Архив, албан хэрэг хөтлөлт Албан хэрэг хөтлөлт

Архивын тухай хуулий 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дүгээр хэсэгт зааснаар Үндэсний архивын газар нь дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг. Үүнд:

 • Монгол Улс дахь үндэсний архивын сан хөмрөгийн хадгалалт, хамгаалалт, нөхөн бүрдүүлэлт, ашиглалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажлын зохион байгуулалтын талаар арга зүйн нэгдсэн зарчим, хэм хэмжээ тогтоож мөрдүүлэх;
 • архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаархи хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулах;
 • төрийн архивын ажлын журмыг баталж, мөрдүүлэх;
 • төрийн бүх шатны байгууллагын архивын баримтын хадгалалт, нөхөн бүрдүүлэлт, ашиглалт, хамгаалалтын үйл ажиллагааг зохицуулж мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх;
 • төрийн архивыг мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангах, тэдгээрийг сургаж бэлтгэх, мэргэшүүлэх;
 • архивын сан хөмрөгийн баримтын улсын бүртгэл хөтөлж, тэдгээрийн агуулга, бүрэлдэхүүн, байршлын талаар мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх;
 • төрийн архивын үйл ажиллагаа, материал хангамж, боловсон хүчний талаар нэгдмэл бодлого явуулах;
 • архивын асуудлаар гадаад орнууд, олон улсын байгууллагатай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх;
 • гадаад орнуудад байгаа Монгол улсын түүх, соёлд холбогдох архивын баримтыг олж илрүүлэх, хуулбарлах, худалдан авах ажлыг зохион байгуулах.

Архивын ерөнхий газрын даргын 2009 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн 68 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан “Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар”-ын 1.1 дүгээр зүйлд зааснаар Албан хэрэг хөтлөлтийн энэхүү зааврын зорилго нь Монгол улсын төр, захиргааны болон аж ахуйн нэгж, байгууллага /цаашид байгууллага гэх/-ын үйл ажиллагаанд үүсч хөтлөгдөж буй албан баримт бичгийн агуулга, бүтэц, хэв загварыг ижилтгэх, баримт бичигтэй ажиллах ажлын арга, хэлбэрийг боловсронгуй болгох, албан хэрэг хөтлөлтийн шатанд баримт бичгийн эмх цэгц, бүрдэл, хадгалалт, ашиглалтыг сайжруулахад оршино гэж заасан байдаг.

Архивын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1 дүгээр хэсэгт зааснаар Төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан албан тушаалтан доорхи үүргийг биелүүлнэ гэж заасан байдаг.Үүнд:

 • албан хэргийг журам, стандартын дагуу хөтлөхөд хяналт тавих;
 • баримт бичгийг найдвартай нөхцөлд хадгалж, түүний бүрэн бүтэн байдлыг хангах;
 • баримт бичгийг хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу төрөлжүүлэн хэрэг бүрдүүлэх, албан хэрэгт хөтлөгдөх хугацаа дуусмагц зохих журмын дагуу цэгцэлж, бүрэн бүрдэлтэйгээр байгууллагын архивт шилжүүлэх.

Мөн энэ хуулийн 22.2 дугаар хэсэгт Тусгай тээгчид хадгалсан буюу санамжид байгаа аливаа баримт мэдээлэл нь архивын эх баримтын адил хүчинтэй бөгөөд тэдгээрийг боловсруулах, хадгалах, ашиглах асуудлыг энэ хуульд нийцүүлэн Засгийн газраас баталж гаргасан журмаар зохицуулна.

Засгийн газрын 1999 оны 164 дүгээр тогтоолын хавсралтаар баталсан “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын хяналтын дүрэм”-ын 1дүгээр зүйлийн 2дахь хэсэгт зааснаар архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналтыг улсын хэмжээнд архив, албан хэрэг хөтлөлтийн асуудал хариуцсан Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, улсын ерөнхий байцаагч, улсын ахлах байцаагч, улсын байцаагч, аймаг, нийслэлийн улсын байцаагч хэрэгжүүлнэ.

Засгийн газрын 1999 оны 164 дүгээр тогтоолын хавсралтаар баталсан “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын хяналтын дүрэм”-ын 14дэх хэсэгт зааснаар архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын хяналтыг дор дурдсан чиглэлээр хэрэгжүүлнэ:

 • Архивын тухай хууль, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаар Засгийн газраас гарсан шийдвэр, холбогдох бусад эрх зүйн актын биелэлт;
 • б/баримт бичгийн стандарт, түүний хэрэгжилт;
 • баримт бичгийн шийдвэрлэлтэд тавих хяналт, түүний биелэлтийн байдал;
 • хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт, түүний дагуу хэрэг бүрдүүлсэн байдал;
 • компьютерт оруулсан баримт бичгийн  боловсруулалт, ашиглалт, хадгалалтын байдал;
 • архивын хосгүй үнэт, үнэт баримтын хамгаалалтын хувь хийж, эх баримтаас тусад нь хадгалж буй байдал;
 • архивт хадгалсан баримт, музей, номын сан, эрдэм шинжилгээний байгууллага дахь гар бичмэл, байгуул­ла­гын архивын баримтын хадгалалт болон хамгаалалтын нөхцөл, баримтын бүрэн бүтэн байдал, ашиглалт;
 • архивын баримтын нөхөн бүрдүүлэлт, нягтлан шалгал­тын үйл ажиллагаа;
 • архивын баримтын тоо бүртгэл, эрдэм шинжилгээ­ний лавлагаа мэдээлэл;
 • татан буугдсан, өөрчлөн байгуулагдсан, хувьчлагдсан төрийн байгууллага, төрийн өмчийн үйлдвэрийн газар баримтаа  төрийн архивт шилжүүлсэн байдал;
 • архивын баримт нь байгалийн гамшиг, гал, усны болон гэнэтийн бусад аюул, гэмт халдлага, устаж үрэгдэж болзошгүй нөлөөллөөс найдвартай хамгаалагдсан эсэх.

Засгийн газрын 1999 оны 164 дүгээр тогтоолын хавсралтаар баталсан “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын хяналтын дүрэм”-ын 15 дахь хэсэгт зааснаар байцаагч нь Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулинд заасан улсын байцаагчийн нийтлэг үүргээс гадна дор дурдсан үүрэг хүлээнэ:

 • энэ дүрмийн 14 дүгээр зүйлд заасан чиглэлийн дагуу улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх;
 • хууль тогтоомжийг чанд сахих, албан үүргээ үнэнчээр гүйцэтгэх, байгууллага, албан тушаалтны хууль ёсны эрх ашиг, нэр төрийг хүндэтгэх;
 • хяналт шалгалтыг бүрэн гүйцэд хийж, гаргаж буй дүгнэлт, бичсэн акт, албан шаардлага, ногдуулсан торгуулийн үндэслэлийн үнэн зөвийг бүрэн хариуцах;
 • хяналт шалгалт хийсэн ажлын тайлангаа энэ дүрмийн 13 дугаар зүйлд заасан хугацаанд ирүүлж байх;
 • нууцтай харьцах эрх бүхий улсын байцаагч нь улсын нууц хамгаалах талаар тогтоосон журмыг чанд сахин биелүүлж, улсын нууцыг задруулахгүй байх.

Байцаагч нь Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулинд заасан улсын байцаагчийн нийтлэг эрхээс гадна дор дурдсан эрх эдэлнэ:

 • байгууллагын удирдлагатай тохиролцон холбогдох албан тушаалтан, мэргэжлийн хүмүүсийг хяналт шалгалтын ажилд татан оролцуулах;
 • хяналт шалгалт хийх обьектод саадгүй нэвтрэн орох, тухайн хяналт шалгалтын ажилд холбогдолтой мэдээ, судалгаа, бусад баримт бичгийг холбогдох байгууллага, албан тушаалт­наас үнэ төлбөргүй гаргуулан авах;
 • архивын хөмрөгийн баримт хадгалалтын тохиромжгүй нөхцөлд байгаа нь тогтоогдвол зөрчлийг арилгах хүртэл тухайн архивын үйл ажиллагааг түр зогсоох;
 • илэрсэн зөрчилд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээр байвал шалгалтын акт, материалыг хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлэх;
 • нууцын баримт бич­гийн заавар, журмын хэрэгжилт, хадгалалт, хамгаалалтын байд­лыг улсын ерөнхий байцаагч, эсхүл итгэмжлэгдсэн улсын ахлах байцаагч шалган зааварлаж шаардлагатай бол нууцын хамгаалалтыг боловсронгуй болгох талаар санал дэвшүүлэх;
 • тамга, тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хэрэглэх талаархи Засгийн газрын шийдвэрийг зөрчсөн албан тушаалтанд хариуцлага хүлээлгэх.

Байцаагч нь архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаархи хууль тогтоомж, дүрэм, журам, заавар зөрчсөн болон илэрсэн зөрчлийг арилгуулах талаар өгсөн шаардлагыг биелүүлээгүй байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэнд Архивын тухай хууль, Захиргааны хариуцлагын тухай, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу захиргааны хариуцлага хүлээлгэнэ.

Архивын ерөнхий газрын даргын 2009 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн 68 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан “Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар”-ын 1 дүгээр зүйлийн 1.7 дахь хэсэгт зааснаар Байгууллага бүрт албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан орон тооны ажилтан /цаашид бичиг хэргийн ажилтан гэх/ байна. Бичиг хэргийн ажилтан дараах үүрэгтэй байна. Үүнд:

 • Байгууллагад ирсэн баримт бичгийг хүлээн авах, ангилах, бүртгэх, холбогдох ажилтанд шилжүүлэх,
 • Явуулах баримт бичгийг хүлээн авч, бүрдлийг шалгах, бүртгэх, дугтуйлах, хаяглах, илгээх,
 • Баримт бичгээр тавьсан асуудлын шийдвэрлэлтийн явцад хяналт тавих, үр дүнг удирдлагад мэдээлэх, шйидвэрлэх хугацаа хэтэрсэн баримт бичиг, өргөдөл гомдлын мэдээг тогтмол гаргах,
 • Дотооддоо боловсруулсан болон гадагш явуулах баримт бичгийг стандартын дагуу зохиож бүрдүүлсэн эсэхэд хяналт тавих,
 • Байгууллагын үйл ажиллагаанд үүсч хөтлөгдсөн баримт бичиг, мэдээллийг ангилах, төрөлжүүлэх, мэдээллийн санд оруулах ажлыг зохион байгуулах,
 • Иргэдийн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэд хяналт тавих, мэдээ, тайлан гаргах ажлыг зохион байгуулах,
 • Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг холбогдох ажилтнуудын оролцоотойгоор нэгтгэн гаргаж, байгууллагын хэмжээнд мөрдүүлэх,
 • Бичиг хэрэгт төвлөрөн хадгалагдаж буй баримт бичгийг дараа оны эхэнд ангилан төрөлжүүлж, хэрэг бүрдүүлэх, байнга хадгалах баримт бичигт архив зүйн боловсруулалт хийж, байгууллагын архивт шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулах,
 • Зохион байгуулалтын нэгжүүдийн албан хэрэг хөтлөлт, баримт бичигтэй ажиллах ажиллагаанд хяналт тавих, арга зүйн удирдлагаар хангах.

Бичиг хэргийн ажилтнуудын эрх үүрэг, хариуцлагыг тэдгээрийн ажлын байрны тодорхойлолтод нарийвчлан тусгана.

Үндэсний архивын газрын даргын 2007 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдрийн 59 дүгээр тушаалаар баталсан” Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар”-ын 10.1 дэх хэсэгт зааснаар архивын ажлын зохион байгуулалтын үндэс дараахь зүйлүүд хамаарна.

 • Архивын дүрмийг архивын ажилтан /эрхлэгч/ боловсруулж, зохих төрийн архиваас санал авсаны үндсэн дээр байгууллагын дарга батална.
 • Архивын ажилтан /эрхлэгч/-ыг байгууллагын даргын тушаалаар томилж, чөлөөлнө. Архивын ажилтан /эрхлэгч/ нь архивын зорилтыг хэрэгжүүлэх чиг үүргийг биечлэн хариуцна.
 • Архивын ажилтан /эрхлэгч/ нь зохих төрийн архиваас арга зүйн зөвлөгөө авч тогтмол харилцаатай ажиллана. Шаардлагатай тохиолдолд тодорхой удирдамжийн дагуу зохих төрийн архивт танилцах дадлага хийж болно.
 • Архивын ажилтан /эрхлэгч/ нь батлагдсан орон тооны дагуу ажлын байр /албан тушаалын заавар/-ны тодорхойлолттой байна. Түүнд  архивын ажилтан /эрхлэгч/-ы хийж гүйцэтгэх ажлын үндсэн төрөл, хүлээх эрх, үүргийг тодорхой тусгасан байна.

Архивын ерөнхий газрын даргын 2009 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн 68 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан “Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар”-ын 5 дугаар зүйлд зааснаар иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд хандаж гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэхдээ холбогдох хууль тогтоомж болох дараах нийтлэг журмыг удирдлага болгоно.

Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх, хариу өгөх

 • өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэхээр хүлээн авсан ажилтан өргөдөлд дурдсан асуудлыг шууд шийдвэрлэх боломжтой бол ажлын 3-5 хоногийн дотор зохих хариуг өгнө.
 • бусад өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсан өдрөөс хойш 15 хоногт багтаан шийдвэрлэнэ. Нэмэлт судалгаа, тодруулга шаардлагатай тохиолдолд уг хугацааг 30 хүртэл хоногоор нэмж сунгаж олно. Хугацаа сунгасан тухай өргөдөл гаргагчид мэдэгдэнэ.
 • харьяаллын биш өргөдөл, гомдлыг харьяалах газарт нь ажлын 5 хоногийн дотор шилжүүлж, өргөдөл гаргагчид энэ тухай хариу мэдэгдэнэ.
 • хэрэв тухайн иргэний өргөдөл, гомдлыг эрх бүхий байгууллагууд хамтран шийдвэрлэх шаардлагатай бол өргөдлийг хүлээн авсан байгууллага өөрийн эрх хэмжээний асуудлыг хянан шийдвэрлэж, бусад асуудлыг холбогдох байгууллагад уламжилж, бүртгэлээр хяналт тавих бөгөөд эцсийн хариуг хуулинд заасан хугацаанд өргөдөл гаргагчид бичгээр гаргаж, явуулна.
 • иргэдээс ирүүлсан өргөдөл, гомдлыг хуулийн дагуу үнэн зөв, шуурхай шийдвэрлэхийн тулд байгууллагын захиргаа нь өргөдөл гомдлын мөрөөр судлах, тодруулах, шалгалт хийх зэрэг зохион байгуулалтын арга хэмжээ авна.
 • өргөдөл, гомдол хариуцсан мэргэжилтэн шууд шийдвэрлэх боломжгүй бөгөөд удаан хугацаанд шийдвэрлэгдэх /сургуульд суралцуулах, орон сууц олгуулах гэх мэт/-ээр гаргасан өргөдлийг бүртгэлд бүртгэж, шийдвэрлэлтэд нь тогтмол хяналт тавина.
 • гомдлыг удирдах албан тушаалтан өөрийн бүрэн эрх хэмжээний хүрээнд шийдвэрлэнэ.
 • өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэсэн хариуг амаар буюу харилцах утсаар, цахим сүлжээгээр, эсхүл бичгээр зэрэг аль тохиромжтой хэлбэрээр мэдэгдэнэ. Өргөдлийн татгалзсан хариуг зөвхөн бичгээр гаргаж, зохих тайлбартайгаар хүргүүлнэ.
 • өргөдлийн хариуг амаар, харилцах утсаар мэдэгдсэн бол энэ тухай бүртгэлд тэмдэглэнэ.
 • өргөдөл, гомдлыг хянан шийдвэрлэсэн ажилтан шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдлын бүртгэлийн картыг зохих журмын дагуу бөглөн, Төрийн захиргааны удирдлагын газар, хэлтсийн даргад танилцуулан гарын үсэг зуруулж, бичиг хэргийн ажилтан /өргөдөл, гомдол хариуцсан ажилтан /-д хүлээлгэн өгнө.
 • бичиг хэргийн ажилтан /өргөдөл, гомдол хариуцсан ажилтан/ өргөдөл, гомдлыг хяналтаас хасч, оны эцэст архивын дүрмийн дагуу цэгцлэн, товъёог үйлдэж, байгууллагын архивт шилжүүлнэ.
 • Шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдлыг явуулсан хариу болон хавсралт баримтын хамт нэг хэрэг болгон бүрдүүлж, бичиг хэрэгт төвлөрсөн журмаар хадгална. Хувийн чанартай өргөдөл, гомдлыг ажил төрлийн холбогдолтой санал, гомдлоос тусад нь ангилж, хэрэг бүрдүүлнэ.

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэнд хяналт тавих

 • иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, шийдвэрлэх үйл ажиллагаа хууль тогтоомжид нийцэж байгаа эсэхэд Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга буюу бичиг хэргийн ажилтан /өргөдөл, гомдол хариуцсан ажилтан/ хяналт тавина.
 • бичиг хэргийн ажилтан /өргөдөл, гомдол хариуцсан ажилтан/ нь байгууллагад ирсэн өргөдөл, гомдол, хугацаа хэтэрсэн өргөдөл, гомдлын талаархи мэдээ тайланг зохих судалгааны үндсэн дээр гаргаж удирдлагад танилцуулахдаа Бичиг хэргийн ажилтан /дотоод хяналт хариуцсан ажилтан/ байгууллагын хэмжээнд ирсэн хугацаатай албан бичиг, өргөдөл, гомдолд бүртгэл-хяналтын картаар нийтэд нь хяналт тавьж, шийдвэрлэлтийн мэдээг Төрийн захиргааны удирдлагын газар /хэлтэс/-ын даргад 7 хоног тутамд, Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга 14 хоног тутамд байгууллагын даргад танилцуулна. Түүнчлэн өргөдөл, гомдлын агуулга, бүтцийн судалгааг гарган, сар бүр байгууллагын дотоод сүлжээ болон цахим хуудсанд байрлуулах ажлыг зохион байгуулна. Бичиг хэргийн ажилтан нь бүртгэл, мэдээллийн өгөгдлийн санг ашиглан, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт ямар шатандаа байгаа болон хэзээ, хэрхэн шийдвэрлэгдэх талаар иргэдэд шуурхай мэдээлэх үүрэгтэй байна.

Засгийн газрын 1999 оны 164 дүгээр тогтоолын хавсралтаар баталсан “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын хяналтын дүрэм”-ын 18 дахь хэсэгт заснаар байцаагчийн шаардлагыг байгууллага, аж ахуйн нэгж, албан тушаалтан , иргэд хугацаанд нь биелүүлж, хариуг албан ёсоор өгөх үүрэгтэй.

Шалгуулсан байгууллага, аж ахуйн нэгж, албан тушаалтан, иргэн байцаагчийн гаргасан шийдвэрийг үндэслэлгүй гэж үзвэл гомдлоо уг шийдвэр гарсан өдрөөс хойш 10 хоногийн дотор хяналт шалгалт хийсэн байгууллагын эрх баригчид гаргаж болно. Уг гомдлыг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор хянаж шийдвэрлэнэ. Энэхүү шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл гомдлоо зохих журмын дагуу шүүхэд гаргаж болно.

Хууль тогтоомж зөрчсөн буюу энэ дүрмээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй байцаагчид зохих хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

Асуулт 1. Тамга тэмдгийг хаана, хэрхэн дарах вэ?

Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн зааврын 2.3.12- зааснаар баримт бичгийн албан ёсны хүчин төгөлдөр байдал болон албан тушаалтны гарын үсгийг тамга, тэмдэг дарж, баталгаажуулна. Байгууллагын тамгыг дарга, орлогчийн, байгууллагын тэмдгийг зохион байгуулалтын нэгжийн даргын гарын үсэг зурсан баримт бичиг дээр дарна. Тусгайлан заагаагүй бол албан бичгийн гадаадад явуулах хувь дээр тамга, тэмдэг дарахгүй. Тамга, тэмдгийг гарын үсэг зурагдсан хэсгийг оролцуулж, тэгш, тод дарна.

Асуулт 2. Байгууллагын үйл ажиллагаанд үүссэн нийтлэг баримт бичгийг хэдий хугацаанд хадгалах вэ?

Үндэсний архивийн газрын даргын 2007 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдрийн дугаар 160 тушаалын дагуу Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссыг байгуулан баримт бичгийн хадгалах хугацааг тодорхойлж, баримт бичгийг хадгалах болон устгахаар сонгох ажлыг зохион байгуулна.

Асуулт 3. Нууц баримт бичиг, мэдээлэлтэй ажиллах

Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн зааврын 7.1.3.2 -д зааснаар Нууц баримт материалтай танилцах эрх бүхий албан тушаалтан нь эрхлэх ажил үүргийн холбогдолтой нууц баримт бичигтэй танилцах эрхтэй. Төрийн болон байгууллагын нууцтай танилцах эрх бүхий албан тушаалтнаас төрийн нууц баримт бичигтэй задруулахгүй байх баталгааг нууцын ажилтан гаргуулж авна.Дараах төрлийн баримтыг зөвшөөрөлгүй үзэж, ашиглахыг хориглоно. Үүнд:

 • Хувийн харилцааны болон хувь хүний нууцын холбогдолтой баримт бичгүүд;
 • Оюуны өмчийн эрх, худалдааны нууцын холбогдолтой баримт бичгүүд;
 • Төрийн болон байгууллагын нууцад хамаарах баримт бичгүүд;
 • Мөрдөн байцаалтын болон мэргэжлийн нууцын холбогдолтой баримт бичгүүд.

Асуулт 4. Баримт бичгийг ямар хугацаанд шийдвэрлэх вэ?

Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн зааврын 4.2 дахь хэсэгт зааснаар баримт бичгийн шийдвэрлэх хугацааг байгууллагын дотоод баримт бичгийн хувьд тэдгээрийг баталж, мөрдүүлсэн өдрөөс, гаднаас ирсэн бичгийн хувьд бичиг хэрэгт бүртгэж, хүлээн авсан, шийдвэрлэх бичгийн хувьд удирдлага цохолт хийж, холбогдох зохион байгуулалтын нэгж, ажилтанд шилжүүлсэн өдрөөс эхэлж тооцно.

 • шууд шийдвэрлэж болох асуудлыг 1-3 хоногт, бусад асуудлыг 10 хоногийн дотор;
 • бусад байгууллагатай хамтарч шийдвэрлэх, нэмэлт судалгаа, тодруулга хийх бол 30 хоногийн дотор;
 • удирдлага танилцаад шийдвэрлэх хугацааг нь заасан бол дурдсан хугацааны дотор;
 • яаралтай албан бичиг, факсын хариуг 1-3 хоногт;
 • иргэдийн өргөдөл, гомдлын хариуг холбогдох хууль тогтоомжид заасан хугацаанд;
 • баримт бичигт асуудал шийдвэрлэх хугацааг заасан бол дурдсан хугацаанд нь явуулна.

Асуулт 5. Гарын үсгийн бүрдлийн талаар?

Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн зааврын 2.3.11-д зааснаар “Гарын үсэг” бүрдэлд гарын үсэг зурж буй хүний албан тушаалын нэр, гарын үсэг, гарын үсгийн тайлал орно. Хэвлэмэл хуудсан дээр үйлдсэн баримт бичигт албан тушаалын нэрийг сайд, дарга, захирал гэх мэтээр товч, хэвлэмэл хуудсанд байгууллагын нэрийг хэвлээгүй тохиолдолд бүтнээр бичнэ.

 • Гарын үсэг бүрдэлд гарын үсэг зурж буй хүний албан тушаалын нэрийг хамгийн урт мөрөнд голлуулж бичнэ.
 • Албан тушаалын хэвлэмэл хуудсан дээр гарын үсэг зурж буй хүний албан тушаалын нэрийг бичихгүй.
 • Баримт бичигт хэд хэдэн хүн гарын үсэг зурах тохиолдолд тэдгээрийн нэрийг албан тушаалын зэрэг, дэвийн дарааллын дагуу бичнэ.
 • Ижил албан тушаалын хэд хэдэн хүн хамтарч, гарын үсэг зурах тохиолдолд гарын үсгийг нэг мөрөнд байрлуулна.
 • Хэд хэдэн байгууллага хамтран боловсруулсан баримт бичигт гарын үсэг зурах тохиолдолд хэвлэмэл хуудас хэрэглэхгүй.
 • Бусад байгууллагад явуулж буй баримт бичигт байгууллагын дарга буюу орлогч, зохион байгуулалтын нэгжийн дарга байгууллагын дүрэм, дотоод журмаар тодорхойлогдсон эрх үүргийн дагуу гарын үсэг зурна.
 • Төлөвлөгөө, тайлан, удирдамж, танилцуулга зэрэг мэдээлэл-лавлагааны шинж чанартай баримт бичигт зохион байгуулалтын нэгжийн болон албан тушаалын нэрээ зааж, боловсруулсан ажилтан гарын үсэг зурна.
 • Байгууллагын даргын эзгүйд албан баримт бичигт үүрэг гүйцэтгэгч, эсвэл байгууллагын даргыг албан ѐсоор орлож буй албан тушаалтан гарын үсэг зурна.
 • Нэгдсэн удирдлагын зарчмыг үндэслэн тушаал, захирамж зэрэг баримт бичигт байгууллагын дарга гарын үсэг зурна. Хэрэв баримт бичгийн агуулгыг хэд хэдэн байгууллага хариуцаж байгаа бол баримт бичигт 2-оос доошгүй гарын үсэг байна.

Агуулга анх оруулсан: 2020-04-27 Шинэчилсэн: 2020-04-27

Мэдээ мэдээлэл