Авто тээврийн үйлчилгээ Автотээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг хийх

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт ашиглагдаж байгаа автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдал, хэрэглээний стандартын үзүүлэлтийг хангуулах, автотээврийн хэрэгслээс хүн амын эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх сөрөг үр дагаврыг бууруулах, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор автотээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг явуулдаг. Техникийн хяналтын үзлэгийн төв нь автомашин, түүний агрегат, зангилаа, системийн техникийн байдлыг шалгаж, техникийн хяналтын үзлэг хийхэд хэмжих, оношлох, шалгах, багаж хэрэгсэл, эсвэл шалгах ажлын технологийн дараалал нь харилцан адилгүй байж болох боловч дүгнэлт нь ижил нөхцөл шаардлагыг хангасан байна.

Автотээврийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.17 дахь заалтад заасны дагуу Техникийн хяналтын үзлэг гэж автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдлыг тусгай багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж ашиглан, оношлогчийн мэргэжлийн ур чадвар, дадлага туршлагад тулгуурлан, стандартын шаардлагыг хангаж байгаа эсэхэд үзлэг хийж шалгах, тодорхойлох, үнэлэх үйл ажиллагааг хэлдэг.   

Автотээврийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2 дахь хэсэгт заасны дагуу автотээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг хийх ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг автотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага олгодог. Тусгай зөвшөөрөл олгохтой холбоотой мэдээллийг ЭНД дарж үзнэ үү.

Тус хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх хэсэгт заасны дагуу дараах шаардлагыг хангасан байдалд жилийн турш хяналт хийж гэрчилгээ олгодог. Үүнд:

 • автотээврийн хэрэгслийн хүн амын эрүүл мэнд, байгаль орчинд нөлөө үзүүлэх сөрөг хүчин зүйлсийн зөвшөөрөгдөх хэмжээний түвшин,
 •  тээвэрлэлтийн болон техник ашиглалтын шаардлагыг хангасан байна.

Техникийн хяналтын үзлэг хийсэн гэрчилгээнд заасан хугацаанд техникийн хяналтад ороогүй автотээврийн хэрэгслийг /байлдааны тусгай зориулалттайгаас бусад/ замын хөдөлгөөнд оролцохыг хориглодог.  

1. Авто тээврийн хэрэгсэл өмчлөгч, эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний хүлээх эрх, үүрэг

Авто тээврийн хэрэгсэл өмчлөгч, эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн нь тус хуулийн 191 дүгээр  зүйлийн  191.3 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах үүрэг хүлээнэ. Үүнд:

 • техникийн хяналтын үзлэг хийсэн гэрчилгээнд заасан хугацаанд авто тээврийн хэрэгслийг техникийн хяналтын үзлэгт оруулах;
 • авто тээврийн хэрэгсэл бүрийн техникийн бичиг баримтын бүрдлийг хангах.

2. Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг явуулах журмын 2 дугаар зүйлийн 2.1 дэх хэсэгт Автотээврийн хэрэгслийн өмчлөгч нь жолоочийн хариуцлагын даатгалд хамрагдсаныг үндэслэн автотээврийн хэрэгслийг техникийн хяналтын үзлэгт оруулна гэж заасан байдаг.

Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг явуулах журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх хэсэгт заасны дагуу автотээврийн хэрэгслийн өмчлөгч, эзэмшигч дараах хугацаанд тээврийн хэрэгслийг үзлэгт хамруулна.

Автотээврийн хэрэгслийг өмчлөгч, эзэмшигч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага

Үзлэг, оношлогоонд хамруулах хугацаа

Нийтийн тээврийн үйлчилгээний автотээврийн хэрэгслийг /нийтийн тээврийн хэрэгсэл, жуулчин, ажилчин, сургуулийн хүүхдийн автобус/

Хагас жил тутам

Бусад автотээврийн хэрэгсэл /өөрөө явагч механизм, мотоцикл/

Жилд нэг удаа тогтсон хугацаанд

Автотээврийн хэрэгслийг үйлдвэрлэсэн оноос хойшхи 2 жилд техникийн хяналтын үзлэгт оруулахгүйгээр зөвхөн автотээврийн хэрэгслийн тооллогод хамруулна.

 

Тус журмын 4.2 дахь хэсэгт заасны дагуу дээрх заасан хугацааг үл харгалзан автотээврийн хэрэгслийг дараах тохиолдолд техникийн хяналтын үзлэгт хамруулна. Үүнд:  

 • хөдөлгүүр болон арал сольсон, нэмэлт төхөөрөмж суурилуулсан, , ажил үйлчилгээний шаардлагын дагуу эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрлөөр тээврийн хэрэгслийн зориулалтыг өөрчилсөн бол ;
 • урьд нь техникийн хяналтын үзлэгт хамрагдсан автотээврийн хэрэгсэлд зайлшгүй шаардлагаар засвар үйлчилгээ хийлгэсний  дараа эзэмшигч нь хүсэлт гаргасан бол;
 • зам, тээврийн осолд өртөж хөдөлгөөний аюулгүй байдалд нөлөөлөх агрегат, зангилаа, механизмд эвдрэл гарсан болон автотээврийн хэрэгслийг засварласан бол дахин замын хөдөлгөөнд оролцохын өмнө;
 • автотээврийн хэрэгслийг Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн, үйлдвэрийн технологийн зориулалтын дагуу угсарсан зэрэг байна;
 • Ашиглагдаж байгаад импортоор оруулж ирсэн тээврийн хэрэгслийг ашиглахын өмнө.

 Таны судалсан байвал зохих хууль болон бусад эрх зүйн актууд:

 • Монгол Улсын Үндсэн хууль (1992 он) ЭНД дарж үзнэ үү.
 • Автотээврийн тухай хууль (1999 он) ЭНД дарж үзнэ үү.   
 • Зөрчлийн тухай хууль (2017 он) ЭНД дарж үзнэ үү. 
 • Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль (2017 он) ЭНД дарж үзнэ үү.
 • Зам тээврийн сайдын 2013 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн 232 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт “Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг явуулах журам” ЭНД дарж үзнэ үү.  
 • Стандартчилал, Хэмжил зүйн үндэсний зөвлөлийн 2010 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 50 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын Стандарт” ЭНД дарж үзнэ үү.
 • Засгийн газрын 2016 оны 213 дугаар тогтоолын хавсралт “Автотээврийн хэрэгслийг техникийн хяналтын үзлэгт оруулах давтамж, оношилгооны төлбөрийн хэмжээ” ЭНД дарж үзнэ үү.

Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг явуулах журмын 1 дүгээр зүйлийн 1.2 дахь хэсэгт заасны дагуу автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэгийг:

 • аймгийн төв, нийслэлд техникийн хяналтын үзлэгийн суурин төвд,
 • аймгийн төв, нийслэлээс алслагдсан нутаг дэвсгэрт техникийн хяналтын үзлэгийг явуулын төвөөр хийж гүйцэтгэнэ.  

Техникийн хяналтын үзлэгийн суурин төв нь автомашин олноор төвлөрсөн, автозамын хөдөлгөөний нягтрал ихтэй, экологийн шаардлага өндөр тавигддаг хот, суурин газрын нутаг дэвсгэрт автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэгийг суурьшсан нөхцөлд явуулна.

Техникийн  хяналтын үзлэгийн явуулын төв нь автотээврийн хэрэгслийн тоо харьцангуй цөөн, хөдөлгөөний нягтрал багатай, хот суурин газраас алслагдсан нутагт автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэгийг хөдөлгөөнт, нүүдлийн нөхцөлд явуулна. Тус төв нь тусгай зориулалтын битүү тэвштэй, техникийн хяналтын зориулалтаар тоноглогдсон автотээврийн хэрэгсэл байна/

 • Монгол Улсад суугаа гадаад улсын Элчин сайдын яамд, олон улсын байгууллагын автотээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэгийг гадаад харилцааны асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагатай урьдчилан тохиролцсоны үндсэн дээр явуулна.
 •  Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд ашиглаж байгаа автотээврийн хэрэгслийг зөвхөн техникийн хяналтын үзлэгийн суурин төвд техникийн хяналтын үзлэгт хамруулна.

Техникийн хяналт үзлэгийн төвийн байршлыг ЭНД дарж харна уу.

Стандартын шаардлага хангаагүй автотээврийн хэрэгсэлд болон автотээврийн хэрэгслийг үзлэгт хамруулахгүйгээр техникийн хяналтын үзлэгт тэнцүүлсэн дүгнэлт гаргахыг хориглоно гэж заасан байдаг.

 1. Техникийн хяналтын үзлэгт орохын өмнө жолооч та хариуцлагын даатгалд хамрагдаж дараах баримт бичгийг бүрдүүлсэн байна.   Үүнд:
 • Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ /Импортын тээврийн хэрэгсэл бол гаалийн бичиг, техникийн паспорт/
 • Хувь хүн цахим үнэмлэх, албан байгууллага улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /хуулбар
 • Жолооны үнэмлэх
 • Татварын гэрчилгээ /татвар төлсөн/
 • Үзлэгийн төлбөр төлсөн баримт /Хөсөг трейд ХК-ийн байранд байрлах/
 • Торгуулиа төлсөн байх
 • Жолоочийн хариуцлагын даатгалын гэрээ
 • Техник ашиглалтын дэвтэр
 1. Техникийн хяналтын үзлэг хийх иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь техникийн хяналтын үзлэгийн үед дараах бүртгэлийн үзүүлэлтийг автотээврийн хэрэгслийн гэрчилгээтэй нь нэг бүрчлэн тулгаж,  автотээврийн хэрэгсэлд зайлшгүй шаардагдах нэмэлт хэрэгслийг /галын хор, ослын зогсолтын тэмдэг, эмийн сан г.м./ шалгана.  Үүнд:
 • автотээврийн хэрэгслийн марк,
 • модель,
 • улсын дугаар,
 • арал,
 • бүхээг,
 • хөдөлгүүрийн дугаар,
 • өнгө,
 • төрөл,
 • зориулалт,
 • өмчлөгчийн хаяг.
 1. Тээврийн хэрэгслийн зориулалт, бүх жин, урт, өргөн, өндөрийн хэмжээ ашиглалтад орсон огноо, үйлдвэрлэсэн улс, эзэмшигчийн нэр, үзлэгт орсон хугацааг бүртгэж авна. Иргэний бичиг баримтыг хүлээж аваад 6.5-14 минутын дотор үзэж шалгадаг. Үүнд:
 • Тээврийн хэрэгслийн бичиг баримтыг бүртгэл дээрээ тулгана.
 • Жолооч энэ үед өөрийн машиныг хэрхэн үзэж байгаа талаар хараад хянаж байдаг
 1. Автотээврийн хэрэгсэлд дараах техникийн хяналт үзлэг хийнэ. Үүнд:
 • Кузовын аль нэг хэсэгт 1 дм-ээс их талбайд хонхойгоогүй, урагдаагүй, булан хүртлээ цөмөрөөгүй, будаг нь халцраагүй, улсын дугаар таних тэмдгийг стандарт заасны дагуу хийгээгдсэн байдал, гаргадхуйц тод бичигдсэн байдал, тээврийн хэрэгслийн бүхээг, тэвшин дээр реклам, гоёл таних тэмдгийн зориулалттай бичилт хийх, зураас зурах, наахаас бусад тохиолдолд үйлдвэрийн үндсэн өнгөнөөс ялгарах өнгөөр үзэмж муутай алаглуулан будаагүй байх, хуулга наасан байдал, салхины болон арын шил их хэмжээгээр цуурсан байдал, жолоочийн харагдах талбайг багасган үзэгдэлт халхлах элдэв зүйл наасан эсэх, шил арчигч байхгүй буюу ажиллахгүй болсон эсэх, арыг харах толь байгаа эсэх, суудал түшлэг их биетэйгээ сайтар бэхлэгдсэн байдал, хамгаалах бүс хэвийн ажиллагаатай байдлыг, зориулалтын бус сандал суурилуулсан байдал, ослын тэмдэг, эмийн сан, нөөц дугуй, хөргүүр, багаж, галын хор зэргийг шалгана.
 • Гэрэлтүүлэг цахилгаан системийн ажиллагааг шалгахад:
  • их гэрлийн тусгалын тохиргоо алдагдсан байдал,
  • гэрлийн хүч илт муудсан байдал,
  • үйлдвэрээс тавьсан гаднах гэрлэн дохио гэрэл ойлгуургүй байдал,
  • дуут дохио ажиллаж байгаа байдал,
  • гэрлийн шил хагарсан цуурсан байдал,
  • гэрлийн шил цайрч өнгө алдсан, гэрэл гэмтэлтэй, эсвэл огт ажиллахгүй байгаа эсэх,
  • оврын гэрэлд цагаан бол шар өнгөнөөс өөр гэрэл тавьсан эсэх,
  • улсын дугаарын гэрэл асаж байгаа байдал зэргийг шалгана. Мөн стандартын бус нэмэгдэл гэрэл тавихыг хориглоно.
 • Экологийн болог эргономикийн үзүүлэлтийг шалгахад:
  • хөдөлгүүрээс ялгарах утааны найрлага дахь агаар бохирдуулах хорт бодисын хэмжээ үндэсний стандартын шаардлагад нийцэж байгаа байдал,
  • дуу чимээний түвшин зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнд байгаа байдлыг.
 • Жолооны механизмыг шалгахад:
  • урд тэнхлэгийн тавилтын өнцөг техникийн баримт бичигт заасны дагуу байгаа эсэхийг шалгана.
 • Жолооны хүрдний сул явалт, дугуйн хийн гүн, үйлдвэрлэгчийн техникийн тодорхойлолтод болон стандарт заасан шаардлага хангасан байдлыг, тухайн улиралд зориулагдаагүй дугуйн хийн даралт, үйлдвэрлэгчээс тогтоосон хэмжээнд хүрч байгаа эсэхийг шалгана.
 • Тоормосны систем шалгахад тоормосны удирдлагын систем дамжуулах хоолойноос хий шингэн алдсан зогсоолын тоормосны идэвхжил, дөрөөний сул явалт тухайн автомашины техникийн тодорхойлолтод заасан хэмжээнд байгаа эсэхийг шалгана. Тоормосны дөрөөн дээр нэг удаагийн даралтаар жигд удаашран зогсохгүй байгаа эсэх, хурд хэмжүүр хэвийн эсэхийг шалгана.
 • Явах анги, нум, пүрш, амортизатор, булангийн бэхэлгээг шалгахад арал, их бие, тэвш тэдгээрийн ан цав, гажилт, зэврэлт, гулзайлт, ачааллах хэрэгсэл буюу хаалга, тэвшний түгжээ, чирэх хэрэгсэл зэрэг нь хэвийн байгаад байдлыг шалгана.
 1. Тусгай зориулалтын автотээврийн хэрэгслийн /автокран/ ачаа өргөх төхөөрөмжийн техникийн байдлыг мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагаар шалгаж баталгаажуулсан дүгнэлтийг үндэслэн техникийн хяналтын үзлэгт хамруулна.
 2. Тээврийн хэрэгслийн хяналтын төв нь техникийн хяналтын үзлэг хийхэд Монгол Улсад мөрдөгдөж байгаа стандартын шаардлага хангаж буй эсэхэд дүгнэлт гаргаад тухайн тээврийн хэрэгсэлд замын хөдөлгөөнд оролцох эрхийн гэрчилгээ олгодог.

Тээврийн хэрэгслээ дээрх үзүүлэлтээр шалгуулаад тэнцээгүй үнэлгээ авсан тохиолдолд 7 хоногийн дотор гэмтлийг засварлаж  техник хяналтын үзлэгт дахин ороод замын хөдөлгөөнд оролцох боломжтой.Техникийн хяналтын үзлэг, оношлогоонд дахин ороход үнэ төлбөргүй орно.

 Хяналт үзлэг хийх хугацаа: 

Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг тухайн өдөртөө хийгддэг. 

 Үйлчилгээтэй холбоотой гомдлыг шийдвэрлэх хугацаа:

Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг явуулах журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.4 дэх хэсэгт заасны дагуу Үйлчилгээтэй холбоотой гомдлыг холбогдох байгууллага /Зам, тээврийн хөгжлийн яам/ 14 хоногийн дотор шалгаж хариу өгнө.

 

Автотээврийн хэрэгсэл өмчлөгч, эзэмшигч нь технологийн картын дагуу үзлэг хийхийг шаардаж дутуу буюу чанаргүй үйлчилгээ үзүүлсэн гэж үзвэл гомдлоо автотээврийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагад гаргаж шийдвэрлүүлнэ. 

Техникийн хяналтын үзлэгтэй холбоотой дараах зүйлсийг анхаарна уу!

 • Тээврийн хэрэгслээ хугацаандаа техникийн хяналтын үзлэгт хамруулж байх хэрэгтэй.
 • Техникийн хяналтын үзлэгийн инженер нь хяналтын үзлэгт хамрагдсан  автотээврийн хэрэгслийн өмчлөгч, эзэмшигч нарт тухайн автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдлын талаар мэргэжлийн зөвлөгөө, зааварчилгааг  өгөх үүрэгтэй.
 • Стандартын шаардлага хангаагүй автотээврийн хэрэгсэлд болон автотээврийн хэрэгслийг үзлэгт хамруулахгүйгээр техникийн хяналтын үзлэгт тэнцүүлсэн дүгнэлт гаргахыг хориглоно.
 • Тээврийн хэрэгслийн гэрлийг солих үед машинаа заавал унтраах ёстой. Цахилгаан тээврийн хэрэгслийн гэрлийн тохиргоог хийх үед шатах тохиолдол их гардаг.
 • Тээврийн хэрэгслийн жолооч суугаад бүсийг зориулалтын дагуу бүслэх хэрэгтэй.

Техникийн  хяналт үзлэгтэй холбоотой дараах хариуцлагыг Зөрчлийн тухай хуулиар хүлээлгэх тул анхарана уу!

 1. Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч /Зөрчлийн тухай хуулийн 14.6 дугаар зүйл/
 • Техникийн хяналтад ороогүй автотээврийн хэрэгслийг замын хөдөлгөөнд оролцуулсан бол хүнийг хорин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг хоёр зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
 • Хуульд заасан тусгай зөвшөөрөлгүйгээр автотээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг хийсэн, дугаар үйлдвэрлэсэн бол хууль бусаар олсон хөрөнгө, орлогыг хурааж хүнийг нэг зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
 • Хуульд заасны дагуу эрх бүхий байгууллагаас гаргасан нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм, журам зөрчсөн бол учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүнийг хорин таван нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг хоёр зуун тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
 • Техникийн хяналтын үзлэг хийх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь хуульд заасан нөхцөл, шаардлагыг хангаагүй бол учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүнийг гучин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг гурван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
 • Авто үйлчилгээний байгууллага нь хуульд заасан шаардлагыг хангаагүй бол хүнийг тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
 1. Цагдаагийн байгууллагын эрх бүхий албан хаагч /Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйл/
 • Хуульд заасан журмын дагуу:
 • улсын бүртгэлд бүртгүүлээгүй;
 • техникийн хяналтын үзлэгт оруулаагүй;
 • хникийн хяналтын үзлэгт тэнцээгүй тээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцсон бол хүнийг тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. 

Асуулт 1. Би тээврийн хэрэгслээ техникийн үзлэгт оруулсан боловч тэнцээгүй дахин үзлэгт ор гэсэн дахин төлбөр төлөх үү?

Сайн байна уу? Тээврийн хэрэгслийн техникийн үзлэгт дахин ороход үнэ төлбөргүй.

Асуулт 2. Техникийн хяналтын үзлэгт тэнцээгүй тээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцсон жолоочид хэдэн төгрөгийн торгууль ногдуулдаг вэ?

Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 10.3 дахь заалтад заасны дагуу техникийн хяналтын үзлэгт тэнцээгүй тээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцсон бол хүнийг хүнийг тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.  

Асуулт 3. Манай ах хөдөө орон нутагт явж байгаа техникийн үзлэгт хамрагдах хугацаа нь болсон. Улаанбаатар хотод ирэх боломжгүй байгаа тохиолдолд хаана техникийн үзлэгт хамрагдах вэ?

Техникийн хяналт үзлэг хийлгэхэд харьяалал харгалзахгүй үзлэг оношлогоонд орох боломжтой.

Асуулт 4. Хөдөө орон нутагруу яаралтай явах болоод техникийн үзлэгт ороогүй тээврийн хэрэгслээр хөдөлгөөнд оролцож болох уу?

Техникийн хяналтад ороогүй автотээврийн хэрэгслийг замын хөдөлгөөнд оролцуулсан тохиолдолд Зөрчлийн тухай хуулиар торгуулийн арга хэмжээ авдаг. Та өөрт ойрхон техник хяналтын үзлэг хийж байгаа салбарт хандаж үзлэг, оношлогоонд орох боломжтой. 

Агуулга анх оруулсан: 2020-01-03 Шинэчилсэн: 2020-02-03

Мэдээ мэдээлэл