Даатгалын төрөл ангилал Даатгалын тохиолдол, гэрээ нөхөн төлбөр

Даатгалын тохиолдол гэдэг нь даатгуулсан зүйлд учирсан хохирол, тохиролцсон болзол бүрдэхийг ойлгоно. Даатгалын нөхөн төлбөр гэдэг нь гэрээний дагуу даатгалын тохиолдол үүссэн нөхцөлд даатгагчаас даатгуулагчид олгох мөнгөн хөрөнгийг ойлгоно.

Даатгалын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд зааснаар даатгагч нь хууль болон гэрээнд заасан нөхцөлийн дагуу даатгуулагчийн өргөдөл, даатгалын баталгааны эх хувь, учирсан хохирлын тухай хохирол үнэлэгчийн бичгээр гаргасан дүгнэлт, акт материал, шаардлагатай гэж үзвэл холбогдох мэргэжлийн байгууллагын гаргасан дүгнэлт, тодорхойлолтыг үндэслэн даатгуулагчид даатгалын нөхөн төлбөрийг олгоно. Даатгалын гэрээнд заасан тохиолдолд нөхөн төлбөрийг даатгуулагчийн буруугаас хохирсон гуравдагч этгээдэд шууд олгож болно.

Таны судалсан байвал зохих хууль, бусад эрх зүйн актууд:

 • Даатгалын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга 2004 он/ ЭНД дарж үзнэ үү.
 • Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль ЭНД дарж үзнэ үү.
 • Сайн дурын даатгалын хэлбэр ЭНД дарж үзнэ үү.
 • Жолоочийн даатгалын баталгааны загвар, түүнийг хэрэглэх журам ЭНД дарж үзнэ үү.
 • Албан журмын даатгагчдын холбооны дүрэм ЭНД дарж үзнэ үү.

Даатгалын тохиолдол, нөхөн төлбөртэй холбоотой асуудлаар Санхүүгийн зохицуулах хорооны Даатгалын газарт хандана.

Нөхөн төлбөрийн шийдвэрлэлт Нөхөн төлбөрийн шаардлагатай материалыг бүрэн хүлээж авснаас хойш тухайн материалын судалгааны цар хүрээнээс хамаарч ажлын 3-10 хоногт шийдвэрлэх бөгөөд даатгуулагч таны бүрдүүлж өгсөн материалд үндэслэн шийдвэр бодитоор гардаг болно.

Нөхөн төлбөр авах хэлбэр:

 1. Мөнгөн хэлбэрээр

 2. Бусад хэлбэрээр /Засварын газраар засуулах /

Даатгалын нөхөн төлбөрийг дараах баримтыг үндэслэн олгоно:

 • Даатгуулагчийн өргөдөл

 • Даатгалын баталгааны эх хувь

 • Учирсан хохирлын тухай хохирол үнэлэгчийн бичгээр гаргасан дүгнэлт, акт материал

 • Шаардлагатай гэж үзвэл холбогдох мэргэжлийн байгууллагын гаргасан дүгнэлт, тодорхойлолт

Нөхөн төлбөрийн шаардлагатай материалыг бүрэн хүлээж авснаас хойш тухайн материалын судалгааны цар хүрээнээс хамаарч ажлын 3-10 хоногт шийдвэрлэнэ.

Аливаа этгээд даатгалын үйл ажиллагаатай холбогдон гарсан маргааныг Зохицуулах хороонд тавьж шийдвэрлүүлэх бөгөөд шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл уг шийдвэрийг хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш ажлын 10 хоногийн дотор шүүхэд давж заалдаж болно.

Арбитрын хэлэлцээртэй бол даатгалын үйл ажиллагаатай холбогдон гарсан маргааныг арбитрын журмаар шийдвэрлэнэ.

Маргааныг Арбитрын журмаар шийдвэрлэх тохиолдолд шүүхэд хамаарахгүй

Нөхөн төлбөр олголт: Шаардлагатай бичиг баримт бүрдүүлнэ.

Эд хөрөнгийн даатгалын нөхөн төлбөрийн материалын бүрдэл:

 • Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл

 • Даатгалын гэрээ эх хувиар

 • Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар

 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар

 • Мэргэжлийн байгууллагын тодорхойлолт /СӨХ, ОСНААК, ОБЕГ, УЦУОЭШХ, Маягт №-ийг бөглүүлэх/

 • Хохирогч тал байгууллага бол нөхөн төлбөр хүссэн албан бичиг

 • Буруутай этгээд байгаа бол буруутай этгээдийн хаяг байршил, иргэний үнэмлэхний хуулбар

Албан журмын даатгалын нөхөн төлбөрийн материалын бүрдэл

 1. Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл

 2. Даатгалын гэрээ эх хувиар

 3. Жолооны үнэмлэх, Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар /2 тал/

 4. Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт /ЗЦГ, ЦГ, ОБЕГ, УЦУОЭШХ/

Замын цагдаагийн тодорхойлолт

Замын цагдаагийн акт

Хэмжилт хийсэн гар зураглал

Бүрэлдэхүүнтэй шинжээч очсон үед:

            Хэргийн газрын үзлэг хийсэн тэмдэглэл

            Гэрэл зургийн үзүүлэлт

            Замын цагдаагийн акт

            Согтуурал шалгасан магадлагаа /шаардлагатай тохиолдолд /

            Техникийн шинжээчийн дүгнэлт /хийгдсэн тохиолдолд/

 1. Эрүүл мэнд хохирсон тохиолдолд

ГССҮТ-ийн үзлэг хийсэн нарийн хуудас

Амбулаторын карт

Эмчлэгч эмчийн дүгнэлт

Шинжилгээний хариу

Шүүх эмнэлгийн шинжээчийн дүгнэлт /шаардлагатай тохиолдолд/

Хохирогч тал гомдолгүй гэх баримт

 1. Нас барсан тохиолдолд

Нас барсны гэрчилгээ

Задлан шинжилгээний хариу

Хохирогчийн хууль ёсны өв залгамжлагчийн өргөдөл хүсэлт

Прокурорын тогтоол / шаардлагатай тохиолдолд/

Шүүхийн шийдвэр /шаардлагатай тохиолдолд/

 1. Хохирол үнэлгээний тайлан

 2. Оршуулгын зардлын баримт

 3. Эмнэлэг эмчилгээний зардлын баримт

 4. Хохирогч тал байгууллага бол нөхөн төлбөр хүссэн албан бичиг

Даатгагч дараахь үндэслэлээр нөхөн төлбөрийг бүрэн буюу түүний зарим хэсгийг олгохоос татгалзаж болно:

 • Даатгуулагч санаатайгаар хохирол учруулсан буюу даатгалын тохиолдол бий болох нөхцөл, орчныг бүрдүүлсэн;

 • Даатгуулагч даатгалын зүйлийн талаар даатгагчид худал мэдээлсэн, хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон;

 • Даатгалын гэрээнд зааснаас бусад шалтгаанаар хохирол гарсан;

 • Гарсан хохирлыг даатгуулагч буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлсэн;

 • Хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл.

Даатгагч дараах тохиолдолд нөхөн төлбөр олгохгүй

 1. Даатгалын тухай хуулийн 8.5-д заасны дагуу /Санаатайгаар хохирол учруулсан буюу даатгалын тохиолдол бий болох нөхцөл орчныг бүрдүүлсэн, даатгалын зүйлийн талаар даатгагчид худал мэдээлсэн хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон, гэрээнд заасан даатгалын эрсдлээс бусад шалтгаанаар хохирол гарсан, хохирлыг буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлсэн, хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл/;

 2. Дайн байлдаан, хувьсгал, үймээн самууны үр дагавар; цөмийн идэвхит хог, хаягдал түүнээс үүсэх бохирдолт зэргийн улмаас үүссэн хохирол;

 3. Хууль болон эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр эсвэл олгосон зөвшөөрлийг зөрчсөн байдлаар буюу стандарт хэмжээнээс хэтэрсэн ачаа чиргүүл, шатах тослох материал, химийн эсвэл тэсрэх бодис ачиж тээвэрлэсэн;

 4. Хуучрах, зэврэх болон ердийн элэгдэл, /втулка амаржин, мотор, кроп явах эд анги / хорогдлын үр дагавар, үйлдвэрийн гажиг, механикийн, бүтцийн гэмтэл, түүний үр дагавар;

 5. Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол үйлдвэрийн бус нэмэлт тоноглол, /нэмэлт гэрэл, цахилгаан төхөөрөмж / хэрэгслүүдээс үүдэлтэй гэмтэл, хохирол; гэрээнд заасан эрсдэлээс бусад үед үүссэн дугуйны хохирол;

 6. Даатгагчаас зөвшөөрөл авалгүйгээр ямар нэгэн санал гаргах, төлбөр хийх, эсвэл аливаа саналыг хүлээн зөвшөөрөх, өөрийнхөө бурууг хүлээх, хохирлыг нөхөн барагдуулах оролдлого хийсэн, зөвшөөрөл авалгүйгээр хийгдсэн засварын ажил түүний үр дагавар;

 7. Автотээврийн хэрэгслийг хууль тогтоомжийн дагуу хураасан, устгасан; дайчилгаанаас үүдэлтэй хохирол;

 8. Автотээврийн хэрэгслийг уралдаан тэмцээнд ашигласан, найдвартай эсэх эсвэл чадварыг нь туршсан;

 9. Төрөл бүрийн хүү, торгууль;

 10. Даатгуулагч нь гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй биелүүлхээс зайлс хийсэн тохиолдол;

 11. Нотолгоогүй хохирол;

 12. Эмблем болон 3-с дээш удаагийн толины хулгай /хулгайн эрсдэлийн даатгалтай нөхцөлд/

 13. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль 12-р зүйл “ Тээврийн хэрэгслийн жолоочид хориглох зүйл:”

 • Согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис хэрэглэсэн болон хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж чадахааргүй өвчтэй болон ядарсан үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодох;

 • Тээврийн хэрэгслээ гарааш, хоноглох зогсоолд тавиагүй бол замын хөдөлгөөнд оролцохыг түр завсарлах үедээ ч согтууруулах ундаа хэрэглэх;

 • Стандартын шаардлага хангаагүй, хөдөлгөөнд аюул учруулж болзошгүй бүрэн бус, эсхүл тогтоосон журмын дагуу улсын бүртгэлд ороогүй, улсын дугааргүй тээврийн хэрэгслээр хөдөлгөөнд оролцох

 • Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхгүй буюу эрхтэй боловч согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис хэрэглэсэн хүнд тээврийн хэрэгслээ шилжүүлэн жолоодуулах;

 • Тээврийн хэрэгслээр замын хашлага давах, батлагдсан замаас гарч шинэ зам гаргах, газрын хөрс, хадлан тариалангийн талбай, батлагдсан гарамгүй газраар гол мөрөн гатлах

 • Тээврийн хэрэгслийн хурдыг тогтоосон хэмжээнээс хэтрүүлэх буюу шалтгаангүйгээр хэт удаан явах, эсхүл огцом зогсох зэргээр хөдөлгөөн саатуулах;

 • Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль 14-р зүйл “Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын үүрэг”

-Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрмийн 2-р хавсралтанд заагдсан “Тээврийн хэрэгслийн ашиглахыг хориглох эвдрэл гэмтлийн техникийн зөрчилтэй тээврийн хэрэгсэлийн ашиглах, хаягдал утааны найрлага дахь бохирдуулах бодис, утааны тортогжилтын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг тогтоосон стандартын шаардлага хангаагүй, хөдөлгөөнд аюул учруулахаар бүрэн бус, тогтоосон журмын дагуу улсын бүртгэл, техникийн үзлэг тооллогод ороогүй, улсын дугааргүй тээврийн хэрэгслийг хөдөлгөөнд оролцуулахгүй байх;

-согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис хэрэглэсэн, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж чадахааргүй өвчтэй буюу ядарсан, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн ангилал нь тохирохгүй, эсхүл жолоодох эрхийн үнэмлэхгүй хүнээр тээврийн хэрэгсэл жолоодуулахгүй байх;

-Тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр, хаяг, эзэмшиж буй тээврийн хэрэгслийн марк, хөдөлгүүрийн болон арлын дугаар өөрчлөгдөх бүрд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын улсын албанд ийнхүү өөрчлөгдсөнөөс хойш долоо хоногийн дотор бүртгүүлж мөн даатгалын байгууллагад мэдэгдэх;

-Нэг тэнхлэгт хоёр өөр хээтэй дугуй тавих, мөн зохих улирлын дугуй тавиагүйн улмаас үүссэн хохирол.

Асуулт 1. Жолоочийн даатгалын тухай хуулиар иргэн хүн шинэ машин аваад оношлогоонд хамрагдах, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ авах болон улсын дугаар авахаас өмнө даатгал хийх шаардлага гарч байна. Харин даатгал хийлгэхийн тулд тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ улсын дугаар шаардагдаж байна.Алийг нь эхэлж авах вэ? Яаж энэ асуудлыг шийдэх вэ? \

Жолоочийн даатгалын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлд заасанчлан тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч бүр жолоочийн даатгалд заавал даатгуулж, тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч жолоочийн даатгалд даатгуулаагүй тохиолдолд тухайн тээврийн хэрэгслийг ашиглан замын хөдөлгөөнд оролцох, тээврийн хэрэгслийг техникийн хяналтын үзлэгт оруулах, улсын бүртгэлд бүртгүүлэхийг хориглосон. Иймээс даатгалын гэрээг эхлээд хийлгэх шаардлагатай бөгөөд шинэ тээврийн хэрэгслийн хувьд даатгагч тээврийн хэрэгслийн арлын дугаараар даатгалыг хийж, техникийн хяналтын үзлэг оношлогоонд орж, улсын дугаар авсны дараагаар даатгуулагч даатгагчид эргэж мэдэгдэн даатгалын гэрээ, мэдээллийн санд мэдээллийг бүрэн хэмжээнд нөхөн оруулах боломжтой.

Асуулт 2. Даатгагч зөвхөн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх үү?

 Даатгалын тухай хуульд зааснаар Даатгагч нь Монгол Улсад болон гадаад улсад гагцхүү даатгалын үйл ажиллагаа болон түүнтэй холбоотой үйл ажиллагаа эрхэлнэ.

Асуулт 3. Даатгагч нь ерөнхий захиргааныхаа хаягийг өөрчилбөл энэ тухайгаа хаана хэдийд хандах вэ?

Даатгагч нь ерөнхий захиргааныхаа хаягийг өөрчилбөл ажлын 5 хоногийн дотор Зохицуулах хороонд мэдэгдэнэ.

Асуулт 4. Даатгагч нь гадаадад даатгалын үйл ажиллагаа явуулахдаа хаанаас зөвшөөрөл авах вэ?

Даатгагч нь өөрийн салбар, төлөөлөгчийн газраа гадаад улсын нутаг дэвсгэрт нээх, түүгээр дамжуулан даатгалын үйл ажиллагаа явуулахдаа Зохицуулах хорооноос бичгээр зөвшөөрөл авна.

Асуулт 5. Холбогдох этгээд гэдэгт юу хамаарах вэ?

Даатгагч болон даатгагч байсан этгээд, эсхүл түүний хараат болон охин компани хамаарна.

Асуулт 6. Албадлагын арга хэмжээний төрөл гэж юу вэ?

Зохицуулах хороо дараах төрлийн албадлагын арга хэмжээг хэрэглэнэ:

 1. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх;

 2. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох;

 3. Шалгагч томилох;

 4. Даалгавар өгөх;

 5. Даатгалын үйл ажиллагааг зохистой явуулах талаар зөвлөх үүрэг бүхий дадлага туршлагатай мэргэжилтэн томилох;

Асуулт 7. Тусгай зөвшөөрлийг ямар үндэслэлээр түдгэлзүүлэх вэ?

Санхүүгийн зохицуулах хороо тусгай зөвшөөрлийг дараах үндэслэлээр түдгэлзүүлнэ:

 • Албадлагын арга хэмжээ авах үндэслэлийн аль нэг нь илэрсэн;

 • Тусгай зөвшөөрөл олгосноос хойш 6 сарын дотор үйл ажиллагаагаа эхлээгүй, эсхүл үйл ажиллагаагаа зогсоосон;

 • Тусгай зөвшөөрлийн жил бүрийн төлбөрийг төлөх хугацаа өнгөрснөөс хойш 2 сарын дотор төлөөгүй.

Асуулт 8. Тусгай зөвшөөрлийг хэр хугацаагаар түдгэлзүүлдэг вэ?

 • Зохицуулах хорооноос тогтоосон хугацаагаар;

 • Зохицуулах хорооноос тавьсан шаардлага, өгсөн даалгаврыг биелүүлэх хүртэл түдгэлзүүлнэ.

Асуулт 9. Даатгалын тухай хуульд мэдээллийн нууцлалыг хадгалах тухай юу гэж заасан байдаг вэ?

Зохицуулах хороо  болон холбогдох бусад байгууллага, албан тушаалтан нь даатгалын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжид заасан өөрийн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ дараах этгээдтэй холбоотой аливаа мэдээллийг бусдад задруулахыг хориглоно:

 1. Тусгай зөвшөөрөл авахаар өргөдөл гаргасан этгээд;

 2. Даатгагч эсхүл даатгагч байсан этгээд, тэдгээрийн хараат болон охин компани;

 3. Даатгуулагч, эсхүл даатгуулагч байсан этгээд.

Асуулт 10. Мэдээллийн нууцлалыг бусдад задруулаагүй гэж үзэх тохиолдол байдаг уу?

 • Тухайн этгээд өөрийн нууцыг задруулахыг бичгээр зөвшөөрсөн;

 • Зохицуулах хороо шаардсан;

 • Шүүх болон прокурор, цагдаа, тагнуул, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажлын шаардлагаар тэдгээр байгууллагын удирдлага хүсэлт гаргасан;

 • Даатгалын тухай хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэх зорилгоор тухайн этгээд мэдэх шаардлагатай;

 • Уг мэдээллийг олон нийт бусад эх сурвалжаас мэдэх боломжтой, эсхүл нэгэнт мэдээлэгдсэн;

 • Тухайн мэдээлэлтэй холбогдох даатгалын тухай хуулийн 81.1-д заасан этгээдийг таних боломжгүй байдлаар буюу мэдээллийг товчлол, эсхүл статистик тоо баримтаар мэдээлэх;

 • Даатгалын тухай хуулийн 66 дугаар зүйлд заасны дагуу гадаадын зохицуулах байгууллага бичгээр хүсэлт гаргасан.

Асуулт 11. Даатгалын тухай хуульд Зохицуулах хорооны албан хаагчийн хязгаарлагдмал хариуцлагын тухай юу гэж заасан байдаг вэ?

Зохицуулах хорооны албан хаагч даатгалын тухай хууль, холбогдох бусад хууль болон даатгалын багц дүрэмд заасан үүргээ шударга бусаар хэрэгжүүлсэн буюу санаатайгаар хэрэгжүүлээгүй болох нь тогтоогдсоноос бусад тохиолдолд хариуцлага хүлээхгүй.

Асуулт 12. Нөхөн төлбөр хэрхэн авах вэ?

Хохирогчийн амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учирсан бол даатгуулагчийн гэм буруутай нь тогтоогдсон эсэхээс үл хамааран даатгагч болон жолоочийн даатгалын сан нь “Жолоочийн даатгалын тухай хууль” -ийн 16,17 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу нөхөн төлбөрийн хэмжээг тогтоосноос хойш ажлын 10 өдрийн дотор нөхөн төлбөрийг хохирогчид олгоно.

Хохирогчийн эд хөрөнгөнд хохирол учирсан бол даатгуулагчийн гэм буруутай нь тогтоогдсон тохиолдолд “Жолоочийн даатгалын тухай хууль”-ийн 16,17 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу нөхөн төлбөрийн хэмжээг тогтоосноос хойш 1 сарын дотор нөхөн төлбөрийг хохирогчид олгоно.

Жолоочийн даатгалын сангаас нөхөн төлбөр олгоход хохирогч болон буруутай тал дараах материалуудыг бүрдүүлснээр нөхөн төлбөр олгох боломжтой болох юм.

Үүнд:

Хохирогч /хувь хүн/:

 • Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл

 • Иргэний үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

 • Жолооны үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

 • Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

 • Хохирлыг үнэлсэн эрх бүхий байгууллагын дүгнэлт тайлан

 • Хохирол үнэлгээний байгууллагын үйлчилгээний хөлсийг төлсөн санхүүгийн баримтын эх хувь

 • Жолоочийн хариуцлагын даатгалын гэрээ

 • Шаардлагатай гэж үзвэл нэмэлт баримт бичгүүд бүрдүүлнэ.

Буруутай тал / хувь хүн /

 • Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл /Цээж зураг /

 • Иргэний үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

 • Жолооны үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

 • Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

 • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт

 • Даатгалын тохиолдлыг нотолсон, буруутай этгээдийг нь тогтоосон эрх бүхий байгууллагын акт, тодорхойлолт /Цагдаагийн акт гэх мэт/

 • Жолоочийн даатгалын хууль тогтоомжийг зөрчсөний торгуулийг төлсөн баримт

 • Жолоочийн хариуцлагын даатгалд даатгуулсан байх уг даатгалын гэрээгээ авчрах

 • Бусад шаардлагатай нэмэлт баримт бичгүүдийг бүрдүүлнэ.

 • Батлан даагчтай байх

 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар /нот/

 • Ажлын газрын тод, цалингийн тод-лолт

 • НДД-ийн хуулбар   /нот/

 • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт

Хохирогч /хуулийн этгээд /

 •  Албан тоот

 • Тухайн байгууллагын Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

 • Тухайн үед жолоодож явсан жолоочийн өргөдөл

 • Жолоочийн иргэний үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

 • Жолооны үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

 • Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

 • Хохирлыг үнэлсэн эрх бүхий байгууллагын дүгнэлт, хохирол үнэлгээний тайлан

 • Хохирол үнэлгээний байгууллагын үйлчилгээний хөлсийг төлсөн санхүүгийн баримтын эх хувь

 • Жолоочийн хариуцлагын даатгалын гэрээ

 • Шаардлагатай гэж үзвэл нэмэлт баримт бичгүүдийг бүрдүүлнэ.

Буруутай тал /хуулийн этгээд /

 • Албан тоот

 • Тухайн байгууллагын Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

 • Тухайн үед жолоодож явсан жолоочийн өргөдөл

 • Жолоочийн иргэний үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

 • Жолооны үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

 • Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

 • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт

 • Тухайн байгууллагыг төлөөлж тус Холбоотой гэрээ байгуулах этгээдийг итгэмжилсэн итгэмжлэл

 • Даатгалын тохиолдлыг нотолсон, буруутай этгээдийг нь тогтоосон эрх бүхий байгууллагын акт, тодорхойлолт / цагдаагийн акт гэх мэт/

 • Жолоочийн даатгалын хууль тогтоомжийг зөрчсөний торгуулийг төлсөн баримт

 • Жолоочийн хариуцлагын даатгалд даатгуулсан байх уг даатгалын гэрээгээ авчрах

 • Бусад шаардлагатай нэмэлт баримт бичгүүдийг бүрдүүлнэ.

Хохирогч нь эрүүл мэнд, амь насаараа хохирсон тохиолдолд бүрдүүлэх материалын зөвлөгөөг даатгалын сангаас танд зөвлөх болно. Даатгалын сан утас: 70001277

Асуулт 13.  Нөхөн төлбөрийн нэхэмжлэл гаргахдаа ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?

 1. Өргөдөл, албан бичиг;

 2. Даатгалын баталгааны эх хувь;

 3. Цагдаа, Онцгой байдлын алба, эмнэлэг, засаг захиргааны байгууллага, орон сууцны контор болон бусад хуулийн байгууллагын хохирлыг нотлох акт, дүгнэлт, тодорхойлолт.

 4. Осолд орсон бүх автомашины тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ, жолоочийн жолооны үнэмлэхний хуулбар.

 5. Баримтжуулсан гэрэл зураг, видео бичлэг.

 6. Ослыг гэрчлэх гэрчийн тодорхойлолт.

 7. Даатгагч шаардлагатай гэж үзсэн тодорхойлдолд үнэлгээний байгууллагын дүгнэлтийг гаргуулан материалдаа хавсаргах.

Асуулт 14. Ямар тохиолдолд нөхөн төлбөрийг 100% авах вэ?

 1. Даатгуулсан эд зүйл бүрэн устаж, дахин ашиглаж болохгүй болсон тохиолдолд 100% олгогдоно.

 2. Эд хөрөнгөө зах зээлийн үнээр үнэлсэн байх.

 3. Даатгалын эрсдэлд тохирох хураамжийн хувийг төлсөн байх.

Асуулт 15. Хохирлын үнэлгээг заавал хийлгэх шаардлагатай юу?

 1. Аливаа эд хөрөнгө болон автомашинд учирсан гэмтлийн үнэлгээг хөндлөнгийн тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллагаар үнэлүүлдэг. / МУ-ын Даатгалын тухай хуулийн 8.4, Даатгалын Мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль/

 2. Хэрэв даатгагч шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд даатгуулагч хохирлын үнэлгээний дүгнэлтийг шаардах эрхтэй.

Агуулга анх оруулсан: 2019-08-13 Шинэчилсэн: 2019-12-09

Мэдээ мэдээлэл