Татварын харилцаа Байгалийн нөөц ашигласны төлбөр

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөр

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөр гэж байгалийн ургамал, ус, ой, ан амьтны нөөцийг ашигласны төлбөртэй холбогдсон харилцааг ойлгоно. /Байгалийн нөөц ашилгасны төлбөрийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1 дэх хэсэг/

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөр төлөгч нь Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн, хуулийн этгээд байна. /Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх хэсэг/

Сум, дүүргийн Засаг дарга байгалийн нөөц ашигласны төлбөр хураах эрх бүхий албан тушаалтныг томилон ажиллуулна. /Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх хэсэг/

Агуулга анх оруулсан: 2018-09-12 Шинэчилсэн: 2023-10-10

Мэдээ мэдээлэл