Татварын харилцаа Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар

Монгол Улсын автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлд зааснаар Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэл эзэмшиж буй хувь хүн, аж ахуйн нэгж, байгууллага албан татвар төлөгч байна.

Албан татвар ногдох авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгсэл:

1/ бүх төрлийн ачааны автомашин;

2/ автобус;

3/ суудлын автомашин;

4 /мотоцикл;                   

5/үйлдвэрлэгчээс тусгайлан тоноглосон, хүнсний технологийн тээвэрлэлтийн зориулалт бүхий автомашинаас бусад хүн болон ачаа тээвэрлэхэд зориулагдаагүй тусгай зориулалт бүхий автомашин;

6/трактор, өөрөө явагч бусад хэрэгсэл;

7/авто чиргүүл /Монгол Улсын автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйл/

Албан татварын хэмжээ /Монгол Улсын автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын тухай хуулийн 5 дугаар зүйл/

Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн төрөл

Жилд ногдуулах албан татварын дээд, доод хязгаар /төгрөгөөр/

Улаанбаатар хот, Дархан-Уул, Орхон аймгийн төвийн сумд

  Бусад сумд

1

2 дугуйтай мотоцикл

2 000-3 000

1 800-2 700

2

З дугуйтай мотоцикл

3 000-4 500

2 800-4 200

3

Суудлын автомашин:

а/ 2001 смЗ хүртэл

б/ 2001-3001 смЗ хүртэл

 в/ 3001 смЗ болон түүнээс дээш

/Цилиндрийн багтаамжийн нэг см3 тутамд төгрөгөөр/

16-24

18-27 22-33

 

14-21

16-24 20-30

4

Микроавтобус /15 хүртэл суудалтай/

35000-52500

28 000-42 000

5

Автобус

52000-78000

40 000-60 000

6

Ачааны автомашин:

          1/ 1 хүртэл тн-ын даацтай

          2/ 1-2 тн-ын даацтай

          З/ 2-3 тн-ын даацтай

          4/ 3-5 тн-ын даацтай

          5/ 5-8 тн-ын даацтай

          6/ 8-10 тн-ын даацтай

          7/ 10-20 тн-ын даацтай

          8/ 20-30 тн-ын даацтай

          9/ 30-40 тн-ын даацтай

          10/ 40-50 тн-ын даацтай

          11/ 50-60 тн-ын даацтай

          12/ 60-70 тн-ын даацтай

          13/ 70-80 тн-ын даацтай

          14/ 80-90 тн-ын даацтай

          15/ 90-100 тн-ын даацтай 16/ 100 тн-оос дээш даацтай

 

25000-37500

35000-52500

45000-67500

55000-82500

80000-120000

90000-135000

100000-150000

140000-210000

180000-270000

220000-330000

280000-420000

320000-480000

360000-540000

400000-600000

440000-660000

480000-720 000

 

20 000-30 000

28 000-42 000

36 000-54 000

44 000-66 000

64 000-96 000

72 000-108 000

80 000-120 000

120 000-180 000

160 000-240 000

200 000-300 000

240 000-360 000

280 000-420 000

320 000-480 000

380 000-570 000

420 000-630 000

440 000-660 000

7

Тусгай зориулалтын автомашин

16 000-24 000

15 000-22 500

8

Трактор, өөрөө явагч бусад хэрэгсэл

14 000-21 000

11 200-16 800

9

Бага оврын трактор

7 000-10 500

5 600-8 400

10

Чиргүүл /даацын 1 тонн тутамд/

5 500-8 250

5 500-8 250

 

Улсын бүртгэлд байгаа автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлд тэдгээрийг ашиглаж байгаа эсэхийг үл харгалзан албан татвар ногдуулна.

Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэл ашиглалтаас хасагдсан тохиолдолд улсын бүртгэлээс хассан тухай албан ёсны баримт бичгийг үндэслэн түүнд ногдох албан татварыг дараа улирлаас эхлэн зогсооно. Албан татвар төлөгч автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэл өмчлөх эрхээ бусдад шилжүүлсэн тохиолдолд түүний албан татвар төлөх үүрэг дараа улирлаас эхлэн дуусгавар болно. /Монгол Улсын автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын тухай хуулийн 6 дугаар зүйл/

1. Хувь хүн нь авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн жилийн албан татварыг жилд нэг удаа тухайн жилийн 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс өмнө харьяалах татварын албанд төлнө. Хэрэв 6 дугаар сарын 1-нээс хойш авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийг импортоор оруулж ирсэн бол харьяалах татварын албанд тухайн жилдээ багтаан үлдсэн хугацаанд ногдох татварыг төлнө.

2. Аж ахуйн нэгж, байгууллага автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн жилийн албан татварыг тэнцүү хэмжээгээр улирал бүрийн сүүлчийн сарын 25-ны дотор багтаан төсөвт төлж дараа оны 2 дугаар сарын 15-ны дотор тайланг татварын албанд ирүүлнэ.

3. Татвар төлөгч дараа улирал, жилийн албан татварыг урьдчилан төлж болно. /Монгол Улсын автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын тухай хуулийн 7 дугаар зүйл/

Агуулга анх оруулсан: 2018-09-12 Шинэчилсэн: 2023-10-03

Мэдээ мэдээлэл