Татварын харилцаа Нийслэл хотын албан татвар

Нийслэл хотын нутаг дэвсгэрт үзүүлсэн үйлчилгээ, жижиглэнгийн худалдаагаар борлуулсан бүх төрлийн согтууруулах ундаа, тамхийг худалдан авсан этгээдэд нийслэл хотын албан татвар ногдуулна. /Нийслэл хотын албан татварын тухай хуулийн 3 дугаар зүйл/

Нийслэл хотын албан татвар суутгагч /цаашид “албан татвар суутгагч” гэх/-аас энэ хуульд заасан бараа, үйлчилгээг худалдан авч байгаа этгээд нийслэл хотын албан татвар төлөгч байна. /Нийслэл хотын албан татварын тухай хуулийн 5 дугаар зүйл/

Нийслэл хотын албан татвар ногдох бараа, үйлчилгээ

Татвар төлөгчийн худалдан авсан нийслэл хотын албан татвар ногдуулах бараа:

 1. жижиглэнгийн худалдаагаар борлуулсан бүх төрлийн согтууруулах ундаа;
 2. жижиглэнгийн худалдаагаар борлуулсан бүх төрлийн тамхи;

Татвар төлөгчийн худалдан авсан нийслэл хотын албан татвар ногдуулах үйлчилгээ:

 1. зочид буудлын үйлчилгээ /үйлчлүүлэгчийг хүлээн авч байр, хоолны болон бусад үйлчилгээ үзүүлдэг, нэмэлт тоноглол, тусгай төрөлжсөн албад бүхий цогцолбор/;
 2. амралтын газрын үйлчилгээ /тав тухтай амрах, зугаалах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байр, хоолны үйлчилгээ үзүүлэх байгууламж/;
 3. рестораны үйлчилгээ /үйлдвэрлэлийн нарийн ажиллагаа шаарддаг олон нэр төрлийн хоол ундаа, түүний дотор нэршсэн болон захиалгат хоолыг технологийн өндөр түвшинд үйлдвэрлэж, хэрэглэгчийн тав тухтай хооллох нөхцөлийг хангасан дээд зэргийн үйлчилгээг зохион байгуулдаг хоолны газар/;
 4. баарны үйлчилгээ /хөгжим, гэрэлтүүлэг болон тусгай зориулалтын бусад төхөөрөмжөөр тоноглогдсон, үйлчлүүлэгчийн амралт, чөлөөт цагийг тав тухтай өнгөрүүлэхэд зориулагдсан, төрөл бүрийн ундаа, хөнгөн зууш, амттанаар үйлчилдэг үйлчилгээний газар/. /Нийслэл хотын албан татварын тухай хуулийн 7 дугаар зүйл/

Нийслэл хотын албан татвар тооцох үнэлгээ

1.Нийслэл хотын албан татвар тооцох үнэлгээг борлуулсан бараа, үзүүлсэн үйлчилгээний үнийн дүнд үндэслэн тооцно.

2.Дараах тохиолдолд нийслэл хотын албан татвар тооцох үнэлгээг харьяалах татварын алба тухайн үеийн зах зээлийн бодит үнэд үндэслэн тодорхойлно:

а/.борлуулсан бараа, үзүүлсэн үйлчилгээний үнэ тодорхойгүй;

б/.бараа, үйлчилгээг харилцан солилцсон буюу арилжсан;

в/.харилцан хамаарал бүхий этгээдүүд хоорондоо зах зээлийн бодит үнээс хямд буюу өндөр үнээр бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсэн, эсхүл үнэ төлбөргүй шилжүүлсэн;

г/.өр төлбөрийг бараа шилжүүлэх, үйлчилгээ үзүүлэх замаар хаасан.

3.Нийслэл хотын албан татвар тооцох үнэлгээг гадаад валютаар хийсэн бол гүйлгээ хийгдсэн өдрийн Монголбанкны ханшийг үндэслэн төгрөгт шилжүүлнэ. /Нийслэл хотын албан татварын тухай хуулийн 8 дугаар зүйл/

Нийслэл хотын албан татварын хувь, хэмжээ

 1. Татвар төлөгчийн худалдан авсан бүр төрлийн согтууруулах ундаа болон бүх төрлийн тамхинд Нийслэл хотын албан татвар тооцох үнэлгээг борлуулсан бараа, үзүүлсэн үйлчилгээний үнийн дүнд үндэслэн, хүн амын төвлөрлийг харгалзан, 0-1.0 хувь, хэмжээгээр тооцож нийслэл хотын албан татвар ногдуулна.
 2. Нийслэл хотын албан татварын хувь, хэмжээг байршил, хүн амын төвлөрлийг харгалзан, 0-1.0 хувийн хязгаарт багтаан нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал батална. /Нийслэл хотын албан татварын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйл/

Нийслэл хотын албан татвараас чөлөөлөх

Зочид буудлын үйлчилгээ болон баарны үйлчилгээнээс бусад үйлчилгээг нийслэл хотын албан татвараас чөлөөлнө. /Нийслэл хотын албан татварын тухай хуулийн 10 дугаар зүйл/

Татвар төлөгч та татварын улсын байцаагчийн шийдвэртэй холбоотой гомдлыг тухайн байцаагчийг шууд харьяалах татварын албаны даргад хандан гаргана. /Татварын ерөнхий хуулийн 72 дугаар зүйл 72.1.1 дэх хэсэг/

Жижиглэнгийн худалдаагаар борлуулсан бүх төрлийн согтууруулах ундаа, тамхийг борлуулсан албан татвар суутгагч этгээдийг улсын бүртгэл, нийслэлийн нутгийн захиргааны болон бусад холбогдох бүртгэл, мэдээллийн байгууллагын мэдээлэлд үндэслэн харьяалах татварын алба албан татвар суутгагчаар бүртгэнэ.

Татварын алба албан татвар суутгагчийг бүртгэх, бүртгэлээс хасах, мэдээлэл хүлээн авах журмыг татварын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын саналыг үндэслэн нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал батална. /Нийслэл хотын албан татварын тухай хуулийн 6 дугаар зүйл/

Нийслэл хотын албан татвар ногдуулах, түүнийг төсөвт төлөх, тайлагнах

 1. Албан татвар суутгагч нь нийслэл хотын албан татварыг бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсэн тухай бүрд суутган авч, төлбөрийн баримт дээр нийслэл хотын албан татварын хувь, хэмжээг тусгана.
 2. Албан татвар суутгагч тухайн сард борлуулсан бараа, үзүүлсэн үйлчилгээнд ногдох албан татварыг дараа сарын 10-ны өдрийн дотор төсөвт төлж, тайланг батлагдсан маягтын дагуу дараа улирлын эхний сарын 20-ны өдрийн дотор харьяалах татварын албанд тушаана.
 3. Албан татвар суутгагч нь нийслэл хотын албан татварыг ногдуулахдаа борлуулсан бараа, үзүүлсэн үйлчилгээний үнийн дүнд бусад албан татвар, төлбөр, хураамжийг оруулан тооцохгүй.
 4. Нийслэл хотын албан татвар ногдуулах, төлөх, тайлагнах аргачлал, тайлангийн маягтыг татварын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дарга батална.

Нийслэл хотын албан татвар ногдуулах төлөх, тайлагнах аргачлал ЭНД дарж үзнэ үү.

Хуулийн этгээд, иргэн таны гомдлыг Татварын албаны дарга хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногт багтаан шийдвэрлэнэ. Шаардлагатай тохиолдолд уг хугацааг тухайн байгууллагын удирдах албан тушаалтан 30 хүртэл хоногоор нэмж сунгаж болно. Хугацаа сунгасан тухай өргөдөл, гомдол гаргагчид мэдэгдэнэ. Мөн саналын шинжтэй өргөдлийн хариуг 90 хоногт багтаан өгнө. /Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 16 дугаар зүйл/

Агуулга анх оруулсан: 2018-09-12 Шинэчилсэн: 2018-09-12

Мэдээ мэдээлэл