Оюутны эрх Төрийн сангийн зээл

Төрийн сангийн зээл гэдэг нь оюутан суралцагчдад төрийн сангаас сургалтын төлбөр болон амьжиргааны зардалд зориулан хөнгөлөлттэй, эргэн төлөгдөх нөхцөлөөр олгох зээлийг хэлнэ.

Дээд боловсролын санхүүжилт, суралцагчдын нийгмийн баталгааны тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.5-т тодорхойлсноор ”сургалтын зээл” гэж Дээд боловсролын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу элсэн суралцаж байгаа иргэний сургалтын төлбөр болон амьжиргааны зардлыг бүхэлд нь буюу зарим хэсгийг санхүүжүүлэхэд зориулан хөнгөлөлттэй, эргэн төлөгдөх нөхцөлөөр олгох зээлийг, 3.1.6-т зааснаар “Санхүүгийн дэмжлэг” гэж дээд боловсролын сургалтын байгууллагын суралцагчид буцалтгүй мөнгөн тусламж болон хөнгөлөлттэй эргэн төлөгдөх нөхцөлөөр олгох мөнгөн хөрөнгийг тус тус хэлнэ.

Монгол Улсын Засгийн газраас оюутны сургалтын зээлтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахаар 2012 оны 19 дүгээр тогтоолын 4 дүгээр хавсралтаар “Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчид сургалтын төлбөрийн болон амьжиргааны зардлын зээл олгох журам”, 2013 оны 271 дүгээр тогтоолоор “Дэлхийн шилдэг их сургуульд оюутан суралцуулах журам”, 2018 оны 46 дугаар тогтоолоор “Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын оюутан, суралцагчид оюутны хөгжлийн зээл олгох, эргэн төлүүлэх журам” -ыг шинэчлэн баталж, мөрдүүлж байна.

Суралцагчид олгох сургалтын зээлийн нийт хэмжээ нь суралцагчийн суралцах хугацааны сургалтын төлбөр, амьжиргааны зардлын нийлбэрээс хэтрэхгүй байх бөгөөд сургалтын зээлийг буцаан төлүүлэхдээ зээлдэгчийн амьжиргаанд нь дарамт үүсгэхгүйгээр суутгал хийхээр журамлана.

 

Таны судалсан байвал зохих хууль болон бусад эрх зүйн акт:

 • Боловсролын тухай хууль (2002 он) ЭНД дарж үзнэ үү
 • Дээд боловсролын санхүүжилт, суралцагчдын нийгмийн баталгааны тухай хууль  ЭНД  дарж үзнэ үү
 • Засгийн газрын 2012 оны 19 дүгээр тогтоолын 4 дүгээр хавсралт “Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчид сургалтын төлбөрийн болон амьжиргааны зардлын зээл олгох журам” ЭНД  дарж үзнэ үү.
 • Засгийн газрын 2018 оны 46 дугаар тогтоолын хавсралт “Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын оюутан, суралцагчид оюутны хөгжлийн зээл олгох, эргэн төлүүлэх журам” ЭНД   дарж үзнэ үү.
 • Засгийн газрын 2013 оны 271 дүгээр тогтоолын хавсралт Дэлхийн шилдэг их сургуульд оюутан суралцуулах журам” ЭНД  дарж үзнэ үү.

Суралцагчдын сургалтын зээлтэй холбогдох асуудлыг Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, Боловсролын зээлийн сан, тухайн оюутны суралцаж буй сургуулийн захиргаа хариуцан зохион байгуулна.

Төрийн сангаас оюутан суралцагчид олгох зээл нь Монгол улсын магадлан итгэмжлэгдсэн дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчид олгох Оюутны хөгжлийн зээл, дэлхийн шилдэг их сургуулийн бакалаврын зэргийн өдрийн ангийн суралцагчид олгох сургалтын зээл, гадаад орны дээд боловсролын сургалтын байгууллагын магистр, докторын зэргийн боловсрол эзэмшихээр суралцаж буй Монгол улсын иргэнд олгох сургалтын төлбөр, амьжиргааны зардлын зээл гэсэн төрөлтэй байна.

Монгол Улсын магадлан итгэмжлэгдсэн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын оюутан, суралцагчид олгох Оюутны хөгжлийн зээл:

Оюутны хөгжлийн зээлийн зорилго нь оюутан, суралцагчид сургалтын төлбөрийн дарамтгүй суралцах боломжийг бүрдүүлэх, сургуулийн сургалтын үйл ажиллагааны чанар, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд оршино. Сургуульд анх удаа бакалавр, магистр болон докторын шатлалд суралцаж байгаа Монгол Улсын иргэнд хамаарна.

Тухайн жил батлагдсан төсөв болон зээлийн санхүүжилтэд багтаан зээл авах оюутан, суралцагчийн хяналтын тоог боловсролын шатлал, хөтөлбөр, сургууль тус бүрээр төрийн захиргааны төв байгууллагуудын саналыг харгалзан боловсрол болон санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний хамтарсан тушаалаар жил бүрийн 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс өмнө тогтооно.

Зээл авах оюутан, суралцагчийн хяналтын тоог тогтоохдоо тэргүүлэх ач холбогдолтой, нэн хэрэгцээтэй мэргэжлийн чиглэл болон төгсөгчдийн сүүлийн 4 жилийн хөдөлмөр эрхлэлтийн хувийг харгалзана.

Боловсролын зээлийн сан хяналтын тоог батлагдсан өдрөөс эхлэн 14 хоногийн дотор хяналтын тооны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан нийтэд мэдээлнэ.

Шаардлага хангасан зээлд хамрагдах суралцагчтай Боловсролын зээлийн сан зээлийн гэрээ байгуулна.

Сан, оюутан, суралцагчдын хооронд байгуулах оюутны зээлийн гэрээний болон сан, сургуулийн хамтран ажиллах гэрээний загварыг боловсролын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

Сургууль нь сантай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан өдрөөс эхлэн 14 хоногийн дотор оюутан, суралцагчид зээлийн нөхцөл, хяналтын тооны талаар мэдээлэх ажлыг зохион байгуулна.

Мөн сургууль зээлд хамрагдах оюутан, суралцагчийг сонгон шалгаруулах комиссыг оюутны төлөөллийг оролцуулан 5-аас доошгүй хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулна.

Сонгон шалгаруулах комисс зээлийн шаардлага хангасан, амьжиргааны баталгаажих төвшнээс доогуур орлоготой өрхийн оюутан, суралцагчийг зээлд тэргүүн ээлжид хамруулах чиглэл баримтална.

Сонгон шалгаруулах комисс зээлд хамрагдах хүсэлтэй оюутан, суралцагчийг шалгаруулахдаа дараах ерөнхий шалгуураас гадна тухайн оюутан, суралцагчийн боловсролын төвшинг үнэлэх бусад нэмэлт шалгуурыг харгалзан үзнэ.

Зээл хүсэгч нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дундаж 600 болон түүнээс дээш оноо авсан элсэгч байх;
 • Голч дүн 2.8 болон түүнээс дээш оноотой суралцаж байгаа бакалаврын шатлалын оюутан байх;
 • Голч дүн 3.2 болон түүнээс дээш голч дүнтэй суралцаж байгаа магистрант, докторант байх;
 • Сангийн  мэдээллийн системд  бүртгэгдсэн байх.

Дээрх шаардлагыг хангасан оюутан, суралцагч өөрийн суралцаж байгаа сургуулиараа дамжуулан зээл авах хүсэлтийг Боловсролын зээлийн санд гаргана.

Зээл хүсэгч хүсэлт гаргахдаа дараах материалыг бүрдүүлнэ:

 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
 • Зээл хүссэн, эргэн төлөхөө илэрхийлсэн өргөдөл;
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын онооны хуудасны хуулбар;
 • Сургуулийн голч дүнг тусгасан тодорхойлолт;
 • Төлбөрийн нэхэмжлэхийн эх хувь;
 • Тухайн улиралд судалж байгаа хичээлийн баталгаажуулсан  жагсаалт;
 • Ирээдүйн зорилгоо тодорхойлох эссе (зээлд хамрагдсанаар нийгэмд үзүүлэх хувь нэмэр, тухайн мэргэжлээр суралцсанаар ямар үр дүнд хүрэх талаарх).

Сургууль нь хяналтын тоонд багтаан зээлийн шаардлага хангасан оюутан, суралцагчдыг зээлд хамруулах саналаа захирлын тушаалаар баталгаажуулан холбогдох мэдээллийн хамт Боловсролын зээлийн санд жил бүрийн 10 дугаар сарын 1-ний өдрийн дотор хүргүүлнэ.

Боловсролын зээлийн сан нь оюутан, суралцагчид хичээлийн жилийн тухайн улиралд сонгосон багц цагийн төлбөртэй тэнцэх хэмжээний зээлийг суралцаж байгаа сургуулиар дамжуулан олгоно.

Бакалаврын шатлалд суралцаж байгаа зээлдэгчийн өмнөх улирлын голч дүн 2.8 болон түүнээс дээш, магистрант, докторантурт суралцаж байгаа зээлдэгчийн өмнөх улирлын голч дүн 3.2 болон түүнээс дээш байх тохиолдолд зээлийг үргэлжлүүлэн олгоно.

Зээл олгох нийт хугацаа тухайн мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд заасан хугацаанаас хэтрэхгүй байна. Зээлдэгч хичээлийн жилийн нэг улиралд 10-аас доошгүй багц цагийн хичээл судалж, дүгнүүлсэн байна. Хангалтгүй үнэлгээ авсан хичээлийг давтан суралцсан тохиолдолд тухайн багц цагийн хичээлийн төлбөрт зориулан дахин зээл олгохгүй.

Зээлдэгч чөлөө авсан, өөр сургуульд шилжсэн болон бусад шалтгаанаар зээлийн гэрээг сунгах боломжгүй болсон тохиолдолд 14 хоногийн дотор суралцаж байгаа сургуульдаа мэдэгдэнэ. Уг мэдээллийг уламжилсан сургуулийн албан ёсны саналыг үндэслэн сан санхүүжилтийг түр зогсооно. Зээлдэгч сургуулиас гарсан, эсхүл хасагдсан тохиолдолд зээлийг эргэн төлүүлнэ.

Зээлдэгч сургууль төгсч диплом авсан өдрөөс эхлэн 6 хүртэлх жилийн дотор зээлийг төлж дууссан байхаар эргэн төлөлтийн хуваарийг гаргаж, зээлийн гэрээнд тодорхой тусгана.

Орон нутагт ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчийн зээлийг эргэн төлөх хугацааг 2 жил хүртэлх хугацаагаар сунгаж болно.

Зээлдэгч зээлийн эргэн төлөлтийг гэрээнд заасан хуваарийн дагуу Төрийн сан дахь Боловсролын зээлийн сангийн дансанд хийнэ.

Нас барсан, хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсаны улмаас суралцах боломжгүй болсон зээлдэгчийн зээлийн гэрээг дуусгавар болгох, зээлийн төлбөрөөс бүрэн чөлөөлөх асуудлыг сан шийдвэрлэнэ.

Дэлхийн шилдэг их сургуулийн бакалаврын зэргийн өдрийн ангийн суралцагчид олгох сургалтын зээл:

Дэлхийн шилдэг их сургуулиудын зэрэглэл тогтоодог олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн “Тimes Higher Education World University Rankings” (THE) болон “Academic Ranking of World Universities” (ARWU) жагсаалтад багтсан их сургуулийг дэлхийн шилдэг их сургуульд тооцно.

Дээрх жагсаалтын эхний 20-д багтсан их сургуулийн суралцагч мэргэжлийн чиглэл харгалзахгүйгээр, 21-100-д багтсан их сургуульд Засгийн газраас баталсан мэргэжлийн чиглэлээр суралцагч сургалтын зээлд хамрагдах хүсэлт гаргах эрхтэй.

Тухайн жилд дэлхийн шилдэг их сургуульд суралцуулах оюутны тоог Боловсролын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн тухайн оны 2 дугаар сард багтаан батална.

Дэлхийн шилдэг их сургуульд суралцуулах мэргэжлийн чиглэлийг Засгийн газар өмнөх оны эхний хагас жилд багтаан тогтооно.

Сургалтын зээлийн санхүүжилтийг зөвхөн үндсэн ангийн суралцагчид олгоно.

Сургалтын зээлд хамрагдах иргэдийг сонгон шалгаруулах журам, сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүнийг Боловсролын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

Боловсролын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн нь дэлхийн шилдэг их сургуульд сургалтын зээлээр суралцуулах тухай шийдвэрийг гаргана.

Боловсролыг зээлийн сан нь суралцагчтай сургалтын зээлийн гэрээ байгуулна.

Сургалтын зээлийн гэрээнд талуудын эрх, үүрэг, гэрээний хугацаа, эргэн төлөгдөх нөхцөл, суралцагчийн болон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн талаарх мэдээлэл, гэрээг сунгах нөхцөл, суралцагчийн голч дүнд тавих шаардлага, барьцаа, чөлөөлөгдөх нөхцөл, гэрээний заалт зөрчигдсөн тохиолдолд талуудын хүлээх хариуцлага, гэрээг цуцлах, санхүүжилтийг зогсоох, энэ тохиолдолд олгосон зээлийг эргэн төлүүлэх нөхцөл зэргийг тодорхой тусгана.

Сургалтын зээл нь сургалтын  төлбөр байна.

Сургалтын зээлийг тухайн их сургуулиас ирүүлсэн нэхэмжлэлийг үндэслэн үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалан олгоно.

Сургалтын зээл олгох нийт хугацаа нь тухайн мэргэжлийн бакалаврын сургалтын үндсэн хугацаанаас хэтрэхгүй байна.

Сургалтын төлбөрийг суралцагчийн суралцаж буй их сургуулийн дансанд шилжүүлнэ.

Боловсролын зээлийн сан нь сургалтын зээлээр суралцагчид болон тэдний суралцаж буй их сургуультай харилцан мэдээлэл солилцож, мэдээллийн сан бүрдүүлнэ. Суралцагчдын нэр, сургууль, мэргэжлийн чиглэлийн талаарх мэдээллийг Боловсролын зээлийн сан цахим хуудсанд байршуулна.

Сургалтын төрийн сангийн зээлээр болон Засгийн газар хоорондын гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу гадаадын их, дээд сургуульд суралцах эрх авсан буюу суралцаж байгаа иргэн энэхүү сургалтын зээлд хамрагдахгүй. 

Гадаад орны дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчид олгох сургалтын төлбөрийн болон амьжиргааны зардлын зээл:

Гадаад орны дээд боловсролын сургалтын байгууллагад магистр, докторын зэргийн боловсрол эзэмшихээр зохих журмын дагуу элсэн өдрийн ангид суралцаж байгаа Монгол Улсын иргэнд энэхүү зээлийг олгоно.

Тухайн жилд сургалтын төлбөрийн зээл авах суралцагчдын хяналтын тоог боловсролын болон санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний хамтарсан тушаалаар жил бүрийн 7 дугаар сарын 1-ний дотор тогтооно.

Сургалтын төлбөрийн болон амьжиргааны зардлын зээлийг магистрантад 2 жил, докторантад 3 жил хүртэлх хугацаатайгаар үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалан олгоно. 

Сургалтын төлбөрийн болон амьжиргааны зардлын зээлийг нэг суралцагчид нэг удаа олгоно.

Гадаадын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагч дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

 • Зээл хүссэн өргөдөл;
 • Сургалтын төрийн сангийн зээлээр суралцуулах тухай боловсролын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний шийдвэрийн хуулбар;
 • Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөө томилсон тухай итгэмжлэл;
 • Боловсролын баримт бичгүүдийн хуулбар;
 • Зээлийн барьцааны гэрээ;
 • Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцуулах урилга, сургалтын төлбөрийн болон амьжиргааны зардлын нэхэмжлэл, харилцах данс.

Боловсролын зээлийн сан нь сургалтын төлбөрийн болон амьжиргааны зардлын зээл авах суралцагчтай зээлийн гэрээ байгуулна.

Гадаадын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчийн зээлийн гэрээнд итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн тухай мэдээлэл, суралцах хугацаа, дээд боловсролын сургалтын байгууллага, мэргэжлийн чиглэл, гэрээний нөхцөл зөрчигдсөн тохиолдолд талуудын хүлээх хариуцлагыг тодорхой тусгана.

Сургалтын төлбөрийн зээлийн санхүүжилтийг тухайн суралцагчийн суралцаж байгаа дээд боловсролын сургалтын байгууллагын дансанд шилжүүлнэ.

Сургалтын төлбөрийн зээлд хамрагдаж байгаа суралцагчийн сурлагын голч дүн 2.8 болон түүнээс дээш байх тохиолдолд гэрээг сунгаж, санхүүжилтийг үргэлжлүүлэн олгоно. Сурлагын голч дүнгийн үзүүлэлтээр зээлийн эрх нь хасагдсан суралцагчийн оронд тухайн дээд боловсролын сургалтын байгууллагад нэг хичээлийн жилээс доошгүй хугацаанд 2.8-аас дээш голч дүнтэй суралцаж байгаа суралцагчийг зээлд хамруулж болно.

Суралцагч нь чөлөө авсан, эсхүл журамд заасан голч дүнгийн шаардлага хангахгүй суралцсан тохиолдолд дээд боловсролын сургалтын байгууллагын албан ёсны мэдэгдэл, саналыг үндэслэн зээлийн гэрээг цуцалж, санхүүжилтийг зогсооно.

Гадаадад суралцагчийн сургалтын төлбөрийн болон амьжиргааны зардлын зээлийн гэрээг сунгах, санхүүжилтийг олгох, зогсоох асуудлыг дээд боловсролын сургалтын байгууллагын тодорхойлолт, сурлагын дүнг үндэслэн шийдвэрлэнэ.

Оюутан та зээлд хамрагдах хүсэлтээ тухайн сургууль, Боловсролын зээлийн сан, Боловсрол шинжлэх ухааны яамнаас тус тус заасан хугацаанд холбогдох бичиг баримтаа бүрдүүлж өгснөөр асуудлыг 30 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ.  

Тухайн үйлчилгээтэй холбоотой өргөдөл, гомдлыг иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуульд заасны дагуу холбогдох албан тушаалтан, байгууллага, дээд шатны байгууллагад гаргана. Шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

Оюутны хөгжлийн зээлд хамрагдсан оюутан дараах эрх, үүрэгтэй байна:

 • Өөрийн талаарх үнэн зөв, бодит байдалд нийцсэн бүрэн мэдээлэл өгөх, хувийн мэдээлэлд өөрчлөлт орсон тохиолдолд нэн даруй сургуулийн сургалтын албанд мэдэгдэх;
 • Эрүүл мэндийн болон бусад шалтгаанаар чөлөө авсан, өөр сургуульд шилжсэн, хасагдсан, цаашид суралцах боломжгүй болсон тохиолдолд 14 хоногийн дотор сургуулийн сургалтын албанд мэдэгдэх;
 • Боловсролын тухай хуулийн 45.1.6-д заасны дагуу сургууль төгссөний дараа ажил эрхэлсний болон ирээдүйн бусад орлогоосоо зээлийн эргэн төлөлтийг бүрэн хариуцах;
 • Зээлийн гэрээний хугацааг дуусах хүртэлх хугацаанд зээлээ төлөх, ажилд орсон, ажлаа өөрчилсөн тохиолдолд энэ талаарх мэдээллийг тухай бүр санд мэдэгдэх.

Шинээр гэрээ байгуулахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт:

 1. Гэрээ /БЗС-аас 8 хувь гэрээ авч сайтар уншиж танилцсаны дараа үнэн, зөв бүрэн гүйцэт бөглөх/
 2. Сургуулийн урилга /эх хувь эсвэл нотариатаар батлуулсан хуулбар/
 3. Сургуулийн нэхэмжлэх /эх хувь эсвэл баталгаажуулсан хуулбар/
 4. Дээд боловсролын баримт бичгийн баталгаажуулсан хуулбар
 5. Бүрэн дунд боловсролын баримт бичгийн баталгаажуулсан хуулбар
 6. Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний баталгаажуулсан хуулбар
 7. Үл хөдлөх хөрөнгийн барьцаалсан эсэх лавлагаа /эх хувь/
 8. Үл хөдлөх хөрөнгийн эзэмшигчийн итгэмжлэл
 9. Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ
 10. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилсон тухай итгэмжлэл
 11. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 12. Санхүүжүүлэлт хүссэн өргөгдөл /гараар бичсэн байх/
 13. Нэг хувь цээж зураг /3*4 хэмжээтэй/
 14. Анкет А /БЗС-аас авч үнэн зөв бүрэн гүйцэд бөглөх/
 15. Визний хуулбар
 16. Нуруу 1ш 7,5мм хар өнгөтэй, слайд 2ш
 17. Гэрээний хураамж 12000 төгрөг

Асуулт 1: Оюутны хөгжлийн зээл авах хүсэлтийг хаана гаргадаг вэ?

Оюутан та зээл авах хүсэлтээ тухайн суралцдаг сургуулиараа дамжуулан Боловсролын зээлийн санд гаргана.

Асуулт 2: Оюутан оюутны хөгжлийн зээл авах хүсэлт гаргахад ямар шаардлага хангасан байх ёстой вэ?

Зээл хүсэгч нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

 • элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дундаж 600 болон түүнээс дээш оноо авсан элсэгч байх
 • голч дүн 2.8 болон түүнээс дээш оноотой суралцаж байгаа бакалаврын шатлалын оюутан байх;
 • голч дүн 3.2 болон түүнээс дээш голч дүнтэй суралцаж байгаа магистрант, докторант байх;
 • сангийн  мэдээллийн системд  бүртгэгдсэн байх.

Асуулт 3: Оюутны хөгжлийн зээл хүсэхэд ямар материал бүрдүүлдэг вэ?

Зээл хүсэгч хүсэлт гаргахдаа дараах материалыг бүрдүүлнэ:

 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
 • Зээл хүссэн, эргэн төлөхөө илэрхийлсэн өргөдөл;
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын онооны хуудасны хуулбар;
 • Сургуулийн голч дүнг тусгасан тодорхойлолт;
 • Төлбөрийн нэхэмжлэхийн эх хувь;
 • Тухайн улиралд судалж байгаа хичээлийн баталгаажуулсан  жагсаалт;
 • Ирээдүйн зорилгоо тодорхойлох эссе (зээлд хамрагдсанаар нийгэмд үзүүлэх хувь нэмэр, тухайн мэргэжлээр суралцсанаар ямар үр дүнд хүрэх талаарх).

Асуулт 4: Гадаадын дээд боловсролын байгууллагад суралцагч сургалтын төлбөрийн зээл авч болох уу?

Болно. Гадаад орны дээд боловсролын сургалтын байгууллагад магистр, докторын зэргийн боловсрол эзэмшихээр зохих журмын дагуу элсэн өдрийн ангид суралцаж байгаа оюутан сургалтын төлбөрийн болон амьжиргааны зардлын зээл авч болно.

Асуулт 5: Гадаадын дээд боловсролын байгууллагад суралцагчид олгох сургалтын төлбөрийн зээлийг ямар хугацаатай олгодог вэ?

Сургалтын төлбөрийн болон амьжиргааны зардлын зээлийг магистрантад 2 жил, докторантад 3 жил хүртэлх хугацаатайгаар үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалан олгоно. 

 

Агуулга анх оруулсан: 2019-12-04 Шинэчилсэн: 2019-12-04

Мэдээ мэдээлэл