт Гадаадын иргэн, харьяатын газарт хүргүүлнэ.

Гадаадын иргэн, харьяатын газар нь Монгол Улсын харьяат болох, харьяатаас гарах, иргэний харьяаллаа сэргээн тогтоолгох хүний талаарх санал, дүгнэлтийг тагнуулын болон цагдаагийн төв байгууллагаас авсан байна.

Иргэний харьяаллын асуудлаар гаргасан өргөдлийг хүлээн авч, хянан хэлэлцэж, шийдвэр гаргах хугацаа зургаан сараас хэтрэхгүй байна.

 

Монгол Улсын харьяатаас гарах хүсэлт гаргагчийн бүрдүүлэх бичиг баримт

д/д

Бүрдүүлэх баримт бичиг

Тавигдах шаардлага

1.

өргөдөл  (өргөдлийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн нэр дээр гаргах бөгөөд Монгол Улсын харьяатаас гарах болсон шалтгаан, харьяат болохыг хүссэн улс, харьяат болох улсдаа шилжин суурьшсан огноо, эцэг, эх, эхнэр /нөхөр/, хүүхэд нь аль улсын харьяат болох, тэдгээрийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал, хүүхдийн иргэний харьяаллыг өөрчлөх эсэх талаар тусгана)  

 • эхний     мөрөнд      Монгол Улсын Ерөнхийлөгч танаа гээд овог нэр, дараагийн мөрөнд тэдэн оны тэдэн сарын тэдний өдөр гээд өөрийнхөө оршин сууж байгаа газар, тэрний дараагийн мөрөнд өргөдлийн утгыг бичнэ, тэгээд өргөдлийнхөө агуулгыг нэг бүрчлэн дэлгэрэнгүй бичнэ, эцэст нь оршин сууж байгаа хаяг, аль улсын харьяат, өөрийн овог нэр, холбогдох утас, е-мэйл хаяг зэргийг бичээд өөрийн  гарын үсгийг зурж баталгаажуулна.
 • өргөдлөө   компьютерээр  бичсэн  бол эцэст нь өөрийнхөө гарын үсгийг зурж баталгаажуулсан байна.

Тухайлбал;
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч /овог нэрийг бичнэ/ танаа
.... оны ...дугаар/дүгээр сарын ... –ны/ний өдөр                                          Улаанбаатар хот

 

Монгол Улсын харьяатаас гарах 

өргөдөл гаргах нь: 

Өргөдлийн агуулга Өргөдөлд Монгол Улсын харьяатаас гарах болсон шалтгаан, Монгол Улс болон гадаад улсад ямар хугацаагаар аж төрж, ажиллаж, суралцаж байсан, аль улсын харьяат болох хүсэлтэй байгаа, эцэг, эх, эхнэр /нөхөр/, хүүхэд нь аль улсын харьяат, тэд одоо хаана, юу эрхэлж байгаа, хүүхэдтэй бол хэзээ, хаана төрсөн, аль улсын харьяат байлгах талаар эцэг /эх/-тэй хэрхэн тохиролцсон тухай тодорхой тусгаж өөрийн болон ам бүлийнхээ байдлыг тодорхой бөгөөд төрснөөс эхлээд өнөөг хүртэлх мэдээллийг он, сар, өдрийн дэс дараалал алдахгүйгээр нэг бүрчлэн бичнэ. 

 

Монгол Улсын харьяатаас  гарах  хүсэлт гаргасан:                         
/хүсэлтгаргагчийн оршинсуугаа  хаяг,
аль улсынхарьяат, овог нэр,холбогдох утас, 
е мэйл, хаяг  зэргийг дэлгэрэнгүй бичнэ/ 

 

………………………          /…. ………………….…/      
(гарын үсэг)             (паспортад бичигдсэн                                                              овог нэр)            

2.

гурван үеийн намтар (өөрийн эхнэр/нөхрийн, эцэг, эхийн, өвөг эцэг, эмэг эхийн)  

 • өвөг  эцэг,  эмэг   эх,  эцэг  эх,  өөрийн болон эхнэр /нөхөр/-ийн намтар орно, намтартаа он, сар, өдөр, оршин суугаа газраа бичиж, эцэст нь өөрийнхөө гарын үсгийг зурж баталгаажуулна.
 •  хамгийн  эхний  мөрөнд  тэр   овогтой тэрний миний гурван үеийн намтар гээд 1-д өвөг эцэг эмэг эхийн, 2-т эцэг эхийн, 3-т өөрийн болон эхнэр /нөхөр/-ийн намтрыг төрснөөс эхлээд одоог хүртэлх амьдралыг он, сар, өдрийн дэс дарааллаар нь нэг бүрчлэн бичиж, эцэст нь гурван үеийн намтраа үнэн зөв бичсэн тэрний тэр гээд өөрийнхөө гарын үсгийг зурж баталгаажуулна.

Тухайлбал,

Монгол Улсын харьяатаас гарах хүсэлт гаргагч ...(аль улсын харьяат болох, овог, эцэг эхийн нэр бичнэ) миний гурван үеийн намтар

.... оны ...дугаар/дүгээр сарын ... –ны/ний өдөр                            Улаанбаатар хот

Нэг. ...(Аль улсын харьяат болох өөрийн овог нэр бичнэ)-ны/ний миний өвөг эцэг, эмэг эхийн намтар   
1.1. Миний өвөг эцэг …(овог нэр бичнэ)-ны/ний намтар  
1.2. Миний эмэг эх …(овог нэр бичнэ)-ны/ний намтар  
Хоёр. ...(Аль улсын харьяат болох өөрийн овог нэр бичнэ)-ны/ний миний эцэг, эхийн намтар    
2.1. Миний эцэг …(овог нэр бичнэ)-ны/ний намтар
2.2. Миний эх …(овог нэр бичнэ)-ны/ний намтар
Гурав. Миний өөрийн намтар 
1.1. …(Овог нэр бичнэ)-ны/ний миний намтар 
1.2.…(Овог нэр бичнэ)-ны/ний миний эхнэр/нөхөр …(овог нэр бичнэ)-ны/ний намтар.

Тухайлбал,  
3.1. Монгол Улсын харьяатаас гарах хүсэлт гаргагч ..(аль улсын харьяат, овог, эцэг эх, өөрийн нэр бичнэ) миний намтар 
.... оны ...дугаар/дүгээр сарын ... –ны/ний өдөр                        Улаанбаатар хот

Намтрын агуулга
Аль улсын ямар нэртэй газар төрж өссөн, ямар цэцэрлэгт хүмүүжсэн, хаана, ямар сургуулийг хэдээс хэдэн онд суралцаж төгссөн, ямар мэргэжилтэй, хаана ямар байгууллагад хэдээс хэдэн онд ямар ажил хийж байсан , одоо ямар ажил хийж байгаа болон гэрлэлт, гэр бүлийн гишүүд, төрөл садан, боловсрол, хөдөлмөр эрхлэлт болон ам бүлийн талаар нэг бүрчлэн төрснөөс эхлээд өнөөг хүртэлх мэдээллийг он, сар, өдрийн дэс дараалал алдахгүйгээр нэг бүрчлэн бичнэ. 

Гурван үеийн намтраа  үнэн зөв бичсэн:                                    
/хүсэлт гаргагчийн оршин суугаа хаяг, 
аль улсын харьяат, овог нэр, холбогдох утас, 
е-мэйл, хаяг  зэргийг дэлгэрэнгүй бичнэ/ 
………………………          /…. ………………….…/     
(гарын үсэг)               (паспортад бичигдсэн овог нэр)            

3.

мэдүүлгийн хуудас

 • Монгол   Улсын   харьяатаас  гарах хүсэлт гаргагчийн мэдүүлгийн хуудас бөглөнө.

4.

төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт, 16 хүртэл насны хүүхэдтэй бол хүүхдийн төрсний гэрчилгээний тус тус нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар

 • насанд хүрсэн иргэний хувьд  төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт /хүчинтэй хугацаа дуусаагүй байх/ зэрэг иргэний бичиг баримтыг нотариатаар  гэрчлүүлсэн хуулбарыг хавсаргах, хэрвээ аль нэгийг нь гээсэн тохиолдолд Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Иргэний баримтын төв архивын лавлагааг хавсаргах;
 • насанд    хүрээгүй    хүүхдийн    хувьд гадаад улсын харьяат бол тухайн улсын харьяат болохыг гэрчилсэн бичиг баримтын  нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг орчуулгын хамт хавсаргах, Монгол Улсын харьяат хүүхдийн хувьд төрсний, үрчлэлтийн, овог, эцгийн нэр, нэр өөрчилсний гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг хавсаргана.

5.

гэр бүлтэй бол гэрлэлтийн гэрчилгээний,  гэрлэлтээ цуцлуулсан бол энэ тухай эрх бүхий байгууллагаас гаргасан албан ёсны шийдвэрийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар

 • гэрлэлтийн гэрчилгээ болон холбогдох байгууллагын шийдвэрийн  нотариатаар гэрчлүүлсэн  хуулбар, гэрлээгүй     бол     гэрлэж    байгаагүй тодорхойлолт.

6.

16 хүртэл насны хүүхдийнхээ иргэний харьяаллыг өөрчлөх бол энэ талаар эцэг эхийн харилцан бичгээр тохиролцсон зөвшөөрлийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар  

 • хүүхдийн      хамт      Монгол     Улсын харьяатаас гарах бол Ерөнхийлөгчийн нэр дээр гаргасан тухайн хүүхдийн эцэг, эхийн харилцан тохиролцсон зөвшөөрлийг нотариатаар гэрчлүүлсэн  хуулбар байна.

7.

16-18 насны хүүхдийн иргэний харьяаллыг өөрчлөх тохиолдолд түүний  бичгээр гаргасан зөвшөөрлийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар

 • хүүхдийн Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн  нэр дээр гаргасан эцэг, эхийн хамт тус улсын харьяатаас гарах тухай хүсэлт нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.

8.

Монгол Улсын иргэний харьяаллаас гарсан тохиолдолд өөрийн харьяаллыг олгохыг зөвшөөрсөн тухайн гадаад улсын эрх бүхий холбогдох байгууллагын албан ёсны зөвшөөрөл, орчуулгын хамт

 • харьяат  болох   улсынхаа   холбогдох байгууллагаас өөрийн улсын иргэний харьяаллыг олгосон тухай урьдчилсан зөвшөөрөл, орчуулгын хамт байна.

9.

Монгол Улсад иргэний өр төлбөр, нэхэмжлэлгүй болох талаар дараах байгууллагуудаас гаргасан тодорхойлолт - шүүх - шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага; - татварын байгууллага - сургалтын төрийн сан  

 • аймаг,         нийслэлийн         шүүхийн /...иргэний хэрэгт хариуцагчаар оролцоогүй, эрүүгийн хэрэгт ял шийтгэгдэж байгаагүй/ тодорхойлолт;
 • шүүхийн        шийдвэр          гүйцэтгэх байгууллагын банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албаны /...төлбөртэйгээр нэр байхгүй/ тодорхойлолт;
 • оршин сууж байсан газрын татварын байгууллагын /...татвар төлөгчийн мэдээллийн баазад бүртгэлгүй болно/ тодорхойлолт;
 • боловсрол,   соёл    шинжлэх    ухааны яамны сургалтын төрийн сангийн /...төрийн сургалтын сантай ямар нэгэн тооцоогүй болохыг тодорхойлов/ зэрэг тодорхойлолт эх хувиар /хүчинтэй хугацаа дуусаагүй байх/ хавсаргагдсан байна.

10.

улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

 • хүсэлт       гаргагч       нарын    улсын тэмдэгтийн хураамж 60000₮ төлсөн баримт.

11.

гэрэл зураг 3 хувь

 • хүсэлт гаргагч  нарын  4x6  хэмжээтэй 3 хувь гэрэл зураг байна.

Иргэний харьяаллын асуудлаар гаргасан өргөдлийг хүлээн авч, хянан хэлэлцэж, шийдвэр гаргах хугацаа зургаан сараас хэтрэхгүй байна. 

Иргэний харьяаллын асуудлаар шийдвэр гаргаснаас хойш хагас жилийн дотор уг асуудлаар дахин гаргасан өргөдлийг хүлээн авахгүй. 

Монгол Улсын иргэний харьяаллын асуудлаар гаргасан өргөдлийг хүлээн авахаас үндэсгүй татгалзсан, уг өргөдлийн шийдвэрлэх хугацааг тодорхой шалтгаангүйгээр хэтрүүлсэн, сунгасан, хойшлуулсан иргэний харьяаллын асуудлыг хянан хэлэлцэх болон мөнхүү асуудлаар гарсан шийдвэрийг биелүүлэх журмыг зөрчсөн тухай гомдлыг холбогдох дээд шатны  байгууллагын албан тушаалтанд гаргаж болно.

Хэрэв таны гаргасан гомдлыг дээд шатны байгууллага, ажилтан албан хаагч хүлээн авахаас татгалзсан эсхүл үндэслэлгүй байна гэж үзвэл Захиргааны хэргийн шүүхэд харьяаллын дагуу хандах бүрэн эрхтэй.

 

Эцэг, эх хоёулаа буюу аль нэг нь Монгол Улсын харьяатаас гарах тохиолдолд тэдний хүүхдийг Монгол Улсын харьяатаас гаргахыг зөвшөөрөх: Эцэг, эх нь хоёулаа буюу аль нэг нь Монгол Улсын харьяатаас гарах тохиолдолд эцэг, эхийн харилцан бичгээр тохиролцсоны үндсэн дээр гаргасан тэдний хүсэлтээр 16 нас хүрээгүй хүүхдийг нь Монгол Улсын харьяатаас гаргахыг зөвшөөрч болно.

16-18 хүртэл насны хүүхдийн иргэний харьяаллыг өөрчлөх тохиолдолд түүний бичгээр гаргасан зөвшөөрлийг авсан байна.

Харьяатаас гарахыг татгалзах:

Дор дурьдсан үндэслэлээр Монгол Улсын харьяатаас гаргахыг татгалзаж болно:

1/харьяатаас гарах тухай хүсэлт гаргасан хүн Монгол Улсын өмнө хүлээсэн буюу иргэн, байгууллагын ашиг сонирхолтой холбогдсон эд хөрөнгийн үүргээ биелүүлээгүй;

2/харьяатаас гарах тухай хүсэлт гаргасан хүн гэмт хэрэг үйлдсэний улмаас сэжигтэн, яллагдагчаар татагдсан буюу шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрээр ял эдэлж байгаа;

3/харьяатаас гарах нь Монгол Улсын үндэсний болон нийгмийн аюулгүй байдалд хохирол учруулахаар бол.

Асуулт 1: Монгол Улсын харьяатаас гарах тухай хүсэлтийг хаана гаргадаг вэ?

Харьяатын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар Монгол Улсын харьяат болох, харьяатаас гарах тухай хүсэлтийг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, хэрэв Монгол Улсын иргэн гадаад улсад оршин суугаа бол Монгол Улсаас гадаад улсад суугаа дипломат төлөөлөгчдийн буюу консулын газар, Монгол Улсын Гадаадын иргэн, харьяатын газраар дамжуулан Ерөнхийлөгчид уламжилна.

Асуулт 2: Монгол улсын харьяатаас гарах тухай хүсэлтийг ямар хугацаанд шийдвэрлэдэг вэ?

Харьяатын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт зааснаар Иргэний харьяаллын асуудлаар гаргасан өргөдлийг хүлээн авч, хянан хэлэлцэж, шийдвэр гаргах хугацаа зургаан сараас хэтрэхгүй байна.

Асуулт 3: Монгол Улсын харьяатаас гарах тухай хүсэлт гаргахад ямар бичиг баримт бүрдүүлдэг вэ?

Монгол Улсын харьяат болох хүсэлт гаргагч дараах бичиг баримт бүрдүүлнэ:

 1. Өргөдөл (өргөдлийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн нэр дээр гаргах бөгөөд Монгол Улсын харьяатаас гарах болсон шалтгаан, харьяат болохыг хүссэн улс, харьяат болох улсдаа шилжин суурьшсан огноо, эцэг, эх, эхнэр /нөхөр/, хүүхэд нь аль улсын харьяат болох, тэдгээрийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал, хүүхдийн иргэний харьяаллыг өөрчлөх эсэх талаар тусгана)  
 2. Гурван үеийн намтар (өөрийн эхнэр/нөхрийн, эцэг, эхийн, өвөг эцэг, эмэг эхийн)   
 3. Мэдүүлгийн хуудас 
 4. Төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт, 16 хүртэл насны хүүхэдтэй бол хүүхдийн төрсний гэрчилгээний тус тус нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар 
 5. Гэр бүлтэй бол гэрлэлтийн гэрчилгээний,  гэрлэлтээ цуцлуулсан бол энэ тухай эрх бүхий байгууллагаас гаргасан албан ёсны шийдвэрийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар 
 6. 16 хүртэл насны хүүхдийнхээ иргэний харьяаллыг өөрчлөх бол энэ талаар эцэг эхийн харилцан бичгээр тохиролцсон зөвшөөрлийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 7. 16-18 насны хүүхдийн иргэний харьяаллыг өөрчлөх тохиолдолд түүний  бичгээр гаргасан зөвшөөрлийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар; 
 8. Монгол Улсын иргэний харьяаллаас гарсан тохиолдолд өөрийн харьяаллыг олгохыг зөвшөөрсөн тухайн гадаад улсын эрх бүхий холбогдох байгууллагын албан ёсны зөвшөөрөл, орчуулгын хамт; 
 9. Монгол Улсад иргэний өр төлбөр, нэхэмжлэлгүй болох талаар дараах байгууллагуудаас гаргасан тодорхойлолт - шүүх - шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага; - татварын байгууллага - сургалтын төрийн сан
 10. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /хүсэлт       гаргагч       нарын    улсын тэмдэгтийн хураамж 60000₮ төлсөн баримт/
 11. Зураг 3 хувь. /хүсэлт гаргагч  нарын  4x6  хэмжээтэй 3 хувь гэрэл зураг байнg/

Асуулт 4: Гадаад улсад оршин суугаа Монгол Улсын иргэн Монгол Улсын харьяатаас гарах тухай хүсэлтийг хаана гаргах вэ?

Хэрэв Монгол Улсын иргэн гадаад улсад оршин суугаа бол Монгол Улсын харьяатаас гарах тухай хүсэлтийг Монгол Улсаас гадаад улсад суугаа дипломат төлөөлөгчдийн буюу консулын газарт гаргана.

Асуулт 5: Эцэг, эхийн аль нэг нь Монгол Улсын харьяатаас гарах тохиолдолд тэдний хүүхдийг Монгол Улсын харьяатаас гаргах асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэдэг вэ?

Харьяатын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлд зааснаар Эцэг эхийн аль нэг нь Монгол Улсын харьяатаас гарах тохиолдолд эцэг, эхийн харилцан бичгээр тохиролцсоны үндсэн дээр гаргасан тэдний хүсэлтээр 16 нас хүрээгүй хүүхдийг нь Монгол Улсын харьяатаас гаргахыг зөвшөөрч болно.

Агуулга анх оруулсан: 2018-07-16 Шинэчилсэн: 2020-03-23

Мэдээ мэдээлэл