Хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгаалал Хэвлэл, мэдээлэл, цахим орчин дахь хүүхэд хамгаалал

Хэвлэл, мэдээлэл, цахим орчин дахь хүүхэд хамгаалал

Хэвлэл, мэдээлэл, цахим орчин дахь хүүхэд хамгаалал

Эцэг, эх, асран хамгаалагч гэр бүлийн орчинд, багш, сургуулийн ажилтан сургуулийн орчинд, хуулиар үүрэг хүлээсэн төрийн байгууллага, хуулийн этгээд бусад орчинд өөрсдийн эрх, үүргээ хэрэгжүүлэх замаар хүүхдийг түүний хөгжил, эрүүл мэнд, хүмүүжил, төлөвшилд, сөрөг нөлөө үзүүлэхүйц тоглоом мэдээ, мэдээлэл зар сурталчилгаа, цахим сүлжээнээс хамгаална.

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

Агуулга анх оруулсан: 2018-09-05 Шинэчилсэн: 2018-09-05

Мэдээ мэдээлэл