Улсын бүртгэлтэй холбоотой харилцаа /эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл/ Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд урьдчилсан тэмдэглэл хийлгэх

Мэдээлэл оруулаагүй байна !

Мэдээ мэдээлэл