Авто тээврийн үйлчилгээ Автотээврийн хэрэгслийн явуулын дугаар олгох

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээс дамжин өнгөрөх, түр хугацаанд ашиглах дугаар авах тохиолдолд Автотээврийн хэрэгслийн явуулын дугаар олгодог.

Автотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь  Автотээврийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.12 дахь заалтад заасны дагуу Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт ашиглагдаж байгаа автотээврийн хэрэгслийн бүртгэлийг хөтлөх үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг.

Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журмын 2 дугаар зүйлийн 2.2 дахь хэсэгт заасны дагуу Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл нь дараах төрөлтэй байна. Үүнд: 

 • шинээр бүртгэх;
 • өмчлөгчийн бүртгэл;
 • техникийн өөрчлөлт /Тээврийн хэрэгслийн зориулалт өөрчлөхгүй 2012 оноос хойш/;
 • нөхөн олголт;
 • бүртгэлээс хасах;
 • түр дугаар олгох. 

Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, дугаар олгох журмын 3 дугаар зүйлд Бүртгэлийн байгууллага болон бүртгэгчийн эрх, үүргийг тусгаж өгсөн байдаг.

 1. Бүртгэлийн байгууллага нь дараах эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ. Үүнд:
 • Хувийн дугаар бүхий тэмдэг хэрэглэх ба өөрийн хүлээн авч бүртгэсэн бүртгэлийн мэдүүлэг, автотээврийн хэрэгслийн гэрчилгээнд дарж баталгаажуулна.
 • Бүртгэлийн мэдүүлэг, баримт бичгийн иж бүрдэл, түүний үнэн зөв байдлыг хянан үзэж, автотээврийн хэрэгслийг бүртгэхээс татгалзхаас бусад тохиолдолд бүртгэн авах ба өөрийн гүйцэтгэсэн бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой хариуцлагыг хуулийн өмнө хүлээнэ.
 • Холбогдох хууль тогтоомж, энэхүү журамд тусгайлан заасан, эсхүл бие даан шийдвэрлэх боломжгүй асуудлыг холбогдох дээд шатны албан тушаалтанд танилцуулан зөвлөмж, чиглэл авна.
 1. Бүртгэгч нь дараах эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ. Үүнд: 
 • автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох үйл ажиллагааг нийтэд нээлттэй ил тод зохион байгуулна. 
 • бүртгэлийн үйл ажиллагаа явагдаж буй бүх салбар төвүүдэд дэлгэц байршуулан иргэн, хуулийн этгээд улсын бүртгэлийн дугаарыг сонгох боломжоор хангасан байна. 
 • бүртгэлийн байгууллага иргэд гар утаснаасаа болон бүртгэлийн байгууллагын цахим хуудаст хандаж улсын дугаар захиалах боломжийг бүрдүүлсэн байна.

/Бүртгэгч нь автотээврийн болон эрх зүйн чиглэлээр дээд боловсрол эзэмшсэн, Иргэний хууль болон хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэл, автотээврийн салбарын стандартчиллын талаар автотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын баталсан хөтөлбөрийн дагуу сургалтад хамрагдсан байна/   

 Таны судалсан байвал зохих хууль болон бусад эрх зүйн актууд:

 • Автотээврийн тухай хууль (1999 он) ЭНД дарж үзнэ үү.  
 • Монгол Улсын Шадар сайд, Зам тээврийн хөгжлийн сайдын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2018 оны 192 дугаар тушаалын хавсралт Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам ЭНД дарж үзнэ үү.

Төрийн захиргааны төв байгууллагын харьяа Автотээврийн үндэсний төвд хандаж автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хийлгэнэ. Бүртгэлийг тухайн бүртгэлийн байгууллагын даргын томилсон бүртгэгч хөтөлнө. 

Та тээврийн хэрэгслийн бүртгэл хийлгэх салбаруудын байршлыг ЭНД дарж авна уу.

 1. Явуулын дугаарыг дараах тохиолдолд олгоно. Үүнд:
 • Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээс дамжин өнгөрөх /Автотээврийн хэрэгсэл худалдаалах албан ёсны эрх бүхий байгууллагын худалдан борлуулахаар импортоор оруулж ирсэн шинэ автотээврийн хэрэгсэлд гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлэгт үндэслэн үзэсгэлэн худалдаанд оролцох, агуулах, хүрэх, техникийн хяналтын үзлэгт хамрагдах зорилгоор авто замын хөдөлгөөнд оролцох үед/;
 • түр хугацаанд ашиглах дугаар авах тохиолдолд  /Монгол Улсад бүртгэлтэй автотээврийн хэрэгслийг экспортод гаргах хүртэлх хугацаанд/.
 1. Та явуулын дугаар авахдаа дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж өгнө. Үүнд:     
 • Явуулын дугаар олгож өгөхийг хүссэн албан бичиг, өргөдөл;
 • Монгол Улсаар дамжин өнгөрөх бол тухайн тээврийн хэрэгслийг бүртгэсэн улсын бүртгэлийн байгууллагаас олгосон тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ;
 • Монгол Улсын нутгийн гүн рүү тээвэрлэлт хийхийг зөвшөөрсөн эрх бүхий байгууллагын шийдвэр;
 • Монгол Улсаас экспортлох бол бүртгэлээс хасуулсан тодорхойлолт;
 • Монгол Улсаар дамжин өнгөрөх бол гаалийн баримт;
 • Явуулын дугаарыг жолоочийн харах орчныг хязгаарлахгүйгээр автомашины урд болон хойд талын салхины шилэнд байрлуулна.
 1. Таны бүрдүүлсэн бичиг баримтыг үндэслэн бүртгэгч дараах дарааллын дагуу хүлээн авч бүртгэл хөтөлнө. Үүнд: 

 1. Таны бичиг баримтын бүрдүүлбэр дутуу эсхүл зөрчилтэй тохиолдолд автотээврийн хэрэгслийг бүртгэхээс татгалзана. Үүнд: 
 • бүртгэлийн мэдүүлэг болон баримт бичиг нь бүрэн бус, мэдээлэл зөрүүтэй, засварласан, хуурамчаар үйлдсэн;
 • зохих байгууллагын зөвшөөрөлгүй зориулалтыг өөрчилсөн;
 • хуулиар эрх олгогдсон эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаас өмчлөх эрхэд хориглолт, хязгаарлалт хийсэн;
 • өмчлөгч, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өөрийн биеэр ирээгүй;
 • улсын тэмдэгтийн хураамж төлөөгүй.

Тухайн автотээврийн хэрэгслийг бүртгэхээс татгалзсан тохиолдолд татгалзсан үндэслэлийг тодорхой тайлбарлан бүртгэлийн мэдүүлэгт тэмдэглэж гарын үсэг, хувийн дугаар бүхий тэмдэг дарж өгнө.

 Бүртгэл хийлгэх хугацаа: 

Таны бүртгэлийн мэдүүлэг, бүрдүүлсэн бичиг баримт шаардлага хангасан тохиолдолд тээврийн хэрэгслийн бүртгэл тухайн өдөртөө хийгддэг. Түр дугаарыг 1 сар хүртэл хугацаагаар олгоно.

 Бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх хугацаа:

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт Өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногт багтаан шийдвэрлэнэ. Шаардлагатай тохиолдолд уг хугацааг тухайн байгууллагын удирдах албан тушаалтан 30 хүртэл хоногоор нэмж сунгаж болно. Хугацаа сунгасан тухай өргөдөл, гомдол гаргагчид мэдэгдэнэ гэж заасан байдаг.

Иргэн та Автотээврийн үндэсний төвийн бүртгэлийн асуудал хариуцсан албан тушаалтны шийдвэр, үйл ажиллагаатай холбоотой гомдлыг дээд шатны албан тушаалтанд, дээд албан тушаалтны гаргасан шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл дээд шатны байгууллага болох Зам тээвэр, хөгжлийн яаманд гомдол гаргах эрхтэй.

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт Гомдлыг түүнд холбогдож байгаа байгууллага, албан тушаалтныг харьяалсан дээд шатны байгууллага, албан тушаалтанд, харьяалсан дээд шатны байгууллага, албан тушаалтан байхгүй бол тухайн захиргааны актыг гаргасан байгууллагад, эсхүл гомдол гаргахаар хуульд тусгайлан заасан байгууллагад гаргана гэж заасан байдаг.

Та явуулын дугаар авахдаа дараах зүйлийг анхаарна уу!

 • бүртгэлийн мэдүүлэг болон баримт бичиг нь бүрэн бус, мэдээлэл зөрүүтэй, засварласан, хуурамчаар үйлдэхгүй байх;
 • хуулийн дагуу оногдуулсан торгуулийг төлсөн байх;
 • техникийн хяналтын үзлэгт хамрагдсан, тэнцсэн, жолоочийн хариуцлагын даатгалд даатгуулсан байх;
 • зохих байгууллагын зөвшөөрлөөр зориулалтыг өөрчлөх;
 • хуулиар эрх олгогдсон эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаас өмчлөх эрхэд хориглолт, хязгаарлалт хийгдээгүй байх;
 • өмчлөгч, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өөрийн биеэр ирэх;
 • улсын тэмдэгтийн хураамж төлөөгүй.

Асуулт 1. Би япон улсаас машин худалдаж аваад түр Монгол улсын хилээр дамжуулан ОХУ-руу гаргаж худалдаалах гэж байгаа юм. Энэ тохиолдолд дугаар авах шаардлагатай юу?

Монгол Улсын хилээр дамжин өнгөрөх тохиолдолд таньд явуулын дугаар олгодог. Та явуулын дугаар авах бол Автотээврийн үндэсний төвд хандах боломжтой.

Асуулт 2. Түр дугаар авахад техникийн хяналтын үзлэгт орж, даатгалд даатгуулах уу?  Ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?

Та явуулын дугаар авахдаа дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж өгнө. Үүнд:    

 • Явуулын дугаар олгож өгөхийг хүссэн албан бичиг, өргөдөл;
 • Монгол Улсаар дамжин өнгөрөх бол тухайн тээврийн хэрэгслийг бүртгэсэн улсын бүртгэлийн байгууллагаас олгосон тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ;
 • Монгол Улсын нутгийн гүн рүү тээвэрлэлт хийхийг зөвшөөрсөн эрх бүхий байгууллагын шийдвэр;
 • Монгол Улсаас экспортлох бол бүртгэлээс хасуулсан тодорхойлолт;
 • Монгол Улсаар дамжин өнгөрөх бол гаалийн баримт;
 • Явуулын дугаарыг жолоочийн харах орчныг хязгаарлахгүйгээр автомашины урд болон хойд талын салхины шилэнд байрлуулна.

Асуулт 3. Түр дугаарыг 2 сар хэрэглэж болох уу?

Түр дугаарыг 1 сар хүртэл хугацаагаар олгодог.

Агуулга анх оруулсан: 2020-01-03 Шинэчилсэн: 2020-02-03

Мэдээ мэдээлэл