Улсын бүртгэлтэй холбоотой харилцаа /эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл/ Газар өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэх

Монгол Улсын иргэд газар өмчлүүлэх тухай хууль 2003 онд батлагдсан бөгөөд тус хуулийн дагуу аймаг, нийслэлийн Засаг даргын шийдвэрийг үндэслэн улсын бүртгэлд бүртгэснээр газар өмчлөх эрх баталгаажна. Харьяа аймаг, дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн мэдүүлэг хүлээн авах хэсэгт хандаж бүртгүүлнэ. Дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтсүүд нь дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын байранд байрлана  гэх мэт.

"Үндсэн хууль 16.3 дэх заалт
Иргэний хууль182, 102-р зүйл
-Эд хөрөнгө өмчлөх эрх түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хууль 3.1 дэх заалт
- Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль 5.1.4 дахь заалт гэх мэт заалтаар зохицуулагддаг.

 

Тухайн газар оршин байгаа аймаг, дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь шийдвэрлэнэ.

" Газрын кадастрын зураг /эх хувь/
 Өргөдөл
 Газар өмчлөгч иргэний үнэмлэхний хуулбар, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай шийдвэр, орон нутагт захирамж 
 Газрын чанар байдал улсын хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбар
 Мэдүүлэг бөглөнө гэх мэт 
"

 

Ажлын 9 хоногт улсын бүртгэлд бүртгэх эсэх тухай шийдвэрлэж хариу өгнө. 

Эд хөрөнгө өмчлөх эрх түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 5.5-д заасны дагуу мэдүүлэг гаргагч нь  гаргасан шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл ерөнхий бүртгэгчид, түүний шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл тухайн асуудлыг эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнд, тэдгээрийн шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл шүүхэд гомдол гаргаж болно.
 

Газар өмчлөх эрхээ бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөлд газрын хаяг, хэмжээ, зориулалт, үнэ, дундаа хамтран өмчлөх эрх бүхий этгээд байгаа эсэх, өмчлөгчдийн овог нэр, нэгж талбарын дугаар зэргийг тусгаж, өмчлөгч тус бүр гарын үсэг зурна.

Агуулга анх оруулсан: 2018-06-21 Шинэчилсэн: 2018-05-20

Мэдээ мэдээлэл