Шүүхийн шинжилгээ Шүүх эмнэлгийн магадлан шинжилгээ /Эрүүл мэндийн хохирлын зэрэг тогтоох болон эрүүл мэндийн байдал тогтоох үзлэг, хэргийн материал, цогцос болон шарил шинжлэх/

Шүүх эмнэлгийн бүх төрлийн магадлан шинжилгээг шинжээч томилох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны шийдвэрээр явуулна. Үүнд: мөрдөгч, прокурор, шүүхийн тогтоол, шүүгчийн захирамж, төрийн эрх бүхий байгууллагын хүсэлт орно.

 • Эрүүгийн хууль ЭНД дарж үзнэ үү.
 • Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль ЭНД дарж үзнэ үү.
 • Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль ЭНД дарж үзнэ үү.
 • Шүүхийн шинжилгээний хууль ЭНД дарж үзнэ үү.
 • Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль ЭНД дарж үзнэ үү.
 • Шүүх эмнэлгийн шинжилгээ хийх журам
 • Гэмтлийн зэрэг тогтоох журам
 • Цогцост шинжилгээ хийх журам

Нийслэлд Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн Шүүх эмнэлгийн шинжилгээний газар, орон нутагт аймгуудын шүүхийн шинжилгээний алба.

 • Шинжээч томилох эрх бүхий этгээдийн тогтоол, захирамж
 • Иргэний үнэмлэх болон түүнтэй адилтгах бусад баримт бичиг
 • Эмнэлэгт үзүүлсэн бол үзлэг хийсэн тэмдэглэл, амбулаторийн карт, өвчний түүхийн хуулбар, рентген, КТГ зураг гэх мэт эмнэлгийн бичиг баримтууд.
 • Төрийн санд төлбөр тушаасан баримт.

Нийслэлд Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн Шүүх эмнэлгийн шинжилгээний газар, орон нутагт аймгуудын шүүхийн шинжилгээний албадууд 24 цагаар үзүүлэх ба “Шүүх эмнэлгийн шинжилгээ хийх журам”-д заасан хугацаанд дүгнэлт гаргана. Үүнд:

 1. Хүний биед үзлэг хийсэн бол ажлын 3 хоног
 2. Нэмэлт шинжилгээ хийсэн бол ажлын 5 хоног
 3. Цогцос шинжилсэн бол ажлын 10 хоног
 4. Эд эсийн болон нэмэлт шинжилгээ хийсэн эсхүл хэргийн материалаар шинжилгээ хийсэн бол ажлын 21 хоног
 5. Лабораторийн нарийн шинжилгээ хийсэн бол ажлын 21 хоногт багтаан дүгнэлтийг гаргана. Нэмэлт материал шаардагдах тохиолдолд шинжээч томилсон этгээдэд мэдэгдэж хугацааг сунгаж болно.

Шинжээчийн дүнэлтийг үндэслэл муутай, дутуу, эсхүл үндэслэлгүй гэж үзвэл шинжээч томилсон эрх бүхий этгээдэд нэмэлт болон дахин шинжилгээ хийлгэх хүсэлт гаргаж болно.

Шинжээчийн ёс зүй, зан харилцаатай холбоотой өргөдөл, гомдлыг Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын хэлтэст гаргаж болно.

Эрүүл мэндийн хохирлын зэрэг тогтоох /гэмтлийн зэрэг/, эрүүл мэндийн байдал тогтоох, хэргийн материалаар шинжилгээ хийх, цогцос шинжлэх зэрэг шүүх эмнэлгийн бүх төрлийн шинжилгээг зөвхөн цагдаа, хуулийн байгууллагын шийдвэрээр хийх ба хувь хүний хүсэлт, гомдлоор шинжилгээ хийдэггүй тул иргэд эрүүл мэнд, амь нас хохирсон хэргийн үед заавал цагдаа, хуулийн байгууллагад мэдэгдэж шинжээч томилсон тогтоол авч ирэх шаардлагатай.

Асуулт 1. Шинжээч томилсон тогтоолыг хаанаас авах вэ?

Тухайн хэрэг учрал болсон газрын харъяалах аймаг, дүүргийн цагдаагийн хэлтсээс авна.

Асуулт 2. Шинжээчийн дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрөхгүй буюу дахин дүгнэлт гаргуулах, нэмэлтээр материал өгч дүгнэлтэнд тусгуулах боломжтой юу?

 Шинжээч томилсон этгээдэд дахин болон нэмэлт дүгнэлт гаргуулах тухай хүсэлт гаргаж болно.

Асуулт 3. Гэмтлийн зэрэг тогтоох журам болон шинжилгээний талаарх мэдээллийг хаанаас авч болох вэ?

Гэмтлийн зэрэг тогтоох журмын мэдээллийг сайт болон ШШҮХ-ийн сайтаас авч болно.

Шинжилгээний талаарх мэдээллийг ШШҮХ-ийн Шүүх эмнэлгийн шинжилгээний газрын утас:70113408 мөн ШШҮХ-ийн Шинжилгээний бүртгэл мэдээллийн хэлтсийн 70004022, 264022 утсаар лавлаж болно.

Агуулга анх оруулсан: 2019-05-08 Шинэчилсэн: 2019-05-08

Мэдээ мэдээлэл