Авто тээврийн үйлчилгээ Автотээврийн хэрэгслийг шинээр бүртгэж, улсын дугаар олгох

Автотээврийн хэрэгслийн өмчлөх эрх болон ашиглалттай холбоотой бүртгэл хөтөлж, тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар, гэрчилгээ олгоно.

Автотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага /Зам, тээврийн хөгжлийн яам/ нь  Автотээврийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.12 дахь заалтад зааснаар Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт ашиглагдаж байгаа Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэлийг хөтлөх үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг.

Тус хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.4 дэх хэсэгт Ашиглагдаж байгаад импортоор орж ирсэн тээврийн хэрэгслийг

 • техникийн оношлогоонд оруулж,
 • стандартын шаардлага хангуулсны дараа улсын бүртгэлд бүртгэж,
 • дугаар олгоно гэж заасан байдаг.

Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журмын 1 дүгээр зүйлийн 1.2 дахь хэсэгт Гүйцэтгэх ажлын тухай хуульд заасны дагуу гүйцэтгэх ажлын зориулалтаар ашиглаж байгаа болон Зэвсэгт хүчин, хилийн ба дотоодын цэргийн Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх үйл ажиллагаа нь энэхүү журамд хамаарахгүй гэж заасан байдаг.

Тус журмын 2 дугаар зүйлийн 2.2 дахь хэсэгт заасны дагуу Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл нь дараах төрөлтэй байна. Үүнд: 

 • шинээр бүртгэх;
 • өмчлөгчийн бүртгэл;
 • техникийн өөрчлөлт;
 • нөхөн олголт;
 • бүртгэлээс хасах;
 • түр дугаар олгох.

Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, дугаар олгох журмын 3 дугаар зүйлд Бүртгэлийн байгууллага болон бүртгэгчийн эрх, үүргийг тусгаж өгсөн байдаг.

 • Бүртгэлийн байгууллага нь бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой статистик мэдээ, тайлан гаргах, өмчлөгч болон техникийн ашиглалттай холбоотой лавлагаа, мэдээлэл өгөх үйл ажиллагааг хариуцна.
 • Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэлийг тухайн бүртгэлийн байгууллагын даргын томилсон бүртгэгч хөтөлнө.
 • Бүртгэгч нь автотээврийн болон эрх зүйн чиглэлээр дээд боловсрол эзэмшсэн, Иргэний хууль болон хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэл, автотээврийн салбарын стандартчиллын талаар автотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын баталсан хөтөлбөрийн дагуу сургалтад хамрагдсан байна.
 • Бүртгэгч нь хувийн дугаар бүхий тэмдэг хэрэглэх ба өөрийн хүлээн авч бүртгэсэн бүртгэлийн мэдүүлэг, автотээврийн хэрэгслийн гэрчилгээнд дарж баталгаажуулна.
 • Бүртгэгч нь бүртгэлийн мэдүүлэг, баримт бичгийн иж бүрдэл, түүний үнэн зөв байдлыг хянан үзэж энэхүү журмын 2.7-д зааснаас бусад тохиолдолд бүртгэн авах ба өөрийн гүйцэтгэсэн бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой хариуцлагыг хуулийн өмнө хүлээнэ.
 • Бүртгэгч нь холбогдох хууль тогтоомж, энэхүү журамд тусгайлан заасан, эсхүл бие даан шийдвэрлэх боломжгүй асуудлыг холбогдох дээд шатны албан тушаалтанд танилцуулан зөвлөмж, чиглэл авна.
 • Бүртгэлийн байгууллага нь автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох үйл ажиллагааг нийтэд нээлттэй ил тод зохион байгуулна. 
 • Бүртгэлийн үйл ажиллагаа явагдаж буй бүх салбар төвүүдэд дэлгэц байршуулан иргэн, хуулийн этгээд улсын бүртгэлийн дугаарыг сонгох боломжоор хангасан байна. 
 • Бүртгэлийн байгууллага иргэд гар утаснаасаа болон бүртгэлийн байгууллагын цахим хуудаст хандаж улсын дугаар захиалах боломжийг бүрдүүлсэн байна. 
 • тухайн автотээврийн хэрэгслийн түүх агуулсан мэдээллийн сан бий болгож холбогдох улстай хамтран ажиллах ажлыг зохион байгуулах. 

 

 Таны судалсан байвал зохих хууль болон бусад эрх зүйн актууд:

 • Автотээврийн тухай хууль (1999 он) ЭНД дарж үзнэ үү.  
 • Монгол Улсын Шадар сайд, Зам тээврийн хөгжлийн сайдын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2018 оны 192 дугаар тушаалын хавсралт Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам ЭНД дарж үзнэ үү.

Автотээврийн тухай хуулийн 171 дүгээр зүйлийн 171.1 дэх хэсэгт Монгол Улсад бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувь хүн тээврийн хэрэгсэл өмчилж авснаас хойш 72 цагийн дотор аймаг, нийслэл дэх автотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын харьяа байгууллагад бүртгүүлнэ гэж заасан байдаг.

Төрийн захиргааны төв байгууллагын харьяа Автотээврийн үндэсний төв ТӨҮГазарт хандаж автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хийлгэнэ. Бүртгэлийг тухайн бүртгэлийн байгууллагын даргын томилсон бүртгэгч хөтөлнө. 

Та тээврийн хэрэгслийн бүртгэл хийлгэх салбаруудын байршлыг ЭНД дарж авна уу. 

Автотээврийн хэрэгслийг шинээр бүртгэх бүртгэлд дараах тээврийн  хэрэгслийг оруулна. Үүнд:   

 • Импортоор оруулж ирсэн,
 • Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн автотээврийн хэрэгсэл байна.

1. Автотээврийн хэрэгслийг шинээр бүртгүүлэхэд дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ. Үүнд:  

 • Тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн маягт бөглөх;  
 • Импортоор оруулж ирсэн шинэ автотээврийн хэрэгслийн техникийн паспорт, үйлдвэрлэгчийн дагалдах бичиг;
 • Ашиглагдаж байгаад импортоор оруулж ирсэн автотээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ, тухайн эрх бүхий байгууллагаас техникийн шаардлага хангаж байгааг тодорхойлсон дүгнэлт, бүртгэлээс хассан тухай тодорхойлолт, тэмдэглэл;
 • Гаалийн бүрдүүлэлт хийснийг нотлох мэдүүлэг, баримт;
 • Монгол Улсад холбогдох байгууллагын зөвшөөрөлтэйгөөр үйлдвэрлэсэн тээврийн хэрэгслийн хувьд техникийн паспорт, Автотээврийн хэрэгслийг таних тэмдгийн дугаар олгосныг баталгаажуулсан баримт;
 • Техникийн хяналтын үзлэгийн дүгнэлт /хяналтын үзлэгт орж тэнцсэн байх/;
 • Автотээврийн хэрэгсэлд улсын дугаар авах талаар гаргасан иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлт, албан бичиг, шилжүүлснийг нотлох бусад баримт;
 • Автотээврийн гэрчилгээний үнэ болон улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт;
 • Өмчлөгчийн иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Жолоочийн хариуцлагын даатгалд даатгуулсан баримт;
 • Тусгай тоноглол суурилагдсан тээврийн хэрэгслийн хувьд нэмэлт төхөөрөмжийн техникийн байдлыг мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагаар шалгуулж баталгаажуулсан дүгнэлт;
 • Авто тээврийн хэрэгсэл экспортлогч улсын экспортлохоос өмнөх үеийн техникийн хяналтын үзлэгийн дүгнэлт.

2. Таны бүрдүүлсэн бичиг баримтыг үндэслэн бүртгэгч дараах дарааллын дагуу хүлээн авч бүртгэл хөтөлнө. Үүнд: 

Таны бичиг баримтын бүрдүүлбэр дутуу эсхүл зөрчилтэй тохиолдолд Автотээврийн хэрэгслийг бүртгэхээс татгалзаж холбогдох бичиг баримтыг буцааж өгдөг. Дараах тохиолдолд Автотээврийн хэрэгслийг бүртгэхээс татгалзана. Үүнд:  

 • бүртгэлийн мэдүүлэг болон баримт бичиг нь бүрэн бус, мэдээлэл зөрүүтэй, засварласан, хуурамчаар үйлдсэн;
 • хуулийн дагуу оногдуулсан торгуулийг төлөөгүй;
 • техникийн хяналтын үзлэгт хамрагдаагүй, тэнцээгүй, жолоочийн хариуцлагын даатгалд даатгуулаагүй;
 • зохих байгууллагын зөвшөөрөлгүй зориулалтыг өөрчилсөн;
 • хуулиар эрх олгогдсон эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаас өмчлөх эрхэд хориглолт, хязгаарлалт хийсэн;
 • өмчлөгч, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өөрийн биеэр ирээгүй;
 • улсын тэмдэгтийн хураамж төлөөгүй.
 • Автотээврийн хэрэгсэл экспортлогч улсын экспортлохоос өмнөх үеийн техникийн хяналтын үзлэгийн дүгнэлт 

Тухайн Автотээврийн хэрэгслийг бүртгэхээс татгалзсан тохиолдолд татгалзсан үндэслэлийг тодорхой тайлбарлан бүртгэлийн мэдүүлэгт тэмдэглэж гарын үсэг, хувийн дугаар бүхий тэмдэг дарж өгнө.

 Бүртгэл хийлгэх хугацаа: 

Автотээврийн тухай хуулийн 171 дүгээр зүйлийн 171.1 дэх хэсэгт Монгол Улсад бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувь хүн тээврийн хэрэгсэл өмчилж авснаас хойш 72 цагийн дотор аймаг, нийслэл дэх Автотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын харьяа байгууллагад /Автотээврийн үндэсний төв/ бүртгүүлнэ.

  Бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх хугацаа:

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт Өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногт багтаан шийдвэрлэнэ. Шаардлагатай тохиолдолд уг хугацааг тухайн байгууллагын удирдах албан тушаалтан 30 хүртэл хоногоор нэмж сунгаж болно. Хугацаа сунгасан тухай өргөдөл, гомдол гаргагчид мэдэгдэнэ гэж заасан байдаг.

Иргэн та Автотээврийн үндэсний төвийн бүртгэлийн асуудал хариуцсан албан тушаалтны шийдвэр, үйл ажиллагаатай холбоотой гомдлыг дээд шатны албан тушаалтанд, дээд албан тушаалтны гаргасан шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл дээд шатны байгууллага болох Зам тээвэр, хөгжлийн яаманд гомдол гаргах эрхтэй.

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт Гомдлыг түүнд холбогдож байгаа байгууллага, албан тушаалтныг харьяалсан дээд шатны байгууллага, албан тушаалтанд, харьяалсан дээд шатны байгууллага, албан тушаалтан байхгүй бол тухайн захиргааны актыг гаргасан байгууллагад, эсхүл гомдол гаргахаар хуульд тусгайлан заасан байгууллагад гаргана гэж заасан байдаг.

 1. Шинээр автотээврийн хэрэгслийг бүртгүүлэхээс өмнө техникийн хяналт үзлэгт орж,  даатгалд заавал даатгуулсан байх шаардлагатай.
 2. Жолоочийн даатгалд даатгуулаагүй тохиолдолд тээврийн хэрэгслийг ашиглан замын хөдөлгөөнд оролцох, тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналт үзлэгт оруулах, улсын бүртгэлд бүртгүүлэхийг хориглоно.

Асуулт 1. БНСУ-аас тээврийн хэрэгсэл оруулж ирж байгаа юм. Хаана бүртгүүлж, дугаар авах вэ?

Сайн байна уу? Автотээврийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.4 дэх хэсэгт  Ашиглагдаж байгаад импортоор орж ирсэн тээврийн хэрэгслийг техникийн оношлогоонд оруулж, стандартын шаардлага хангуулсны дараа улсын бүртгэлд бүртгэж, дугаар олгоно гэж заасан байдаг.  Та Автотээврийн үндэсний төвд хандаж бүртгэлээ хийлгэж, дугаар авах боломжтой бөгөөд бүртгэгч таны бүртгэлийн мэдүүлэг, холбогдох бичиг баримтын үнэн зөв эсэхийг хянаж, техникийн үзүүлэлтийг тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэгийн мэдээлэлд үндэслэн бүртгэл  хийдэг. Бүртгэлийг таны бичиг баримтыг хүлээж аваад тухайн өдөртөө бүртгэл хийгддэг.

Асуулт 2. Манай ах машин худалдаж авсан юм, хөдөө завгүй учир бүртгэлээ хийлгэж амжихгүй байна. Би өмнөөс бүртгэлийг нь хийлгэж болох уу?

Сайн байна уу? Автотээврийн хэрэгслийн өмчлөгчийн мэдээллийг бүртгэхдээ зөвхөн өмчлөгч өөрийн биеэр ирсэн, эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч болон цахим гарын үсгийг үндэслэн бүртгэл хийдэг. Таны ах таньд итгэмжлэл хийж өгөөд тээврийн хэрэгслийн бүртгэлээ хийлгэх боломжтой.

Асуулт 3. Би тээврийн хэрэгслийн бүртгэлээ хийлгэх гээд бичиг баримтаа бүрдүүлж өгсөн боловч бүртгэгч нь бүртгэл хийхээс татгалзсан хариу өгөөд байна. Яаж бүртгүүлэх вэ?

Дараах тохиолдолд автотээврийн хэрэгслийг бүртгэхээс татгалзана.

 • бүртгэлийн мэдүүлэг болон баримт бичиг нь бүрэн бус, мэдээлэл зөрүүтэй, засварласан, хуурамчаар үйлдсэн;
 • хуулийн дагуу оногдуулсан торгуулийг төлөөгүй;
 • техникийн хяналтын үзлэгт хамрагдаагүй, тэнцээгүй, жолоочийн хариуцлагын даатгалд даатгуулаагүй;
 • зохих байгууллагын зөвшөөрөлгүй зориулалтыг өөрчилсөн;
 • хуулиар эрх олгогдсон эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаас өмчлөх эрхэд хориглолт, хязгаарлалт хийсэн;
 • өмчлөгч, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өөрийн биеэр ирээгүй;
 • улсын тэмдэгтийн хураамж төлөөгүй.

Тухайн автотээврийн хэрэгслийг бүртгэхээс татгалзсан тохиолдолд татгалзсан үндэслэлийг тодорхой тайлбарлан бүртгэлийн мэдүүлэгт тэмдэглэж гарын үсэг, хувийн дугаар бүхий тэмдэг дарж өгдөг. Та тээврийн хэрэгслийн бүртгэл хийлгэхэд дээрх зөрчил байвал зөрчилөө арилгаад бичиг баримтаа дахин бүрдүүлж бүртгэл хийлгэх боломжтой.

Асуулт 4. Миний бичиг баримт ямар ч зөрчилгүй байхад тээврийн хэрэгслийг маань бүртгэхээс татгалзаад байна. Бүртгэгчийн үйл ажиллагаанд хаана гомдол гаргах вэ?

Сайн байна уу? Та Автотээврийн үндэсний төвийн бүртгэлийн асуудал хариуцсан албан тушаалтны шийдвэр, үйл ажиллагаатай холбоотой гомдлыг дээд шатны албан тушаалтанд, дээд албан тушаалтны гаргасан шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл дээд шатны байгууллага болох Зам тээвэр, хөгжлийн яаманд гомдол гаргах эрхтэй.

Агуулга анх оруулсан: 2020-01-03 Шинэчилсэн: 2020-02-03

Мэдээ мэдээлэл