Улсын бүртгэлтэй холбоотой харилцаа /эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл/ Сервитутын эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

Мэдээлэл оруулаагүй байна !

Мэдээ мэдээлэл